Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Využívanie prínosov globalizácie: regióny môžu využiť podporu EÚ na vybudovanie odolných ekonomík

Brusel 29. september 2017

Regióny majú dnes možnosť prihlásiť sa do dvoch pilotných projektov Komisie. Ak budú vybrané, môžu využiť cielenú finančnú a poradenskú pomoc EÚ, aby pretransformovali svoju ekonomiku a zmodernizovali svoje priemyselné odvetvia.

Komisia v júli 2017 predstavila dva pilotné projekty. Ich cieľom je naďalej pomáhať európskym regiónom investovať do nových konkurencieschopných špecializovaných oblastí (proces nazvaný „inteligentná špecializácia“) a zabezpečovaní inovácií, odolnosti a rastu potrebných na využitie prínosov globalizácie.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu dodala: „Región musí urobiť päť krokov na to, aby postúpil v hodnotovom reťazci globalizovanej ekonomiky. Musí počítať s inováciou, digitalizáciou a dekarbonizáciou, rozvíjať zručnosti svojich obyvateľov a odstrániť prekážky, ktoré bránia investíciám. Pilotné projekty, ktoré dnes spúšťame, sú dôkazom toho, že EÚ je pripravená pomáhať svojím regiónom pri každom z týchto krokov.“

Koncepcia inteligentnej špecializácie bola zavedená do všetkých programov regionálnych politík v roku 2014 a zlepšila spôsob, akým regióny pristupujú k inováciám tým, že zapojila miestne firmy a výskumníkov. Pilotné projekty vychádzajú z týchto pozitívnych skúseností. Dnes boli otvorené dve výzvy na vyjadrenie záujmu:

Výzva č. 1: Cielená podpora pre regióny, ktoré čelia priemyselným zmenám

Niektoré regióny stále znášajú náklady globalizácie bez toho, aby využili jej výhody. V mnohých prípadoch prišli o veľké množstvo pracovných miest a môžu skončiť s nedostatkom vhodných zručností, vysokými nákladmi práce a deindustrializáciou.

Regióny, ktoré majú tieto problémy, môžu využiť:

1. Cielené poradenstvo od expertov Komisie, ktorí sú súčasťou „regionálnych“ tímov zložených z viacerých oddelení Komisie. Regiónom pomôžu vypracovať regionálne stratégie ekonomickej transformácie.

V závislosti od konkrétnych potrieb a konkrétnych predností regiónov Komisia pozve príslušných externých expertov, aby im pomohli v ich úsilí. Môže ísť napríklad o odborníkov na finančné nástroje, obchodných poradcov alebo výskumníkov, ktorí pracujú v oblasti moderných výrobných procesov. Komisia každému regiónu vyčlení až 200 000 eur na pokrytie nákladov spojených s takýmto typom externého poradenstva. Peniaze budú pochádzať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

2. Dodatočná podpora z Európskeho strediska pre klastre a priemyselné zmeny na pomoc regiónom pri vypracovaní politiky týkajúcej sa podnikateľských klastrov a pri lepšom prepájaní miestnych firiem, výskumných stredísk a akademickej obce.

3. Až 300 000 eur z EFRR na podporu včasnej realizácie regionálnych stratégií ekonomickej transformácie podmienených dostatočnou mierou dosiahnutého pokroku v ich rozvíjaní.

Táto výzva je zameraná najmä na „prechodné“ a „rozvinutejšie“ regióny[1]. Do užšieho výberu sa dostane 5 regiónov. Na základe záujmu môže Komisia výzvu zopakovať a vybrať ďalších 5 regiónov a vyčleniť nové alebo rovnaké rozpočtové prostriedky.

Výzva č. 2: Medziregionálne partnerstvá na vytvorenie konkurencieschopných európskych hodnotových reťazcov

Cieľom tohto pilotného projektu je obchodné využitie a zvýšenie počtu „financovateľných“ medziregionálnych projektov v prioritných odvetviach, akými sú veľké dáta, bioekonomika, efektívne využívanie zdrojov, prepojená mobilita, zdravie a aktívne starnutie či kybernetická bezpečnosť.

O podporu Komisie pri príprave projektov a vstupe na nové trhy môžu požiadať nadnárodné partnerstvá medzi regionálnymi orgánmi z najmenej štyroch rôznych krajín EÚ v spojení s univerzitami, výskumnými strediskami, podnikateľskými klastrami a firmami.

Cielenú podporu tímov špeciálne vytvorených Komisiou bude môcť využiť 5 až 10 vybraných partnerstiev vrátane expertov z viacerých tematických oddelení, ako aj externých odborníkov. Na vytvorenie takýchto partnerstiev bude vyčlenených celkom 1 milión eur z EFRR.

Ďalšie kroky:

Regióny sa môžu prihlasovať do 31. októbra 2017. Výsledky výziev budú zverejnené začiatkom decembra.

Ďalšie informácie

Inforegio – ako sa prihlásiť?

Prehľad – Pilotné opatrenia v oblasti inteligentnej špecializácie

Prehľad – Čo je inteligentná špecializácia?

Oznámenie z júla 2017 – Posilnenie inovácie v regiónoch Európy

Júl 2017 MEMO – Nadchádzajúce výzvy: podpora rastu založeného na inovácii v regiónoch EÚ

 

[1] „Prechodné“ regióny majú HDP na obyvateľa medzi 75 % a 90 % priemeru EÚ. „Rozvinutejšie“ regióny majú HDP na obyvateľa nad 90 % priemeru EÚ.

IP/17/3501

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar