Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT PL

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Konkurences politika — Komisija uzliek “Lietuvas dzelzceļam” sodu EUR 28 miljonu apmērā par konkurences ierobežošanu dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū

Briselē, 2017. gada 2. oktobrī

Eiropas Komisija ir uzlikusi “Lietuvas dzelzceļam” (Lietuvos geležinkeliai) sodu €27873000 apmērā par konkurences ierobežošanu dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū, jo uzņēmums, likvidējot sliežu ceļu, kas savieno Lietuvu un Latviju, ir pārkāpis ES konkurences noteikumus.

Par konkurences politiku atbildīgā komisāre Margrēte Vestagere sacīja: ““Lietuvas dzelzceļš” izmantoja savu kontroli pār valsts dzelzceļa infrastruktūru, lai kaitētu konkurentiem dzelzceļa pārvadājumu nozarē. Eiropas Savienībai ir vajadzīgs labi funkcionējošs dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus. Ir nepieņemami un vēl nav pieredzēts, ka uzņēmums demontē sabiedrisko dzelzceļa infrastruktūru, lai pasargātu sevi no konkurences.”

“Lietuvas dzelzceļš” ir vēsturiski veidojies valsts īpašumā esošs dzelzceļa uzņēmums Lietuvā. Uzņēmums ir vertikāli integrēts, proti, tas ir atbildīgs gan par dzelzceļa infrastruktūru, gan par dzelzceļa pārvadājumiem.

“AB Orlen Lietuva” (“Orlen”) ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder Polijas naftas uzņēmumam “PKN Orlen”.

“Orlen” — viens no lielākajiem “Lietuvas dzelzceļa” komercklientiem — 2008. gadā apsvēra novirzīt savus kravu pārvadājumus no Lietuvas uz Latviju, izmantojot cita dzelzceļa operatora (pārvadātāja) pakalpojumus. 2008. gada oktobrī “Lietuvas dzelzceļš” demontēja 19 kilometrus garu sliežu ceļa posmu, kas savienoja Lietuvu un Latviju un atradās “Orlen” pārstrādes rūpnīcas tuvumā. Sliežu ceļa likvidēšanas rezultātā “Orlen” posmā līdz Latvijai nāktos izmantot daudz garāku maršrutu. Kopš tā laika demontētais sliežu ceļš nav ticis atjaunots.

image LV

Komisijas veiktajā izmeklēšanā tika secināts, ka šīs darbības ierobežoja konkurenci dzelzceļa pārvadājumu tirgū, liedzot vienam no lielākajiem “Lietuvas dzelzceļa” klientiem izmantot cita dzelzceļa operatora pakalpojumus. “Lietuvas dzelzceļš” nav pierādījis, ka tam bija objektīvs pamatojums likvidēt šo sliežu ceļa posmu. Šādi rīkojoties, uzņēmums ir pārkāpis Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 102. pantu, kurā ir paredzēts dominējoša stāvokļa tirgū ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums.

ES dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus tika liberalizēts 2007. gadā. Kopš tā laika Komisija ir strādājusi pie tā, lai pabeigtu dzelzceļa pakalpojumu vienotā tirgus izveidi, tostarp nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras neatkarīgu pārvaldību un veicinot investīcijas tādos sliežu ceļu posmos, kas savieno dalībvalstis. Šajā sakarā ir svarīgi īstenot ES konkurences tiesību noteikumus, lai nodrošinātu, ka regulatīvie šķēršļi netiek aizstāti ar dominējošā stāvoklī esošo dzelzceļa uzņēmumu rīcību, kas vērsta pret konkurenci un kas liegtu ES sasniegt tās galvenos mērķus dzelzceļa pārvadājumu nozarē.

 

Naudas sodi

Naudas sodi tika noteikti, pamatojoties uz Komisijas 2006. gada Pamatnostādnēm naudas sodu aprēķināšanai (skatīt paziņojumu presei un MEMO). Nosakot naudas soda apmēru, Komisija ņēma vērā ar pārkāpumu saistīto apgrozījumu, pārkāpuma smaguma pakāpi un tā ilgumu.

Komisijas lēmumā ir paredzēts ne tikai naudas sods, bet arī prasība “Lietuvas dzelzceļam” izbeigt pārkāpumu un atturēties no jebkādiem pasākumiem, kam ir tāds pats vai līdzvērtīgs mērķis vai iedarbība.

 

Konteksts

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 102. pantā ir aizliegta dominējoša stāvokļa tirgū ļaunprātīga izmantošana, kas var iespaidot tirdzniecību starp ES dalībvalstīm un izskaust vai ierobežot konkurenci. Pretmonopola regulā (Padomes Regula Nr. 1/2003) ir noteikts, kā Komisija un valstu konkurences iestādes piemēro minēto tiesību normu.

Pēc “Orlen” iesniegtās sūdzības Komisija 2011. gadā veica pārbaudes “Lietuvas dzelzceļa” telpās un 2013. gada martā sāka oficiālu pretmonopola procedūru. Komisija 2015. gada janvārī nosūtīja uzņēmumam iebildumu paziņojumu.

Plašāka informācija būs pieejama Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē, publiskajā lietu reģistrā ar lietas numuru 39813, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Konkurences politikas ziņu periodisks apkopojums ir pieejams Iknedēļas biļetenā par konkurences lietām.

 

Prasības par zaudējumu atlīdzināšanu

Jebkura persona vai uzņēmums, kuru skar šajā lietā izklāstītā pret konkurenci vērstā rīcība, var celt dalībvalsts tiesā prasību par zaudējumu atlīdzināšanu. Gan Tiesas judikatūrā, gan Padomes Regulā Nr. 1/2003 ir apstiprināts, ka valstu tiesās izskatāmajās lietās Komisijas lēmums ir saistošs pierādījums tam, ka rīcība ir tikusi īstenota un bijusi nelikumīga. Pat ja Komisija attiecīgajam uzņēmumam ir uzlikusi naudas sodu, zaudējumu atlīdzināšanu var piespriest, nepiemērojot samazinājumu (šāda Komisijas uzliktā naudas soda dēļ).

Direktīva par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām par konkurences tiesību pārkāpumiem, kas dalībvalstīm bija jātransponē savās tiesību sistēmās līdz 2016. gada 27. decembrim, atvieglo zaudējumu atlīdzības saņemšanu personām, kurām nodarīts kaitējums pret konkurenci vērstas rīcības rezultātā. Plašāka informācija par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumiem, tostarp praktiski norādījumi par to, kā noteikt konkurences pārkāpuma radītā kaitējuma apmēru, ir pieejami šeit.

IP/17/3622

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos