Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Държавна помощ: Комисията установи, че Люксембург е дал на Amazon незаконни данъчни облекчения в размер на около 250 милиона евро

Брюксел, 4 октомври 2017 r.

Европейската комисия заключи, че Люксембург е предоставил неправомерни данъчни облекчения на Amazon в размер на около 250 милиона евро. Съгласно правилата на ЕС за държавните помощи това е незаконно, тъй като е позволило на Amazon да плати значително по-малко данъци в сравнение с другите дружества. Сега Люксембург трябва да си върне незаконната помощ.

Маргрете Вестегер, комисар по въпросите на конкуренцията, заяви „Люксембург е предоставил на Amazon незаконни данъчни облекчения. Вследствие на това почти три четвърти от печалбата на Amazon не е била обложена с данъци. Казано другояче, на Amazon е било позволено да плати четири пъти по-малко данъци, отколкото други местни дружества, подчинени на същите национални данъчни норми. Според правилата на ЕС за държавните помощи това е незаконно. Държавите членки не могат да предоставят избирателно на мултинационални групи избирателни данъчни облекчения, които не се предоставят на останалите.“

След задълбочено разследване, започнало през октомври 2014 г., Комисията стигна до заключението, че чрез данъчно становище, издадено от Люксембург през 2003 г., чието действие е било удължено през 2011 г., данъкът, дължим от Amazon в Люксембург, е бил намален без основателна причина.

Данъчното становище е позволило на Amazon да прехвърли по-голямата част от печалбите си от дружество от групата на Amazon, подлежащо на данъчно облагане в Люксембург (Amazon EU), на дружество, което не подлежи на данъчно облагане (Amazon Europe Holding Technologies). По-конкретно, данъчното становище е допуснало плащането на лицензионно възнаграждение от Amazon EU на Amazon Europe Holding Technologies, като по този начин облагаемите печалби на Amazon EU са били значително намалени.

Разследването на Комисията показа, че равнището на лицензионните възнаграждения, допуснато с данъчното становище, е било завишено и не е отразявало икономическата действителност. Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че данъчното становище е предоставило на Amazon избирателно икономическо предимство, като е дало възможност на групата да плаща по-малко данъци в сравнение с други дружества, подчинени на същите национални данъчни норми. Фактически становището е позволило на Amazon да избегне данъчното облагане на три четвърти от печалбите му, натрупани от всички продажби на Amazon в ЕС.

 

Структура на Amazon в Европа

Решението на Комисията касае данъчното третиране от страна на Люксембург на две дружества от групата Amazon — Amazon EU и Amazon Europe Holding Technologies. И двете дружества са с търговска регистрация в Люксембург и капиталът им е изцяло собственост на групата Amazon, като в крайна сметка контролът върху тях се упражнява от дружеството майка в САЩ Amazon.com Inc.

  • Amazon EU („оперативното дружество“) осъществява търговията на дребно на Amazon в цяла Европа. През 2014 г. то е имало над 500 служители, които са избирали стоките, които да се продават на уебсайтовете на Amazon в Европа, купували са тези стоки от производителите и са се занимавали с продажбата онлайн и с доставката на стоките на клиента. Amazon е организирало операциите по продажбите в Европа по такъв начин, че по договор клиентите, купуващи стоки от всеки уебсайт на Amazon в Европа, са купували стоките от оперативното дружество в Люксембург. Така Amazon е отчитал в Люксембург всички европейски продажби, както и печалбите от тях.
  • Amazon Europe Holding Technologies („холдинговото дружество“) е командитно дружество без служители, без офиси и без стопанска дейност. Холдинговото дружество действа като посредник между оперативното дружество и Amazon в САЩ. То притежава някои права на интелектуална собственост за Европа въз основа на т.нар. споразумение за поделяне на разходите, сключено с Amazon в САЩ. Самото холдингово дружество не използва активно тази интелектуална собственост. То просто предоставя изключителна лицензия за ползването ѝ на оперативното дружество, което я използва за осъществяването от Amazon на търговия на дребно в Европа.

Съгласно споразумението за поделяне на разходите холдинговото дружество извършва годишни плащания към Amazon в САЩ, за да участва в разходите по разработването на интелектуалната собственост. Подходящото равнище на тези плащания бе наскоро определено от американски данъчен съд.

Съгласно общото данъчно законодателство на Люксембург оперативното дружество подлежи на корпоративно данъчно облагане в Люксембург, докато холдинговото дружество не подлежи на такова облагане поради правната си форма — командитно дружество. Печалбата, отчетена от холдинговото дружество, се облага с данък само на равнище съдружници, но не и на равнището на самото холдингово дружество. Съдружниците в холдинга са се намирали в САЩ и досега са отсрочвали данъчната си отговорност.

Amazon е прилагал описаната схема, одобрена от разследваното данъчно становище, в периода май 2006 г. — юни 2014 г. През юни 2014 г. Amazon е променил начина на функционирането си в Европа. Новата схема е извън обхвата на разследването на Комисията, свързано с държавната помощ.

 

Обхват на разследването на Комисията

Ролята на контрола, упражняван от ЕС върху държавните помощи, е да се гарантира, че държавите членки не предоставят, посредством данъчни становища или по друг начин, по-благоприятно данъчно третиране на избрани дружества в сравнение с други дружества. По-конкретно, сделките между дружества от една и съща корпоративна група трябва да се извършват по цени, отразяващи икономическата действителност. Това означава, че плащанията между две дружества от една и съща група следва да са в съответствие с правилата, които се прилагат при търговски условия между независими предприятия (т. нар. „принцип на сделката между несвързани лица“).

Разследването на Комисията за наличие на държавна помощ се отнасяше за данъчно становище, издадено през 2003 г. от Люксембург в полза на Amazon и продължено през 2011 г. Становището е одобрило метод за изчисляване на данъчната основа на оперативното дружество. По косвен път то е одобрило и метод за изчисляване на годишните плащания от оперативното в полза на холдинговото дружество за правата на интелектуална собственост на Amazon, които са били използвани само от оперативното дружество.

Въпросните плащания са представлявали средно над 90% от оперативните печалби на оперативното дружество. Те са били значително (1,5 пъти) по-големи от това, което холдинговото дружество е трябвало да плати на Amazon в САЩ съгласно споразумението за поделяне на разходите.

Следва да се поясни, че разследването на Комисията не е поставило под въпрос нито факта, че холдинговото дружество притежава правата на интелектуална собственост, за които е издало лицензия на оперативното дружество, нито редовните плащания на холдинговото дружество в полза на Amazon в САЩ за разработването на тази интелектуална собственост. Също така не е бил поставен под въпрос общият данъчен режим на Люксембург като такъв.

 

Оценка на Комисията

Разследването на Комисията за наличието на държавна помощ е довело до заключението, че издаденото от Люксембург данъчно становище е одобрило неоснователен метод за изчисляване на облагаемата печалба на Amazon в Люксембург. По-специално, размерът на лицензионното възнаграждение, плащано от оперативното дружество на холдинговото дружество, е бил завишен и не е отразявал икономическата действителност.

  • Оперативното дружество е било единственият субект, активно вземащ решения и извършващ дейности, свързани с търговията на Amazon на дребно в Европа. Както беше посочено, неговите служители са подбирали стоките за продажба, купували са ги от производителите и са управлявали онлайн продажбите и доставките на стоки до клиента. Оперативното дружество също така е адаптирало технологиите и софтуера, стоящи в основата на платформата на Amazon за електронна търговия в Европа, инвестирало е в маркетинг и е събирало данни за клиентите. Това означава, че то е управлявало и е добавяло стойност към правата на интелектуална собственост, за които е получило лицензия.
  • Холдинговото дружество е било „празна черупка“, която просто е прехвърляла правата на интелектуална собственост върху оперативното дружество за негово изключително ползване. Самото холдингово дружество по никакъв начин не е участвало активно в управлението, развитието или използването на тази интелектуална собственост. То не е извършвало и не е можело да извършва каквито и да било дейности, обосноваващи размера на лицензионното възнаграждение, което е получавало.

Съгласно метода, одобрен от данъчното становище, облагаемите печалби на оперативното дружество са били намалявани до една четвърт от реалния им размер. Почти три четвърти от печалбите на Amazon са били неправомерно прехвърляни на холдинговото дружество, където са оставали необложени с данък. Всъщност данъчното становище е дало възможност на Amazon да избегне облагането на три четвърти от своите печалби, реализирани от продажбите му в ЕС.

Въз основа на това Комисията заключи, че данъчното становище, издадено от Люксембург, е одобрило плащания между две дружества от една и съща група, които плащания не съответстват на икономическата действителност. В резултат на това данъчното становище е позволило на Amazon да плати значително по-малко данъци от другите дружества. Поради това с решението на Комисията се констатира, че данъчното третиране на Amazon от страна на Люксембург вследствие на данъчното становище е незаконно съгласно правилата на ЕС в областта на държавните помощи.

image EN

Инфографиката с висока разделителна способност е на разположение тук.

 

Възстановяване

По принцип правилата на ЕС за държавните помощи налагат несъвместимата държавна помощ да бъде върната, за да се премахне нарушаването на конкуренцията, породено от помощта. Съгласно правилата на ЕС относно държавните помощи не се налагат глоби и възстановяването на помощта не представлява наказание за въпросното дружество. Тази практика просто възстановява равното третиране спрямо останалите предприятия.

В днешното си решение Комисията излага методиката за изчисляване на стойността на конкурентното предимство, получено от Amazon, т.е. разликата между това, което дружеството е платило като данъци, и това, което е щяло да дължи без данъчното становище. Въз основа на наличната информация тази разлика се оценява на около 250 милиона евро плюс лихви. Данъчните органи на Люксембург сега трябва да определят точния размер на неплатения данък в Люксембург въз основа на методиката, установена в решението.

 

Контекст

От юни 2013 г. Комисията разследва практиките, свързани с данъчните становища, в държавите членки. През декември 2014 г. тя изпрати искания за информация до всички държави членки. През октомври 2015 г. Комисията заключи, че Люксембург и Нидерландия са предоставили избирателни данъчни предимства съответно в полза на Fiat и Starbucks. През януари 2016 г. Комисията заключи, че избирателните данъчни предимства, предоставени от Белгия на най-малко 35 многонационални дружества, предимно от ЕС, въз основа на белгийския данъчен режим относно „свръхпечалбата“, са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи. През август 2016 г. Комисията заключи, че Ирландия е предоставила на Apple неправомерни данъчни облекчения в размер на 13 милиарда евро. В момента Комисията провежда също две задълбочени разследвания във връзка с опасения, че данъчни становища могат да доведат до държавна помощ в Люксембург в полза на McDonald's и GDF Suez (понастоящем Engie).

Настоящата Комисия следва широкообхватна стратегия за постигане на справедливо данъчно облагане и по-голяма прозрачност, като неотдавна бе постигнат сериозен напредък. Вследствие на предложенията на Комисията от март 2015 г. относно прозрачността в областта на данъчното облагане, през януари 2017 г. влязоха в сила нови правила, уреждащи автоматичния обмен на информация за данъчни становища. Държавите членки се договориха също така да разширят своя автоматичен обмен на информация и спрямо отчитането по държави на свързаната с данъчното облагане финансова информация на многонационалните дружества. Вече е изготвено предложение част от тази информация да стане публична. През май 2017 г. бяха приети нови правила на ЕС за предотвратяване на избягването на данъци чрез държави извън ЕС. Тези правила допълват Директивата срещу избягването на данъци, която гарантира, че в рамките на единния пазар се прилагат задължителни и ефективни мерки срещу злоупотреби.

Що се отнася до текущата законодателна дейност, предложенията на Комисията от октомври 2016 г. за повторното лансиране на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще подействат като мощен инструмент за борба с избягването на данъци в ЕС. През юни 2017 г. Комисията предложи нови правила за прозрачност, приложими спрямо посредниците — включително данъчни консултанти, — които замислят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти. Това законодателство ще допринесе за постигането на много по-голяма степен на прозрачност и ще възпре използването на данъчните становища като инструмент за данъчни злоупотреби. Накрая, през септември тази година Комисията постави началото на нова програма на ЕС, за да гарантира, че цифровата икономика се облага по справедлив и благоприятстващ растежа начин. В нашето съобщение са посочени предизвикателствата, пред които се изправят понастоящем държавите членки, когато трябва да се предприемат действия по този неотложен въпрос, и се очертават възможните решения, които трябва да бъдат проучени в очакване на предложение на Комисията през 2018 г. Целият труд на Комисията се основава на простия принцип, че всички дружества, малки и големи, трябва да плащат данък там, където реализират печалбите си.  

Неповерителната версия на решенията ще бъде достъпна под дело № SA.38944 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на въпросите на конкуренцията, след като възможните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. В седмичния електронен бюлетин за държавните помощи (State Aid Weekly e-News) са изброени новопубликуваните решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник на ЕС.

IP/17/3701

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf