Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Riigiabi: komisjon leiab, et Luksemburg andis Amazonile ebaseaduslikke maksusoodustusi ligikaudu 250 miljoni euro väärtuses

Brüssel, 4. oktoober 2017

Euroopa Komisjon tegi järelduse, et Luksemburg andis Amazonile põhjendamatuid maksusoodustusi ligikaudu 250 miljoni euro väärtuses. See on vastavalt ELi riigiabieeskirjadele ebaseaduslik, kuna võimaldas Amazonil maksta teistest ettevõtjatest oluliselt vähem tulumaksu. Luksemburg peab ebaseadusliku abi nüüd tagasi nõudma.

Konkurentsipoliitika eest vastutav volinik Margrethe Vestager sõnas: „Luksemburg andis Amazonile ebaseaduslikke maksusoodustusi. Selle tulemusena ei maksustatud peaaegu kolme neljandikku Amazoni kasumist. Teiste sõnadega lubati Amazonil maksta neli korda vähem tulumaksu kui teistel kohalikel ettevõtjatel, kelle suhtes kohaldati samu riiklikke maksustamiseeskirju. See on ELi riigiabieeskirjade kohaselt ebaseaduslik. Liikmesriigid ei tohi anda hargmaistele kontsernidele valikulisi maksusoodustusi, mida teistele ei pakuta.“

Pärast 2014. aasta oktoobris algatatud põhjalikku uurimist on komisjon jõudnud järeldusele, et 2003. aastast pärinev Luksemburgi maksuotsus, mida pikendati 2011. aastal, võimaldas põhjendamatult vähendada tulumaksu, mida Amazon Luksemburgis maksis.

Maksuotsus võimaldas Amazonil suunata suure osa oma kasumist Amazoni kontserni kuuluvalt ettevõttelt, mis on Luksemburgi maksukohustuslane (Amazon EU), ettevõttele, mis ei ole kohustatud tulumaksu maksma (Amazon Europe Holding Technologies). Eelkõige kiideti maksuotsusega heaks, et Amazon EU maksab ettevõttele Amazon Europe Holding Technologies litsentsitasu, mis vähendas märkimisväärselt Amazon EU maksustatavat kasumit.

Komisjoni uurimine tõi päevavalgele tõsiasja, et maksuotsusega heaks kiidetud litsentsitasusid oli kunstlikult suurendatud ning need ei peegeldanud majanduslikku tegelikkust. Sellest lähtudes järeldas komisjon, et kõnealuse maksuotsusega anti Amazonile valikuline majanduslik eelis, võimaldades kontsernil võrreldes teiste ettevõtjatega, kelle suhtes kohaldati samu riiklikke maksustamiseeskirju, maksta vähem tulumaksu. Maksuotsus võimaldas Amazonil vältida maksustamist kolmelt neljandikult kasumilt, mille ta teenis kogumüügilt ELis.

Amazoni struktuur Euroopas

Komisjoni otsus käsitleb Luksemburgi maksulahendusi kahe Amazoni kontserni kuuluva ettevõtja – Amazon EU ja Amazon Europe Holding Technologies – puhul. Mõlemad on Luksemburgi kapitaliühingud, mis on Amazoni kontserni täisomanduses ja mille üle on valitsev mõju USA emaettevõtjal Amazon.com, Inc.

  • Amazoni jaekaubandust kogu Euroopas opereerib Amazon EU („opereeriv äriühing“). 2014. aastal oli sellel üle 500 töötaja, kes valisid välja kauba, mida müüdi Amazoni veebisaitidel Euroopas, ostsid seda tootjatelt ning haldasid veebimüüki ja toodete tarnimist klientidele. Amazon korraldas oma müügitegevuse Euroopas nii, et kliendid, kes ostsid tooteid mis tahes Amazoni veebisaidilt Euroopas, ostsid neid lepingujärgselt Luksemburgis opereerivalt äriühingult. Sel viisil registreeris Amazon kogu Euroopas toimunud müügi ja sellest saadud kasumi Luksemburgis.
  • Amazon Europe Holding Technologies (edaspidi „valdusettevõtja”) on usaldusühing, millel ei ole ühtegi töötajat, bürood ega äritegevust. Valdusettevõtja on opereeriva äriühingu ja USAs asuva Amazoni vahendaja ning USAs asuva Amazoniga sõlmitud kulude jagamise kokkuleppe alusel kuuluvad talle Euroopas teatavad intellektuaalomandi õigused. Valdusettevõtja ise seda intellektuaalomandit aktiivselt ei kasuta. Ta annab vaid selle intellektuaalomandi ainulitsentsi opereerivale äriühingule, kes kasutab seda Amazoni jaekaubanduse korraldamiseks Euroopas.

Kulude jagamise kokkuleppe alusel teeb valdusettevõtja iga-aastaseid makseid USAs asuvale Amazonile, et panustada intellektuaalomandi arendamise kuludesse. USA maksukohus määras hiljuti kindlaks nende maksete nõuetekohase määra.

Luksemburgi üldise maksuseaduse alusel on opereeriv äriühing Luksemburgi maksukohustuslane, samas kui valdusettevõtja seda oma õiguslikust vormist (usaldusühing) lähtuvalt ei ole. Valdusettevõtja registreeritud kasumit maksustatakse ainult osanike, kuid mitte valdusettevõtja enda tasandil. Valdusettevõtja osanikud asusid USAs ja nad on seni oma maksukohustuse edasi lükanud.

Amazon rakendas seda uurimise all oleva maksuotsusega heaks kiidetud struktuuri 2006. aasta maist kuni 2014. aasta juunini. Juunis 2014 muutis Amazon oma tegevuse ülesehitust Euroopas. See uus struktuur jääb riigiabi käsitleva komisjoni uurimise ulatusest väljapoole.

Komisjoni uurimise ulatus

ELi riigiabikontrolli eesmärk on tagada, et liikmesriigid ei kohtleks teatavaid ettevõtjaid maksustamisel soodsamalt kui teisi, olgu siis maksuotsuste kaudu või muul viisil. Täpsemalt peavad ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate vahelised tehingud olema hinnastatud selliselt, et need peegeldaks majanduslikku tegelikkust. See tähendab, et kahe samasse kontserni kuuluva ettevõtja vahelised maksed peaksid toimuma vastavalt kokkulepetele, mis kehtivad sõltumatute ettevõtjate vaheliste äritingimuste alusel (nn reaalturuväärtuse põhimõte).

Komisjoni riigiabi uurimismenetlus käsitles maksuotsust, mille Luksemburg tegi Amazoni suhtes 2003. aastal ning mida pikendati 2011. aastal. Selle otsusega kiideti heaks meetod opereeriva äriühingu maksustamisbaasi arvutamiseks. Kaudselt kiideti sellega heaks ka meetod, mille alusel arvutati iga-aastaseid makseid, mida opereeriv äriühing pidi valdusettevõtjale maksma Amazoni intellektuaalomandi õiguste eest, mida kasutas vaid opereeriv äriühing.

Need maksed ületasid opereeriva äriühingu tegevuskasumit keskmiselt 90%. Need olid märkimisväärselt (ligikaudu 1,5 korda) suuremad kui valdusettevõtja pidi USAs asuvale Amazonile kulude jagamise kokkuleppe alusel maksma.

Siiski ei seadnud komisjoni uurimine kahtluse alla fakti, et valdusettevõtjale kuulusid intellektuaalomandi õigused, mida ta opereerivale äriühingule litsentsis, ega seda, et valdusettevõtja tegi USAs asuvale Amazonile regulaarseid makseid selle intellektuaalomandi arendamiseks. Samuti ei seatud uurimisega kahtluse alla Luksemburgi üldist maksusüsteemi.

Komisjoni hinnang

Lähtuvalt komisjoni riigiabi uurimismenetlusest järeldati, et Luksemburgi maksuotsusega kiideti heaks põhjendamatu meetod Amazoni maksustatava kasumi arvutamiseks Luksemburgis. Eelkõige leiti, et opereerivalt äriühingult valdusettevõtjale makstavaid litsentsitasusid oli kunstlikult suurendatud ning need ei peegeldanud majanduslikku tegelikkust.

  • Opereeriv äriühing oli ainus üksus, kes tegi aktiivselt otsuseid ja korraldas Euroopas Amazoni jaekaubandust. Nagu eespool märgitud, valisid selle töötajad välja müügiks mõeldud kaubad, ostsid need tootjatelt ning haldasid veebimüüki ja toodete tarnimist klientidele. Opereeriv äriühing kohandas Euroopas ka Amazoni e-kaubanduse platvormi tehnoloogiat ja tarkvara ning investeeris turustamisse ja kogus kliendiandmeid. See tähendab, et ta haldas talle litsentsitud intellektuaalomandi õigusi ning andis neile lisaväärtust.
  • Valdusettevõtja oli vaid tühi kest, mis edastas intellektuaalomandi õigused opereerivale äriühingule ainukasutuseks. Valdusettevõtja ise ei olnud mingil moel aktiivselt kaasatud selle intellektuaalomandi haldamisse, arendamisse ega kasutamisse. Ta ei teinud ega saanudki teha toiminguid, mis oleksid põhjendanud saadud litsentsitasude suurust.

Maksuotsusega heaks kiidetud meetodi alusel vähendati opereeriva äriühingu maksustatavat kasumit vaid veerandini sellest, mis see tegelikult oli. Peaaegu kolme neljandikku Amazoni kasumist seostati põhjendamatult valdusettevõtjaga ja nii see jäi maksustamata. Maksuotsus võimaldas Amazonil vältida maksustamist kolmelt neljandikult kasumilt, mille ta teenis kogumüügilt ELis.

Selle põhjal järeldas komisjon, et Luksemburgi maksuotsusega kiideti heaks kahe samasse kontserni kuuluva ettevõtja vahelised maksed, mis ei ole vastavuses majandusliku tegelikkusega. See võimaldas Amazonil maksta teistest ettevõtjatest oluliselt vähem tulumaksu. Seega leidis komisjon oma otsuses, et Luksemburgi maksukohtlemine on Amazoni puhul ELi riigiabieeskirjade kohaselt ebaseaduslik.

image EN

Kõrgresolutsiooniga infograafik on kättesaadav siin.

Tagasinõudmine

Põhimõtteliselt nõutakse ELi riigiabi eeskirjades, et siseturuga kokkusobimatu riigiabi tõttu tekkinud konkurentsimoonutuse kõrvaldamiseks tuleb abi tagasi nõuda. ELi riigiabieeskirjadega ei ole ette nähtud trahve ja abi tagasinõudmisega ei karistata asjaomast ettevõtjat, vaid lihtsalt taastatakse teiste ettevõtjatega võrdne kohtlemine.

Tänase otsuse puhul määras komisjon kindlaks metoodika, et arvutada välja ettevõtjale Amazon antud konkurentsieelise väärtus, st erinevus ettevõtja poolt maksudena tasutud summa ja selle summa vahel, mis oleks tulnud maksta maksuotsuse puudumise korral. Olemasoleva teabe alusel moodustab see eeldatavasti ligikaudu 250 miljonit eurot, millele lisandub intress. Lähtudes otsuses kehtestatud metoodikast, peavad Luksemburgi maksuasutused nüüd kindlaks määrama Luksemburgis tasumata tulumaksusumma.

Taustteave

Komisjon on alates 2013. aasta juunist uurinud maksuotsuste tegemise korda liikmesriikides. Komisjon laiendas uurimist 2014. aasta detsembris nii, et see hõlmab kõiki liikmesriike. 2015. aasta oktoobris tegi komisjon järelduse, et Luksemburg ja Madalmaad olid andnud vastavalt ettevõtjatele Fiat ja Starbucks valikulisi maksusoodustusi. 2016. aasta jaanuaris tegi komisjon järelduse, et Belgia poolt vähemalt 35-le peamiselt EList pärit hargmaisele ettevõtjale antud valikulised maksusoodustused on ELi riigiabieeskirjade kohaselt ebaseaduslikud. 2016. aasta augustis tegi komisjon järelduse, et Iirimaa andis ettevõtjale Apple põhjendamatuid maksusoodustusi kuni 13 miljardi euro väärtuses. Komisjonil on käimas ka kaks põhjalikku uurimist, kus on tõstatatud küsimus, kas Luksemburgi maksuotsused ettevõtjate McDonald's ja GDF Suez (nüüd Engie) suhtes on riigiabieeskirjadega kooskõlas.

Komisjon on järginud kaugeleulatuvat strateegiat, mille eesmärk on õiglane maksustamine ja suurem läbipaistvus, ning on viimasel ajal teinud olulisi edusamme. Pärast komisjoni 2015. aasta märtsi ettepanekuid maksustamise läbipaistvuse kohta, jõustusid 2017. aasta jaanuaris uued eeskirjad automaatse teabevahetuse kohta maksuotsuste puhul. Liikmesriigid on samuti leppinud kokku selles, et laiendatakse oma automaatset teabevahetust aruandlusele riikide lõikes seoses hargmaiste ettevõtjate maksualase finantsteabega. Nüüd on esitatud ettepanek kõnealuse teabe osaliseks avaldamiseks üldsusele. 2017. aasta mais võeti vastu uued ELi eeskirjad, millega hoitakse ära maksudest kõrvalehoidumine kolmandate riikide vahendusel. Nendega viidi lõpule maksustamise vältimise vastases direktiivis algatatu, mis tagab siduvate ja kindlate kuritarvitamisvastaste meetmete kohaldamise kogu ühtsel turul.

Käimasoleva seadusandliku töö raames on komisjoni 2016. aasta oktoobri ettepanekud, mis käsitlevad äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi, tõhus vahend võitluses maksustamise vältimise vastu ELis. Juunis 2017 tegi komisjon ettepaneku uute läbipaistvuseeskirjade kohta vahendajatele (sealhulgas maksunõustajatele), kes kavandavad ja reklaamivad oma klientidele maksuplaneerimise skeeme. Kõnealused õigusaktid aitavad saavutada palju suurema läbipaistvuse ja hoiavad ära maksuotsuste kasutamise maksudest kõrvalehoidmise vahendina. Alles käesoleva aasta septembris käivitas komisjon uue ELi tegevuskava, et tagada digitaalmajanduse maksustamine õiglasel ja majanduskasvu soodustaval viisil. Teatises tutvustatakse kitsaskohti, millega liikmesriigid praegu selle pakilise probleemi puhul silmitsi seisavad ja esitatakse võimalikud lahendused, mida tuleks enne komisjoni 2018. aasta ettepanekut lähemalt uurida. Kogu komisjoni töö selles valdkonnas lähtub lihtsast põhimõttest, et kõik ettevõtjad – nii suured kui ka väiksed – peavad maksma tulumaksu seal, kus nad kasumit teenivad.  

Otsuse mittekonfidentsiaalsed versioonid avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri SA.38944 all riigiabiregistris komisjoni konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil. Uutest riigiabiotsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

IP/17/3701

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf