Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Statsstøtte: Kommissionen konkluderer, at Luxembourg gav Amazon en ulovlig skattefordel for omkring 250 mio. EUR.

Bruxelles, den 4. oktober 2017

Europa-Kommissionen har konkluderet, at Luxembourg gav Amazon en uberettiget skattefordel for omkring 250 mio. EUR. Ifølge EU's statsstøtteregler er det ulovligt, fordi det gjorde det muligt for Amazon at betale væsentligt mindre i skat and andre selskaber. Luxembourg skal nu sørge for, at den ulovlige støtte betales tilbage.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Luxembourg gav Amazon en ulovlig skattefordel, der medførte, at knap tre fjerdedele af Amazons overskud ikke blev beskattet. Med andre ord fik Amazon lov til at betale fire gange mindre i skat end andre lokale selskaber, som er underlagt de samme nationale skatteregler. Det er ulovligt efter EU's statsstøtteregler. Medlemsstaterne må ikke give udvalgte multinationale koncerner selektive skattefordele, som andre ikke har gavn af."

Efter en dybdegående undersøgelse, der blev iværksat i oktober 2014, har Kommissionen konkluderet, at Amazon som følge af en skatteaftale med Luxembourg fra 2003, som blev forlænget i 2011, har betalt væsentligt mindre skat i landet uden nogen gyldig grund.

Denne skatteaftale i form af et bindende svar gav Amazon mulighed for at overføre den overvejende del af sit overskud fra et af sine koncernselskaber, som er skattepligtigt i Luxembourg (Amazon EU), til et andet selskab, som ikke er skattepligtigt (Amazon Europe Holding Technologies). I det bindende svar godkendte de luxembourgske myndigheder royaltybetalinger fra Amazon EU til Amazon Europe Holding Technologies, som medførte en væsentlig reduktion af Amazon EU's skattepligtige overskud.

Ifølge Kommissionens undersøgelse var disse royaltybetalinger, som var godkendt i det bindende svar, urimeligt høje og afspejlede ikke den økonomiske virkelighed. Kommissionen konkluderede derfor, at det bindende svar gav Amazon en selektiv økonomisk fordel ved at give koncernen mulighed for at betale mindre skat end andre selskaber, som er underlagt de samme nationale skatteregler. Skatteaftalen gav faktisk Amazon mulighed for at undgå at betale skat af tre fjerdedele af overskuddet af hele sit salg i Europa.

 

Amazons skattemæssige struktur i Europa

Kommissionens afgørelse vedrører Luxembourgs skattemæssige behandling af to selskaber i Amazonkoncernen, Amazon EU og Amazon Europe Holding Technologies. Begge selskaber er registreret i Luxembourg; de ejes fuldt ud af Amazon-koncernen og kontrolleres i sidste instans af det amerikanske moderselskab Amazon.com, Inc.

  • Amazon EU ("driftsselskabet") varetager Amazons detailaktiviteter i hele Europa. I 2014 havde selskabet over 500 ansatte, som udvalgte de varer, der er til salg på Amazons europæiske websteder, indkøbte dem fra producenterne og forvaltede onlinesalget og leveringen af varer til kunderne. Amazons salgsvirksomhed i Europa var organiseret således, at kunder, som købte varer på Amazons europæiske websteder, ud fra et kontraktmæssigt perspektiv købte varerne fra det luxembourgske driftsselskab. Amazon kunne således registrere hele sit europæiske salg, og overskuddet deraf, i Luxembourg.
  • Amazon Europe Holding Technologies ("holdingselskabet") er et kommanditselskab, som hverken har nogen ansatte eller kontorer eller driver nogen form for økonomisk virksomhed. Holdingselskabet fungerer som mellemled mellem driftsselskabet og Amazon i USA. Det besidder visse immaterielle rettigheder i Europa i henhold til en såkaldt aftale om omkostningsdeling med Amazon i USA. Holdingselskabet udnytter ikke selv aktivt disse rettigheder. Det overdrager dem i eksklusiv licens til driftsselskabet, som bruger dem til at forvalte Amazons europæiske detailaktiviteter.

Ifølge aftalen om omkostningsdeling foretager holdingselskabet årlige betalinger til Amazon i USA som bidrag til omkostningerne i forbindelse med udviklingen af immaterielle aktiver. En skattedomstol i USA fastslog for nylig det passende niveau for disse betalinger.

Ifølge Luxembourgs almindelige skatteregler er driftsselskabet selskabsskattepligtigt i Luxembourg, hvorimod holdingselskabet, som er et kommanditselskab, ikke er det i kraft af sin selskabsform. Overskuddet i holdingselskabet beskattes udelukkende hos de enkelte selskabsdeltagere og ikke hos selve holdingselskabet. Holdingselskabets deltagere var alle beliggende i USA, og de har indtil videre udskudt den skyldige skat.

Amazon anvendte denne struktur, som var godkendt i det bindende svar, mellem maj 2006 og juni 2014, hvor Amazon ændrede sin struktur i Europa. Denne nye struktur er ikke genstand for Kommissionens statsstøtteundersøgelse.

 

Hvad omfatter Kommissionens undersøgelse?

Formålet med EU's statsstøttekontrol er at sikre, at medlemsstaterne ikke giver udvalgte selskaber en mere fordelagtig skattemæssig behandling end andre ved hjælp af skatteaftaler såsom bindende svar eller lignende. Helt konkret skal transaktioner mellem selskaber inden for en koncern prissættes, så de afspejler den økonomiske virkelighed. Det betyder, at betalinger mellem to selskaber i samme koncern skal være på linje med aftaler indgået mellem uafhængige selskaber på almindelige forretningsvilkår (det såkaldte armslængdeprincip).

Kommissionens statsstøtteundersøgelse vedrørte et bindende svar, som de luxembourgske myndigheder havde givet Amazon i 2003, og som blev fornyet i 2011. Det bindende svar godkendte en metode til beregning af driftsselskabets skattegrundlag. Det godkendte også indirekte en metode til beregning af driftsselskabets årlige betalinger til holdingselskabet for rettighederne til Amazons immaterielle aktiver, som udelukkende blev udnyttet af driftsselskabet.

Disse betalinger overstiger i gennemsnit 90 % af driftsselskabets driftsoverskud. Beløbet var betydeligt større (1,5 gange) end det beløb, som holdingselskabet ifølge aftalen om omkostningsdeling skulle betale til Amazon i USA.

Til afklaring betvivles det ikke i Kommissionens undersøgelse, at holdingselskabet havde ejendomsretten over de immaterielle aktiver, som det licenserede til driftsselskabet, eller at det foretog regelmæssige betalinger til Amazon i USA for udviklingen af disse immaterielle aktiver. Der sættes heller ikke spørgsmålstegn ved Luxembourgs almindelige skattesystem.

 

Kommissionens vurdering

I statsstøtteundersøgelsen konkluderede Kommissionen, at det bindende svar fra de luxembourgske myndigheder godkendte en uberettiget metode til beregning af Amazons skattepligtige overskud i Luxembourg. Navnlig var driftsselskabets royaltybetalinger til holdingselskabet urimeligt høje og afspejlede ikke den økonomiske virkelighed.

  • Driftsselskabet var det eneste selskab, som aktivt traf beslutninger og havde aktiviteter i forbindelse med Amazons detailaktiviteter i Europa. Som allerede nævnt udvalgte de ansatte, hvilke varer der skulle sælges, indkøbte dem fra producenterne og forvaltede onlinesalget og leveringen af varer til kunderne. Driftsselskabet tilpassede desuden den teknologi og software, som ligger bag Amazons e‑handelsplatform i Europa, det investerede i markedsføring og indsamlede kundedata. Selskabet forvaltede altså de immaterielle aktiver, det havde fået i licens, og tilførte dem værdi.
  • Holdingselskabet var en tom skal, som blot videreformidlede eneretten til de immaterielle aktiver til driftsselskabet. Holdingselskabet deltog ikke selv aktivt i forvaltningen, udviklingen eller udnyttelsen af de immaterielle aktiver. Det udførte ikke, og kunne ikke udføre, nogen aktivitet, der kan berettige størrelsen af de modtagne royalties.

Som følge af den metode, der var godkendt i det bindende svar, blev driftsselskabets skattepligtige overskud reduceret til en fjerdedel af det egentlige beløb. Næsten tre fjerdedele af Amazons overskud blev uretmæssigt henført til holdingselskabet, hvor det undgik beskatning. Skatteaftalen gav faktisk Amazon mulighed for at undgå at betale skat af tre fjerdedele af overskuddet af hele sit salg i Europa.

Kommissionen konkluderede derfor, at skatteaftalen med Luxembourg godkendte betalinger mellem to selskaber inden for samme koncern, som ikke er i overensstemmelse med den økonomiske virkelighed. Skatteaftalen gav Amazon mulighed for at betale væsentligt mindre i skat end andre selskaber. Kommissionen konkluderer derfor i sin afgørelse, at Luxembourgs skattemæssige behandling af Amazon i henhold til aftalen er ulovlig efter EU's statsstøtteregler.

image EN

Figuren kan også hentes i høj opløsning her.

 

Tilbagebetaling

EU's statsstøtteregler kræver som udgangspunkt, at uforenelig statsstøtte betales tilbage for at begrænse den fordrejning af konkurrencen, der følger af støtten. Der udstedes ikke bøder efter EU's statsstøtteregler, og tilbagesøgningen handler ikke om at påføre det berørte selskab en straf. Det drejer sig alene om at genoprette en situation med ligebehandling af selskaberne.

I sin afgørelse har Kommissionen beskrevet metoden til beregning af værdien af den konkurrencefordel, der uretmæssigt blev givet Amazon, dvs. forskellen mellem det beløb, som selskabet har betalt i skat, og det beløb, som det normalt skulle have betalt uden skatteaftalen. På grundlag af de forhåndenværende oplysninger anslås dette at beløbe sig til 250 mio. EUR plus renter. De luxembourgske skattemyndigheder skal nu fastlægge den præcise størrelse af den ubetalte skat i Luxembourg på grundlag af metoden i Kommissionens afgørelse.

 

Baggrund

Siden juni 2013 har Kommissionen undersøgt medlemsstaternes praksis for skatteafgørelser. Den udvidede sin undersøgelse til at omfatte alle medlemsstaterne i december 2014. I oktober 2015 konkluderede Kommissionen, at Luxembourg og Nederlandene har givet henholdsvis Fiat og Starbucks selektive skattefordele. I januar 2016 konkluderede Kommissionen, at den selektive skattefordel, som Belgien via ordningen for beskatning af "meroverskud" havde givet mindst 35 multinationale selskaber fra primært EU, var ulovlig efter EU-statsstøttereglerne. I august 2016 konkluderede Kommissionen, at Irland havde givet Apple en urimelig skattefordel på op mod 13 mia. EUR. Kommissionen er desuden i gang med to yderligere dybdegående undersøgelser af skatteafgørelser i Luxembourg, der kan give anledning til statsstøtteproblemer i forbindelse med McDonald's og GDF Suez (Engie i dag).

Den siddende Kommission følger en vidtrækkende strategi for at sikre en mere fair beskatning og større gennemsigtighed, og der er for nyligt gjort store fremskridt. Efter Kommissionens forslag om gennemsigtighed på skatteområdet fra marts 2015 trådte de nye regler om automatisk udveksling af oplysninger om skatteafgørelser i kraft i januar 2017. Medlemsstaterne er også blevet enige om at udvide den automatiske udveksling af oplysninger til at omfatte land for land-rapportering af skatterelaterede finansielle oplysninger om multinationale selskaber. Der er nu fremsat et forslag om at gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden. I maj 2017 blev der vedtaget EU-regler til at forhindre skatteunddragelse via tredjelande med henblik på at fuldende direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse, som sikrer bindende og solide foranstaltninger til at bekæmpe skatteundgåelse i hele det indre marked.

Med hensyn til det igangværende lovgivningsmæssige arbejde vil Kommissionens forslag om relanceringen af det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag fra oktober 2016 udgøre et effektivt redskab til bekæmpelse af skatteunddragelse i EU. I juni 2017 foreslog Kommissionen nye regler om gennemsigtighed for formidlere (herunder skatterådgivere), som tilrettelægger og formidler skatteplanlægning til deres kunder. Disse regler vil skabe større gennemsigtighed og nedbringe anvendelsen af skatteafgørelser som et instrument til at begå skattesvig. Endelig lancerede Kommissionen i september i år en ny målsætning om at sikre en fair og vækstfremmende beskatning af den digitale økonomi. Kommissionens meddelelse redegør for medlemsstaternes aktuelle udfordringer med hensyn til at løse dette presserende spørgsmål og for de mulige løsninger, der bør undersøges nærmere, før Kommissionen fremsætter et forslag i 2018. Alt Kommissionens arbejde bygger på det enkle princip om, at alle virksomheder, store som små, skal betale skat, dér hvor de optjener deres overskud.  

Den ikkefortrolige version af Kommissionens afgørelse vil kunne findes under sagsnummer SA.38944 i statsstøtteregistretKonkurrencegeneraldirektoratets websted, når alle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret. State Aid Weekly e-News indeholder en oversigt over nye statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende.

 

IP/17/3701

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf