Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска програма за миграцията: Комисията представя нови мерки за ефективна и надеждна политика на ЕС в областта на връщането

Брюксел, 2 март 2017 r.

След като по време на проведената на 3 февруари 2017 г. среща на високо равнище в Малта бе подчертана необходимостта от преразглеждане на политиката на ЕС в областта на връщането, днес Комисията представи обновен план за действие на ЕС в областта на връщането и направи на държавите членки препоръки относно това как да се направят процедурите за връщане по-ефективни.

Предложените от Комисията мерки се състоят от практически действия, които могат да имат незабавен ефект. Те са съсредоточени върху премахване на „вратичките“ и прилагането на съществуващите правила със строгостта и реализма, необходими, за да се гарантират резултатите от тях на практика, в съответствие с изискванията в областта на основните права.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Работим усилено за партньорства с държавите на произход и транзитните държави. За постигането на успех в това, сега е моментът да подобрим вътрешните ни процедури и да гарантираме, че всички лица, които не се нуждаят от международна закрила, биват върнати по хуманен начин и своевременно. Желаем да продължаваме да предоставяме помощ на лица, нуждаещи се от международна закрила. Наш дълг пред тях, пред нашите партньори извън ЕС и пред нашите граждани е да можем ясно да заявим: ще помогнем на наистина нуждаещите се, но останалите ще бъдат върнати.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Трябва да дадем на закрила на нуждаещите се, но също така трябва да върнем лицата, които нямат право да пребивават в ЕС, в пълно съответствие с основните права и с принципа на забрана за връщане. Гаранцията, че незаконните мигранти биват връщани в кратки срокове, не само ще намали натиска върху системите за предоставяне на убежище в държавите членки и ще осигури необходимия капацитет за закрила на тези, които наистина се нуждаят от нея, но най-вече ще бъде и ясен сигнал срещу незаконното предприемане на опасни пътувания към ЕС. Чрез днешния план за действие и препоръката Комисията предоставя подкрепа на държавите членки в усилията им да увеличат връщанията, както бе поискано от лидерите на ЕС по време на срещата на високо равнище в Малта.“

Въпреки напредъка, постигнат при изпълнението на плана за действие от 2015 г. на ЕС относно връщането, все още са нужни по-решителни действия за значително увеличаване на процента на връщанията. Съвременните предизвикателства, свързани с миграцията, изискват задълбочена оценка на начина, по който държавите членки на ЕС могат да използват съществуващите правни, оперативни и финансови инструменти, за да бъде връщането по-ефективно. По-бързите процедури, засилени мерки срещу укриване, мултидисциплинарен подход от страна на националните органи и по-добро сътрудничество и координация между държавите членки могат да способстват да гарантирането на по-ефективна политика в областта на връщането, като същевременно основните права продължават да бъдат зачитани.

Набор от конкретни препоръки към държавите членки

Днес Комисията предостави ясни насоки относно конкретни и незабавни действия, които държавите членки могат да предприемат, за да се направят процедурите за връщане по-ефективни при прилагането на законодателството на ЕС в областта на връщането. Препоръките на Комисията са в пълно съответствие с международното право и правата на човека, както и на принципа на забрана за връщане.

По-конкретно Комисията препоръчва на държавите членки следното:

 • Подобряване на координацията между всички служби и органи, участващи в процеса на връщане във всяка държава членка до юни 2017 г., за да се гарантира, че са налице всички необходими умения и опит за ефективно връщане при зачитане на правата на връщаните лица;
 • Отстраняване на недостатъците чрез скъсяване на сроковете за обжалване, системното издаването на решения за връщане без срок на валидност и комбиниране на решенията за прекратяване на законния престой с издаването на решение за връщане, за да се избегне двойната работа;
 • Преодоляване на злоупотребите със системата чрез използване на възможността за преценка на молбите за убежище в рамките на ускорени или , където е необходимо, на гранични процедури, когато има подозрения, че молбата за убежище е направена единствено за да забави изпълнението на решението за връщане;
 • Предотвратяване на укриването чрез задържането на лицата, получили решение за връщане, за които изглежда, че няма да се съобразят с него, например като отказват да сътрудничат в процеса на идентификация или се противопоставят на операция по връщане с насилие или чрез измама;
 • Повишаване на ефективността на процедурите и решенията за връщане чрез позволяване на доброволното напускане само когато е необходимо и само при подадено искане за това, и предоставянето на възможно най-кратки срокове за доброволно напускане, като се отчитат индивидуалните обстоятелства;
 • Създаване на оперативни програми за подпомагане на доброволното връщане от 1 юни 2017 г. и осигуряване на надлежното разпространяване на информацията относно програмите за подпомагане на доброволното връщане и на реинтеграцията.

Обновен план за действие относно връщането

В обновения план за действие относно връщането се определят стъпки на всеки етап от процедурата за връщане с цел справяне с ключовите предизвикателства в тази процедура, както на равнището на ЕС, така и в сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави.

Действията на равнището на ЕС включват:

 • Засилена финансова подкрепа за държавите членки с 200 милиона евро през 2017 г. за подпомагане на националните мерки в областта на връщането, както и на конкретни съвместни европейски дейности за връщане и реинтеграция;
 • Подобряване на обмена на информация с цел изпълнението на решенията за връщане чрез събирането на информация в реално време на национално равнище и споделянето ѝ чрез съществуващите платформи за интегрирано управление на връщането, както и ускоряване на работата по приемането на предложенията за реформа на Шенгенската информационна система и на Евродак и за установяване на Система на ЕС за влизане/излизане (EES) и Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS);
 • Обмен на най-добри практики, с цел да се гарантира, че подкрепата за реинтеграция е съгласувана във всички държави членки, за да се избегне това държавите по произход да дават предимство на връщанията от страните, които предлагат по-голяма подкрепа за реинтеграция, или пък това незаконните мигранти да подбират най-изгодните им формули за подпомагане на доброволното връщане;
 • Предоставянето на пълна подкрепа за държавите членки от страна на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, като Агенцията се призовава да увеличи предоставянето на помощ преди връщането, да увеличи персонала на звената за подкрепа и до месец юни да създаде механизъм за търговски полети, чрез който да се финансират връщанията, а също и до месец октомври да засили обучението на органите на трети държави в областта на връщането;
 • Преодоляване на предизвикателствата пред обратното приемане чрез работа за по-бързото приключване на преговорите за сключване на споразумения за обратно приемане с Нигерия, Тунис и Йордания и Нигерия, и стремеж за започване на такива преговори с Мароко и Алжир;
 • В контекста на рамката за партньорство, използването на колективната тежест по координиран и ефективен начин чрез специално разработени подходи с трети държави с цел съвместно управление на миграционните потоци и по-нататъшно подобряване на сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане. (вж. също така днешния доклад относно изпълнението на рамката за партньорство: IP/17/402).

До декември 2017 г. Комисията ще представи доклад относно напредъка, постигнат в изпълнението на плана за действие относно връщането и на препоръката.

Контекст

Провеждането на ефективна и хуманна политика за връщане е съществен елемент от цялостния подход на ЕС за решаване на въпросите, свързани с миграцията, и намаляването на незаконната миграция, както е посочено в европейската програма за миграцията от май 2015 г.

Директивата относно връщането влезе в сила през 2010 г. В нея се предвиждат ясни, прозрачни и справедливи общи правила за връщането и извеждането на незаконно пребиваващи мигранти, използването на принудителни мерки, задържане и повторно влизане, при пълно зачитане на основните права и правата на човека. Днешните мерки се съсредоточават върху прагматичното прилагане на тези съществуващи правила, като Комисията е готова да започне преразглеждане на директивата относно връщането, ако това се окаже необходимо.

През септември 2015 г. Комисията представи план за действие относно връщането, който включва 36 конкретни действия с цел да се подобри ефективността на системата за връщане на Европейския съюз. Повечето от тези действия са в процес на изпълнение или вече са изпълнени.

В заключенията на Европейския съвет от заседанието му на 20—21 октомври 2016 г. държавите членки призоваха за укрепване на националните административни процедури за връщане. Освен това в декларацията на държавните и правителствените ръководители от Малта от 3 февруари 2017 г. се изтъква необходимостта от критичен преглед на европейската политика на връщане с анализ на това по какъв начин се прилагат инструментите, съществуващи на национално равнище и на равнището на Съюза. Днешните мерки имат за цел да подпомогнат държавите членки при изпълнението на тези ангажименти.

Обратното приемане е основен елемент на новата, ориентирана към резултати рамка за партньорство в областта на миграцията, представена от Комисията през юни 2016 г. и одобрена от Европейския съвет през юли 2016 г., за да мобилизира и съсредоточи действията и ресурсите на ЕС във външната дейност на ЕС за управление на миграцията.

За повече информация

Въпроси и отговори: Актуално състояние във връзка с връщането и обратното приемане

Препоръка: За повишаване ефективността на връщанията

Съобщение: План за действие относно връщането

Приложение към плана за действие относно връщането

Съобщение за медиите: Комисията призовава за подновяване на усилията за изпълнението на мерките за солидарност в рамките на европейската програма за миграцията

IP/17/350

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar