Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Povečanje učinka javnih naložb z učinkovitim in profesionalnim javnim naročanjem

Strasbourg, 3. oktobra 2017

Evropska komisija je danes z namenom okrepitve enotnega trga in v okviru nenehnih prizadevanj za spodbujanje naložb v EU predstavila pobudo za izvajanje javnega naročanja na bolj učinkovit in trajnosten način, pri katerem bi se v celoti izkoristile digitalne tehnologije ter tako poenostavili in pospešili postopki.

Podpredsednik za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen je dejal: „Na začetku mandata novembra 2014 smo naložbam namenili osrednjo vlogo, zlasti s privabljanjem zasebnega kapitala na podlagi naložbenega načrta za Evropo. Zdaj želimo izkoristiti celoten potencial javnega naročanja in zagotoviti, da bosta 2 bilijona evrov, ki se letno porabita za javne storitve in proizvode, okrepila gospodarstvo, spodbudila inovacije in pripomogla k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Javne organe spodbujamo k strateški uporabi javnega naročanja, da bi se bolje izkoristil denar davkoplačevalcev ter prispevalo k bolj inovativnemu, trajnostnemu, vključujočemu in konkurenčnemu gospodarstvu. Komisija bo pri tem še naprej pomagala državam članicam ter javne organe na vseh ravneh upravljanja in druge deležnike poziva k sodelovanju v širokem partnerstvu.“

Današnja pobuda obravnava štiri glavna področja:

  • Opredelitev prednostnih področij za izboljšanje – države članice se spodbuja, naj razvijejo strateški pristop k politikam javnega naročanja, pri čemer bi se morale osredotočiti na šest prednostnih nalog: večja uporaba inovativnih, zelenih in socialnih meril pri oddaji javnih naročil; profesionalizacija javnih kupcev; izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij do trgov javnega naročanja v EU in družb EU v tretjih državah; povečanje preglednosti, celovitosti in kakovosti podatkov o javnem naročanju; digitalizacija postopkov javnega naročanja in več sodelovanja med javnimi kupci po vsej EU.
  • Prostovoljno predhodno ocenjevanje večjih infrastrukturnih projektov – pri zahtevnih projektih lahko pride do težav že čisto na začetku, če vodje projektov niso v celoti seznanjeni z zapletenimi pravili, ki veljajo za obsežna javna naročila. Komisija bo ustanovila službo za pomoč uporabnikom, ki bo lahko v zgodnji fazi odgovarjala na posebna vprašanja v zvezi s projekti z ocenjeno vrednostjo nad 250 milijonov evrov. V zvezi s projekti, ki so za zadevno državo članico zelo pomembni, oziroma katerih skupna ocenjena vrednost presega 500 milijonov evrov, lahko zadevni organi Komisijo zaprosijo, da preveri, če je celoten načrt javnega naročanja skladen z zakonodajo EU na tem področju, s čimer bi se bistveno zmanjšala negotovost ter tveganje, da pride do zamud in pravnih izzivov. Mehanizem je prostovoljen, mnenje Komisije ni zavezujoče in informacije se bodo obravnavale v skladu s strogimi zahtevami glede zaupnosti.
  • Priporočilo o profesionalizaciji javnih kupcev – Komisija državam članicam priporoča, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bi se zagotovilo, da imajo javni kupci poslovne spretnosti in znanja ter tehnično in postopkovno znanje, potrebne za spoštovanje pravil, ter da davkoplačevalci za svoj denar dobijo najboljše blago in storitve. Komisija bo spodbujala izmenjavo dobrih praks in inovativnih pristopov.
  • Posvetovanje o spodbujanju inovacij v okviru javnega naročanja – Komisija danes začenja ciljno usmerjeno posvetovanje, da bi zbrala povratne informacije deležnikov o tem, kako spodbuditi inovacije v okviru javnega naročanja blaga in storitev. Javno naročanje na področju inovacij lahko zadeva izide inovacij kot tudi inovativne načine kupovanja. Posvetovanje bo trajalo do 31. decembra in bo osnova za prihodnje smernice za javne organe, obravnavalo pa bo vprašanja, kot so določitev strategije, organizacija podpore za javno naročanje na področju inovacij ali uporaba inovacijam prijaznih instrumentov javnega naročanja.

Komisija bo še naprej spodbujala države članice, naj v celoti izkoristijo možnosti, ki jih ponujajo nova pravila o javnem naročanju, ter se veseli sklenitve partnerstva z organi in deležniki, da bi se izboljšalo izvajanje javnega naročanja v praksi.

 

Ozadje:

EU si izjemno prizadeva za spodbuditev gospodarstva in sprostitev naložb, zlasti prek naložbenega načrta za Evropo in pozitivne fiskalne naravnanosti v okviru evropskega semestra. Te politike morajo biti podprte s strukturnimi reformami za spodbujanje inovacij in rasti. Zato se je nujno treba osredotočiti na izboljšanje delovanja enotnega trga in odpravo ovir za naložbe tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni.

Velik del javnih naložb v naše gospodarstvo se porabi z javnimi naročili: 2 bilijona evrov letno, kar predstavlja 14 % BDP EU. Zagotovitev, da se ta denar davkoplačevalcev porabi uspešno in učinkovito, je v splošnem evropskem interesu.

Zakonodaja EU o javnem naročanju zahteva, da se za vsa javna naročila nad določenim pragom objavi povabilo k oddaji ponudb, pri čemer se upoštevajo načela preglednosti, enake obravnave in nediskriminacije. Ta pravila so bila leta 2014 dodatno poenostavljena. Namesto da bi se naročilo oddalo zgolj na podlagi najboljše cene, se organe spodbuja k vključevanju kvalitativnih meril, zahtevanju inovativnih, energijsko učinkovitih rešitev ali vztrajanju pri trajnostnih in socialno vključujočih pristopih.

Komisija še naprej pozorno spremlja prenos zakonodaje EU o javnem naročanju v nacionalno pravo ter javnim organom pomaga pri razumevanju in popolnem izkoriščanju možnosti javnega naročanja.

Kot je bilo napovedano v strategiji za industrijsko politiko, si hkrati še naprej prizadeva zaključiti velikopotezna poglavja o javnem naročanju v sporazumih o prosti trgovini, kar bo družbam EU pomagalo pri prodaji v tujini. Nujno je treba čim prej odpraviti trenutni zastoj v Svetu glede predloga Komisije o mednarodnem instrumentu za javna naročila.

 

Več informacij:

 

IP/17/3543

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar