Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL HU SK SL RO HR

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Енергетика: Засилване на солидарността между държавите от Централна и Югоизточна Европа

Брюксел, 28 септември 2017 r.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович, комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и министрите на енергетиката на 9 държави — членки на ЕС и на 8 договарящи се страни по Енергийната общност се срещнаха днес в Букурещ и се договориха да засилят регионалното сътрудничество.

Сътрудничеството в рамките на инициативата на Комисията за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC), чието начало бе поставено през 2015 г., дава резултати чрез укрепването на солидарността и позволява по-сигурни и по-достъпни доставки на газ за гражданите и предприятията в целия регион. Днешната четвърта по ред министерска среща на групата на високо равнище по CESEC [1] в Букурещ, представлява важен момент за целия регион, като създава нови измерения на солидарността, необходима за да се отговори на енергийните предизвикателства, пред които е изправена тази част на Европа.

Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията и отговарящ за енергийния съюз, заяви: „Сътрудничеството под шапката на CESEC се превърна в пример за успех, който доказва, че решението е в солидарността. Предвид постигнатото бързо реализиране в сферата на природния газ, ние разширяваме обхвата на сътрудничеството в региона, за да се обхванат електроенергията, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Така сътрудничеството ще обхваща всички измерения на проекта за европейска солидарност, какъвто е енергийният съюз. Изказвам благодарност на всички, които взеха участие за превръщането на сътрудничеството в реалност. Това е положително и силно послание за гражданите от региона, като ползите излизат извън самите енергийни системи.“

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: „Благодарение на политическия ангажимент на високо равнище, на който сме свидетели днес, и на интелигентната мобилизация на средства на ЕС, ние ще продължим да изграждаме енергийната инфраструктура, от която регионът има нужда. Чрез разширяването на обхвата на CESEC отвъд природния газ ще осигурим ефективен достъп до алтернативни източници на енергия, ще насърчим конкуренцията и по-ниските цени, като същевременно ще извършим и декарбонизация на икономиките в региона.“

Министрите подписаха Меморандум за разбирателство (МР), който допълва съществуващата инициатива CESEC. МР включва общ подход към пазарите за електроенергия, енергийната ефективност и развитието на енергията от възобновяеми източници. Той също така включва списък от приоритетни проекти за изграждането на взаимосвързан регионален пазар на електроенергия, както и специфични действия за увеличаване на енергията от възобновяеми източници и на инвестициите в енергийна ефективност в регион, който има огромен потенциал за растеж в тези сфери. Също така бяха договорени национални пътни карти за подобряване на търговските условия в региона.

Освен това в рамките на Механизма за свързване на Европа беше парафирано споразумението за безвъзмездни средства за терминала за ВПГ на о. Крък в Хърватия. Що се отнася до бъдещето, министрите отново потвърдиха ангажимента си за бързото изпълнение на останалите приоритетни газови проекти по CESEC и приеха актуализиран план за действие по аспектите свързани с газовия пазар и нормативната уредба, и отчитащ напредъка, постигнат от септември 2016 г. насам.

Накрая, на срещата беше поставено също така началото на две нови работни групи на операторите на газопреносни системи: първата, за изпълнението на реверсивния пренос по Трансбалканския газопровод, и втората, за така наречения „вертикален коридор“ между България, Гърция, Румъния и Унгария; като и двете работни групи ще се подпомагат от Европейската комисия.

 

История на досието

През 2014 г. стрес тестовете, проведени от Комисията, показаха, че регионът е изключително уязвим при спиране на доставките на газ от своя най-голям и често единствен доставчик. Освен това потребителите в региона, исторически са плащали значително повече за газа, който използват, в сравнение с потребителите в Централна западна Европа. За да разреши тези проблеми Комисията стартира през 2015 г. инициативата CESEC, с цел да се гарантира, че всички държави от Централна и Югоизточна Европа (Австрия, България, Гърция, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Хърватия) имат достъп до по-разнообразен микс от енергийни източници, и са добре свързани с останалата част на Европа. Инициативата CESEC се доказа като много полезна за процеса на интегриране на газовите пазари в региона и поради това се превърна в основен канал за по-нататъшна консолидация в целия енергиен сектор.

Текущите приоритетни газови проекти по CESEC са: Трансадриатическият газопровод (газопровод от Гърция до Италия през Албания и Адриатическо море); Междусистемната газова връзка Гърция — България; Междусистемната газова връзка България — Сърбия; Модернизацията на газопреносната система на България; Модернизацията на газопреносната система на Румъния (част от коридора „БРУА“); Терминалът за ВПГ на о. Крък, Хърватия; и Преносната система за ВПГ към Унгария. Други възможни проекти включват: свързването на добития в морето румънски газ към румънската газова мрежа и модернизация на националната система; нов терминал за ВПГ в Гърция; както и междусистемната газова връзка Хърватия — Сърбия.

През септември 2016 г. в Будапеща беше разширен обхватът на сътрудничеството по CESEC, за да се включат електроенергията, енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници. Така изолираното разглеждане на газа загуби смисъл и се призна, че ключът към сигурността на доставките в региона е всеобхватната енергийна стратегия. Примери за приоритетни проекти в сферата на електроенергията включват: увеличаването на преносната способност между България, Румъния и Гърция; укрепване на преносната способност по коридора Изток-Запад от Италия към Румъния през Балканите; електроенергийни връзки между Унгария и Сърбия; както и инфраструктурите, поддържащи интегрирането на енергийните системи на Украйна и Молдова в европейския пазар на електроенергия. Що се отнася до енергията от възобновяеми източници в държавите, участващи в CESEC, ще бъде извършена оценка на потенциала за енергия от възобновяеми източници в региона до 2030 г. и до 2050 г. и ще се насърчават най-добри практики и инструменти за финансиране за развитието на енергията от възобновяеми източници. Относно енергийната ефективност, акцентът ще бъде поставен върху финансирането и използването на финансови инструменти за мобилизиране на частно финансиране, както и върху начините за подпомагане на развитието на проектите.

 

За повече информация

CESEC

Енергиен съюз

 

[1] На срещата се събират заедно министрите на 9 държави — членки на ЕС (Австрия, България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария и Хърватия) и на 8 договарящи се страни от Енергийната общност (БЮРМ, Сърбия, Украйна, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Молдова).

IP/17/3506

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar