Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nytt stöd till EU:s regioner för att bygga motståndskraftiga ekonomier och möta globaliseringen

Bryssel den 29 september 2017

EU:s regioner uppmanas idag att söka stöd genom två pilotprojekt som utformats av kommissionen. Om en region väljs ut kan den få anpassat ekonomiskt stöd och rådgivning från EU för att omvandla sin ekonomi och modernisera sitt näringsliv.

Kommissionen presenterade de två pilotprojekten i juli 2017. Pilotprojekten ska ge EU:s regioner ytterligare hjälp att investera i sina konkurrenskraftiga nischområden (s.k. smart specialisering) och skapa den innovation, motståndskraft och tillväxt som behövs för att möta globaliseringen.

– Det är fem saker en region måste göra för att klättra uppåt i den globaliserade ekonomins värdekedja: främja innovation, digitalisering och minskade koldioxidutsläpp, utveckla människors kompetens och undanröja hinder för investeringar. De pilotprojekt vi startar idag visar att EU är redo att hjälpa regionerna med varje steg framåt, säger Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

Strategin för smart specialisering infördes i alla regionalpolitiska program under 2014. Den har förbättrat regionernas sätt att utforma sina innovationsstrategier genom ett nära samarbete med det lokala näringslivet och forskare. Pilotprojekten bygger på denna positiva erfarenhet. Två intresseanmälningar offentliggörs idag:

Intresseanmälan 1: Anpassat stöd till regioner under industriell omvandling

Vissa regioner har stått för kostnaderna för globaliseringen utan att ha fått skörda dess frukter. De har ofta drabbats av stora bortfall av arbetstillfällen och kan kännetecknas av brist på lämplig kompetens, höga arbetskraftskostnader och nedläggning av industrier.

De regioner som har sådana specifika utmaningar kan få följande hjälp:

1) Anpassat stöd från kommissionens experter, organiserade i regionala grupper, från flera kommissionsavdelningar. Experterna kommer att hjälpa regionerna att utforma sina regionala strategier för ekonomisk omvandling.

Beroende på regionernas specifika behov och tillgångar kommer kommissionen att anlita externa experter för att stödja regionernas arbete. Det kan exempelvis handla om experter på finansiella instrument, företagskonsulter eller forskare som arbetar med avancerade tillverkningsprocesser. Kommissionen avsätter upp till 200 000 euro per region för att täcka kostnaderna för sådan extern expertis. Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

2) Kompletterande stöd från Europeiska observatoriet för kluster och industriell förändring för att hjälpa regionerna att upprätta klusterstrategier och skapa bättre kopplingar mellan lokala företag, forskningscentrum och den akademiska världen.

3) Upp till 300 000 euro från Eruf för att stödja ett tidigt genomförande av regionala strategier för ekonomisk omvandling, förutsatt att de är tillräckligt utvecklade.

Intresseanmälan riktas särskilt till s.k. övergångsregioner och mer utvecklade regioner[1]. Fem regioner kommer att föras upp på en lista. Beroende på intresset kan kommissionen komma att upprepa intresseanmälan för att välja ut ytterligare fem regioner, med en ny och liknande budget.

Intresseanmälan 2: Partnerskap mellan olika regioner för att utveckla konkurrenskraftiga europeiska värdekedjor

Syftet med detta pilotprojekt är att marknadsföra och utveckla solida interregionala projekt inom prioriterade områden, t.ex. stordata, bioekonomi, resurseffektivitet, uppkopplad rörlighet, hälsa och aktivt åldrande och it-säkerhet.

Transnationella partnerskap bestående av regionala myndigheter från minst fyra EU-länder med medverkan av universitet, forskningscentrum, kluster och företag kan ansöka om stöd från kommissionen för att utforma sina projekt och få tillgång till nya marknader.

De fem till tio partnerskap som väljs ut kommer att få anpassat stöd genom särskilda grupper som bildats vid kommissionen, med medverkan av experter från flera avdelningar med olika ansvarsområden och externa experter. Eruf stöder utvecklingen av dessa partnerskap med sammanlagt 1 miljon euro.

Nästa steg

Regionerna kan ansöka till och med den 31 oktober 2017. Resultaten av intresseanmälningarna publiceras i början av december.

Läs mer

Inforegio – hur man ansöker

Faktablad – pilotprojekt för smart specialisering

Faktablad – vad är smart specialisering?

Meddelande från juli 2017 – Ökad innovation i EU:s regioner

Juli 2017 Informationsmeddelande – Challenges ahead: boosting innovation-led growth in EU regions

 

[1] Övergångsregioner har en BNP per capita som uppgår till mellan 75 % och 90 % av EU-genomsnittet. Mer utvecklade regioner har en BNP per capita som uppgår till över 90 % av EU-genomsnittet.

IP/17/3501

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar