Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission aloite oppisopimuskoulutuksen edistämiseksi Euroopassa

Bryssel 5. lokakuuta 2017

Komission aloite oppisopimuskoulutuksen edistämiseksi Euroopassa

Komissio hyväksyi tänään ehdotuksen laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista. Neuvoston suosituksen muodossa toteutettava aloite on osa kesäkuussa 2016 käynnistettyä Euroopan uutta osaamisohjelmaa. Se liittyy myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, jossa esitetään oikeutta laadukkaaseen ja osallistavaan yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Laajojen kuulemisten perusteella suosituksessa yksilöidään 14 keskeistä kriteeriä, joita jäsenvaltioiden ja sidosryhmien olisi käytettävä kehittäessään laadukasta ja tehokasta oppisopimuskoulutusta. Aloitteella pyritään parantamaan oppisopimuskoulutettavien työllistyvyyttä ja henkilökohtaista kehitystä ja näin työmarkkinoiden tarpeisiin vastaavan ammattitaitoisen ja pätevän työvoiman kehittämistä.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, joka on myös rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari, totesi, että ”oppisopimuskoulutus toimii usein tarvittavana ponnahduslautana nuorten työuralle. Tänään esitämme ehdotuksia, joilla parannetaan entisestään tätä arvokasta koulutuskokemusta, jotta se hyödyttäisi sekä työnantajia että koulutettavia. Perimmäisenä tavoitteena on helpottaa nuorten integroitumista työmarkkinoille niin, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset koulutusjärjestelmät”.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, jonka vastuualueena ovat työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky, totesi, että ”laadukas ja tehokas oppisopimuskoulutus tarjoaa suoran yhteyden teorian ja käytännön sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden välille ja on näin konkreettinen tapa auttaa nuoria pääsemään työelämään ja pärjäämään elämässään – vahvistamalla samalla myös Euroopan inhimillistä pääomaa. Se puolestaan on avainasemassa edistettäessä yhteiskunnan ja talouden kilpailukykyä”.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan tavoitteena on varmistaa, että nuoret oppivat taidot, joita he tarvitsevat työelämässä. ”Oppisopimuskoulutus on ”kultainen standardi” ammatillisessa koulutuksessa. Kaksi kolmesta oppisopimuskoulutettavasta siirtyy suoraan töihin koulutuksen päätyttyä. Tänään ehdotetuilla uusilla puitteilla määritellään tekijät, joiden avulla oppisopimuskoulutuksesta saadaan huipputasoista. Kun puitteet on hyväksytty, niillä varmistetaan, että sekä oppijat että työnantajat hyötyvät laadukkaasta oppisopimuskoulutuksesta.”

Oppisopimusjärjestelmien laadun ja tehokkuuden arvioimiseksi ehdotetuissa puitteissa vahvistetaan seuraavat seitsemän opiskelu- ja työskentelyedellytyksiä koskevaa kriteeriä:

(1) kirjallinen sopimus; (2) oppimistulokset; (3) pedagoginen tuki; (4) työpaikkakomponentti; (5) palkka ja/tai korvaus; (6) sosiaalinen suojelu; (7) työolot sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Puitteissa esitetään myös seitsemän toimintaedellytyksiä koskevaa kriteeriä:

(8) sääntelykehys; (9) työmarkkinaosapuolten osallistuminen; (10) tuki yrityksille; (11) joustavat väylät ja liikkuvuus; (12) uraohjaus ja tietojen lisääminen; (13) avoimuus; (14) laadunvarmistus ja valmistuneiden seuranta.

Komissio tukee näiden kriteerien toteuttamista asianmukaisen EU-rahoituksen kautta. Pelkästään Euroopan sosiaalirahastosta tuetaan yleissivistävää ja ammatillista koulutusta 27 miljardin euron edestä, ja EU tukee oppisopimuskoulutusta myös muiden välineiden kautta. Eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän kautta on tähän mennessä löydetty yli 750 000 paikkaa nuorille. Nuorisotakuun puitteissa on tarjottu jo ainakin 390 000 oppisopimuspaikkaa, koska oppisopimuskoulutus on yksi niistä neljästä vaihtoehdosta, joita nuorille olisi tarjottava neljän kuukauden työttömyyden jälkeen. Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan oppisopimuskoulutettavien liikkuvuutta. Siihen sisältyy myös uusi ErasmusPro-aloite, josta on tarkoitus antaa tukea 50 000 ammattiopiskelijalle ulkomailla suoritettavaa harjoittelua varten vuosina 2018–2020. Toimet ovat tuottaneet tulosta ja oppisopimuspaikkojen tarjonta on lisääntynyt. Nyt on tärkeä saada selville, mitkä ovat onnistumisen perusteet, ja tähän tarpeeseen uusilla puitteilla vastataan.

Jatkotoimet

Jäsenvaltiot käyvät ehdotuksesta keskusteluja, joiden tavoitteena on sen hyväksyminen neuvostossa. Komissio on valmistelemassa uusia tukipalveluja, joilla autetaan jäsenvaltioita ja sidosryhmiä panemaan puitteet täytäntöön tiedon jakamista, verkottumista sekä vastavuoroista oppimista koskevien toimien kautta.

Aloitetta edistetään eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän kautta ja erilaisilla tiedotuskampanjoilla. Tällainen on esimerkiksi nyt toista kertaa järjestettävä Euroopan ammattitaitoviikko 20.–24. marraskuuta 2017.

Tausta

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistetään koulussa opiskelu ja työpaikalla harjoittelu, ja helpotetaan näin nuorten siirtymistä koulusta työelämään. Euroopassa on tällä hetkellä noin 3,7 miljoonaa oppisopimuskoulutettavaa. Korkeakouluopiskelijoita on puolestaan noin 20 miljoonaa. Joissakin jäsenvaltiossa oppisopimusjärjestelmillä on erittäin pitkät ja toimivat perinteet, toisissa taas tällaisia järjestelmiä ollaan perustamassa tai vahvistamassa. Kaiken kaikkiaan oppisopimuskoulutettavista siirtyy koulutuksen päätyttyä suoraan työhön 60–70 prosenttia, joissakin tapauksissa jopa 90 prosenttia.

Ehdotuksella laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista edistetään työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskevia EU:n prioriteetteja, ja siinä otetaan huomioon erilaiset kansalliset järjestelmät. Se on osa Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja sen tavoitteita parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja merkityksellisyyttä. Yksi prioriteeteista on tehdä ammatillisesta koulutuksesta aidosti ensimmäinen vaihtoehto useammille. Erityishuomiota kiinnitetään pk-yritysten osallistumiseen, mikä useissa maissa on osoittautunut keskeiseksi menestystekijäksi.

Poliittisesti ehdotus liittyy 25. maaliskuuta 2017 annettuun Rooman julistukseen, jossa eurooppalaiset poliittiset johtajat asettivat tavoitteekseen unionin, jossa ”nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta Euroopasta”.

Aloitteella edistetään myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria, jonka johtavana periaatteena on, että kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja osallistavaan yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Ehdotettu aloite on jatkotoimi vuonna 2016 annetulle komission tiedonannolle Investointi Euroopan nuorisoon, jossa ilmoitettiin aikeesta ehdottaa tällaisia oppisopimuskoulusta koskevia puitteita. Ehdotuksen perustana ovat Euroopan tason työmarkkinaosapuolten kannanotot.

Tällä aloitteella täydennetään ammatillisen koulutuksen vahvistamiseen tähtääviä komission aloitteita, kuten harjoittelun laatupuitteet.

Viimeisten kolmen vuoden aikana nuorisotyöttömyys on vähentynyt nopeammin kuin yleinen työttömyys – vuoden 2014 tasolta 21,4 prosentista 16,7 prosenttiin – mutta se on edelleen merkittävästi korkeampi kuin EU:n keskimääräinen työttömyys (7,6 prosenttia elokuussa 2017).

Lisätietoja

Oppisopimuskoulutuksen edistämiseksi Euroopassa

MEMO/17/3586: Kysymyksiä ja vastauksia

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote.

IP/17/3585

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar