Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Antitrust: Kommissionen bötfäller Scania med 880 miljoner euro för medverkan i lastbilskartell

Bryssel den 27 september 2017

Europeiska kommissionen konstaterar att Scania har brutit mot EU:s antitrustregler. Under 14 år samverkade företaget med fem andra lastbilstillverkare om prissättning och övervältring av kostnader för ny teknik för att uppfylla strängare utsläppsregler. Kommissionen har ålagt Scania böter på 880 523 000 euro.

I juli 2016 fattade kommissionen ett förlikningsbeslut om lastbilskartellen som omfattar MAN, DAF, Daimler, Iveco och Volvo/Renault. I motsats till de övriga fem deltagarna i lastbilskartellen beslutade Scania att inte anta kommissionens förlikningsbeslut. Därför genomfördes kommissionens undersökning mot Scania i enlighet med standarförfarandet i kartellärenden.

Dagens beslut markerar slutet på vår undersökning av en mycket långvarig kartell – 14 år,sade Margrethe Vestager, kommissionär med ansvar för Konkurrens. Denna kartell påverkade ett avsevärt antal transportföretag i Europa, eftersom Scania och övriga lastbilsföretag i kartellen tillverkar fler än 9 av 10 medelstora och tunga lastbilar som säljs i Europa. Dessa lastbilar står för omkring tre fjärdedelar av inlandstransporten av varor i Europa och spelar en avgörande roll i den europeiska ekonomin. I stället för att ha samarbetat om prissättning borde lastbilstillverkarna ha konkurrerat med varandra – även när det gäller miljöförbättringar.

Vägtransporter är ett grundläggande inslag i den europeiska transportsektorn och dess konkurrenskraft är beroende av priset på lastbilar. Dagens beslut rör specifikt marknaden för tillverkning av medelstora (med en vikt på 6 till 16 ton) och tunga lastbilar (som väger mer än 16 ton).

Kommissionens undersökning avslöjade att Scania i egenskap av tillverkare av tunga lastbilar hade medverkat i en kartell i syfte att:

  • Samordna priser på grossistnivå för medelstora och tunga lastbilar inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Grossistprisnivån gäller fabrikspriset på lastbilar som fastställs av varje tillverkare. Dessa grossistpriser utgör generellt grundvalen för prissättning inom lastbilsindustrin. Det slutgiltiga pris som betalas av köpare grundar sig sedan på ytterligare anpassningar till dessa grossistpriser som görs på nationell och lokal nivå.
  • Tidsbestämningen för införandet av utsläppsteknik för medelstora och tunga lastbilar för att uppfylla strängare europeiska utsläppsregler (från Euro III till och med de nu gällande Euro VI-reglerna)
  • Övervältra kostnaderna för utsläppsteknik som krävs för att uppfylla strängare europeiska utsläppsregler (från Euro III till och med de nu gällande Euro VI-reglerna) på kunderna.

Överträdelsen omfattar hela EES-området och varade i 14 år, från 1997 till 2011, då kommissionen genomförde oanmälda inspektioner av företagen. Från 1997 till 2004 avhölls möten på ledningsnivå, i bland vid sidan av handelsmässor eller andra sammankomster. Detta kompletterades genom telefonsamtal. Från och med 2004 organiserades kartellen genom lastbilstillverkarnas tyska filialer, genom elektroniskt utbyte av information mellan deltagarna.

Under 14 års tid omfattade diskussionerna mellan företagen samma ämnen, nämligen prisökningarna på grossistlistorna, tidpunkt för införandet av den nya utsläppstekniken och övervältring på kunderna av kostnaderna för den nya utsläppstekniken.

 

Efterlevnad av utsläppsstandarder

Den samverkan som konstaterats av kommissionen gällde den nya utsläppsteknik som krävs enligt miljöstandarderna Euro III till Euro VI, särskilt samordning för tidpunkt och samverkan för att vältra över kostnaderna för utsläppsteknik för lastbilar som uppfyllde de nyligen införda utsläppsnormerna. Samverkan syftade inte till att undvika eller manipulera efterlevnaden av de nya utsläppsnormerna.

Kommissionens undersökning visade inga samband mellan denna kartell och påståenden eller praxis för att kringgå utsläppsbegränsande system för vissa fordon (allmänt kallade ”manipulationsanordningar”).

Dagens beslut understryker vikten av en fungerande konkurrenskraftig marknad för att främja utveckling och spridning av kostnadseffektiv teknik för låga utsläpp, vilket är ett inslag i den kommande europeiska strategin för utsläppssnål rörlighet.

 

Böter

Böterna har fastställts på grundval av kommissionens riktlinjer för böter från 2006 (se pressmeddelande och Memo).

Vid fastställandet av bötesbeloppet tog kommissionen hänsyn till Scanias försäljning av tunga lastbilar i EES-området, liksom till överträdelsens allvarliga karaktär, den höga sammantagna marknadsandelen för alla deltagande företag, kartellens geografiska omfattning och varaktighet.

Scania valde att inte samarbeta med kommissionen under undersökningen. Scania erhåller därför ingen nedsättning av böterna enligt kommissionens meddelande om befrielse eller nedsättning från 2006 eller meddelandet om förlikningsförfaranden från 2008.

 

Bakgrund

Kommissionens undersökning inleddes med en ansökan om immunitet som inlämnats av MAN. Kommissionen genomförde oanmälda inspektioner i januari 2011. I november 2014 skickade kommissionen ett meddelande om invändningar till lastbilstillverkarna. Övriga adressater för meddelandet om invändningar var föremål för ett förlikningsbeslut som antogs i juli 2016. Detta beslut omfattade inte Scania.

Enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionsätt och artikel 53 i EES-avtalet ska karteller och andra konkurrensbegränsande förfaranden vara förbjudna.

Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens webbplats för konkurrenspolitik, i det offentliga ärenderegistret under nummer 39824, efter det att eventuella konfidentialitetsfrågor har lösts.

Mer information om kommissionens åtgärder mot karteller är tillgänglig på dess webbplats om karteller, inklusive en förteckning över de tio högsta bötesbeloppen per fall. Nya beslut om konkurrenspolitik förtecknas i det elektroniska nyhetsbrevet Competition weekly e-News

 

Skadeståndstalan

Varje person eller företag som utsatts för konkurrensbegränsande beteende enligt beskrivning av ovanstående får anmäla ärendet till medlemsländernas domstolar och kräva skadestånd. Domstolens praxis och rådets förordning (EU) nr 1/2003 bekräftar att i mål inför nationella domstolar utgör kommissionens beslut bindande bevisning för att beteendet ägde rum och var olagligt. Även om kommissionen har ålagt de berörda företagen böter kan skadestånd erläggas utan nedsättning med hänsyn till kommissionens böter.

Direktivet för skadestånd vid antitrustbrott, som medlemsländerna måste införliva i sina rättsordningar senast den 27 december 2016, gör det lättare för den som råkar ut för konkurrensbegränsande metoder att få skadestånd. Mer information om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler, bl.a. en praktisk handledning i hur man beräknar konkurrensskada finns här.

 

Verktyg för visselblåsare

Ett verktyg för att underlätta för enskilda att anonymt uppmärksamma Europeiska kommissionen på konkurrensbegränsande beteenden har införts av kommissionen. Det nya verktyget skyddar visselblåsares anonymitet genom en specialutformad krypterad meddelandetjänst som tillåter tvåvägskommunikation. Verktyget är tillgängligt genom denna länk.

 

IP/17/3502

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar