Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Засилване на въздействието на публичните инвестиции чрез ефикасно и професионално възлагане на обществените поръчки

Страсбург, 3 октомври 2017 r.

За да подсили единния пазар и като част от постоянните си усилия да стимулира инвестициите в ЕС, днес Комисията представи инициатива за по-ефикасно възлагане на обществените поръчки в съответствие с целите за устойчиво развитие, при пълно използване на цифровите технологии за опростяване и ускоряване на процедурите.

Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Ние отдаваме централно значение на инвестициите още от началото на мандата си през ноември 2014 г., най-вече чрез привличане на частен капитал с помощта на Плана за инвестиции за Европа. Бихме искали да освободим целия потенциал на обществените поръчки, като направим така, че ежегодните разходи на публични средства за услуги и стоки в размер на 2 трилиона евро да подсилват икономиката ни, да поощряват новаторството и да спомагат за постигането на целите ни за устойчиво развитие.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, добави: „Насърчаваме публичните органи да използват обществените поръчки стратегически, като средство за получаване на по-добро съотношение качество/цена при изразходването на парите на данъкоплатците и за постигане на по-новаторска, устойчива, приобщаваща и конкурентоспособна икономика. Комисията ще продължи да помага на държавите членки за постигането на тези цели и призовава публичните органи на всички равнища на управление и другите заинтересовани лица да работят в широко сътрудничество.“

Днешната инициатива има четири основни насоки:

  • Определяне на приоритетни области за подобрение – Насърчаваме държавите членки да разработят стратегически подход към политиката в областта на обществените поръчки, като съсредоточат усилията си върху шест приоритетни задачи: по-масово внедряване на критериите за новаторство, екологосъобразност и социална значимост при възлагането на обществени поръчки; професионализация на публичните купувачи; подобряване на достъпа на МСП до пазарите на обществени поръчки в ЕС, както и на достъпа на дружествата от ЕС до пазарите в трети държави; повишаване на прозрачността, почтеността и качеството на данните за поръчките; цифровизация на процедурите за възлагане; засилване на сътрудничеството между публичните купувачи в целия ЕС.
  • Доброволно предварително оценяване за големите инфраструктурни проекти – Изпълнението на сложните проекти може се обърка още в началото, ако ръководителите на проектите не разбират напълно сложните правила, които важат по отношение на обществените поръчки в големи размери. Комисията ще създаде бюро за справки и помощ, чиито служители могат на ранен етап да отговарят на конкретни въпроси, свързани с проектите с прогнозна стойност над 250 милиона евро. За проектите от голямо значение за съответната държава членка или с обща прогнозна стойност над 500 милиона евро съответните органи могат да поискат от Комисията да провери целия план за възлагането за съвместимост със законодателството на ЕС за обществените поръчки, което ще доведе до значително понижение на несигурността и риска от забавяне, както и правните предизвикателства. Механизмът е доброволен, изпълнението на съветите на Комисията не е задължително, а със сведенията ще се борави при строго спазване на изискванията за поверителност.
  • Препоръка за професионализация на публичните купувачи – Комисията препоръчва действия, които да бъдат предприети от държавите членки, за да се гарантира, че всички публични купувачи притежават търговските умения, техническите знания и разбирането за процедурите, които са необходими за спазването на правилата и осигуряването на най-добрите стоки и услуги за данъкоплатците срещу техните пари. Комисията ще улеснява обмена на добри практики и новаторски подходи.
  • Консултация за поощряване на новаторството чрез обществените поръчки – Днес Комисията започва целева консултация, за да получи мненията на заинтересованите лица по въпроса как да се поощри новаторството чрез възлагането на поръчки за стоки и услуги. Понятието за новаторство в обществените поръчки може да включва както резултатите от нововъведения, така и извършването на покупките по новаторски начини. Консултацията е открита до 31 декември и въз основа на резултатите от нея ще бъдат съставени бъдещите насоки за публичните органи, с които ще се предлага как да се изготви стратегия, да се организира подкрепата за новаторството в обществените поръчки или да се използват благоприятни за новаторството средства за възлагане.

Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки в усилията им да се възползват изцяло от възможностите, осигурявани от новите правила за обществените поръчки, и очаква изграждането на сътрудничество с органите и заинтересованите лица с цел подобряване на възлагането на място.

 

Контекст:

ЕС полага безпрецедентни усилия да стимулира икономиката и да освободи инвестициите, най-вече чрез Плана за инвестиции за Европа и положителна ориентация на бюджетната политика в рамките на европейския семестър. Тези действия трябва да бъдат подкрепени от структурни реформи с цел засилване на новаторството и растежа. Затова от решаващо значение е да съсредоточим усилията си върху подобряването на работата на единния пазар и отстраняването на препятствията пред инвестициите – на национално и европейско равнище.

Съществена част от публичните инвестиции в нашата икономика се извършва чрез обществените поръчки: 2 трилиона евро годишно, което представлява 14 % от БВП на ЕС. В интерес на всички европейци е да се вземат мерки, така щото парите на данъкоплатците да се харчат ефикасно и ефективно.

Съгласно законодателството на ЕС за обществените поръчки се изисква всички обществени поръчки над определен праг да бъдат предлагани на търг при спазване на принципите на прозрачността, еднаквото отношение и равнопоставеността. Тези правила бяха допълнително опростени през 2014 г. Органите се насърчават – вместо да възлагат поръчки само въз основа на най-ниската цена – да включват качествени критерии, да изискват новаторски, водещи до икономия на енергия решения или да се придържат към подходи, които осигуряват устойчиво развитие и са социално приобщаващи.

Комисията продължава да следи внимателно въвеждането на законодателството на ЕС за обществените поръчки в националното право и да помага на публичните органи да разбират и да се възползват изцяло от възможностите на обществените поръчки.

Едновременно с това, както бе обявено в стратегията за промишлената политика, Комисията продължава да се стреми да включва амбициозни разпоредби за обществените поръчки в споразуменията за свободна търговия, с които се помага на дружествата от ЕС да продават извън Съюза. Необходимо е спешно да се преодолее застоят в обсъжданията в Съвета по отношение на предложението на Комисията за нормативен акт за международните обществени поръчки.

 

За повече информация:

 

IP/17/3543

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar