Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: regiony skorzystają z nowego wsparcia UE w celu budowania odpornej gospodarki

Bruksela, 29 września 2017 r.

W dniu dzisiejszym zaproszono regiony do składania wniosków o udział w dwóch projektach pilotażowych Komisji. Regiony, które zostaną wybrane, będą mogły skorzystać z dostosowanego do ich potrzeb wsparcia finansowego i doradczego przy przekształcaniu ich gospodarek i modernizacji przemysłu.

W lipcu 2017 r. Komisja przedstawiła dwa projekty pilotażowe. Projekty te mają w dalszym ciągu pomagać regionom Europy w inwestowaniu w te niszowe dziedziny, w których są one konkurencyjne (proces inteligentnej specjalizacji), i generować potrzebne innowacje, odporność i wzrost gospodarczy niezbędne do wykorzystania możliwości płynących z globalizacji.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Regiony muszą przeprowadzić pięć kroków, aby zacząć korzystać z łańcucha wartości w zglobalizowanej gospodarce – wprowadzić innowacje, digitalizację i dekarbonizację, rozwijać umiejętności pracowników oraz przełamać bariery inwestycyjne. Projekty pilotażowe, które dziś uruchamiamy, pokazują, że UE jest gotowa pomagać swoim regionom na każdym etapie tych działań.

Inteligentna specjalizacja została wprowadzona w 2014 r. do wszystkich regionalnych programów polityki. Poprawiła ona sposób, w jaki regiony opracowują swoje strategie innowacji poprzez ścisłe włączenie w ten proces lokalnych przedsiębiorstw i naukowców. Projekty pilotażowe korzystają z tych pozytywnych doświadczeń. Dziś ogłoszono dwa zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:

Zaproszenie 1: wsparcie dostosowane do potrzeb regionów stojących w obliczu przemian przemysłowych

Niektóre regiony ponoszą jedynie koszty globalizacji, nie czerpiąc z niej żadnych korzyści. To regiony, które często są narażone na znaczną utratę miejsc pracy i mogą odczuwać negatywne skutki braku odpowiednich umiejętności pracowników, wysokiego kosztu pracy i deindustrializacji.

Regiony zmagające się z tymi wyzwaniami mogą złożyć wniosek, aby skorzystać z następującego wsparcia:

1) Pomoc dostosowana do potrzeb udzielana przez ekspertów z Komisji zgrupowanych w zespołach „regionalnych” z różnych działów Komisji. Pomogą one regionom opracować regionalne strategie transformacji gospodarczej.

W zależności od szczególnych potrzeb i atutów każdego regionu Komisja będzie zatrudniać ekspertów zewnętrznych, którzy wesprą działania regionów. Mogą to być na przykład eksperci w zakresie instrumentów finansowych, doradcy biznesowi lub naukowcy pracujący nad zaawansowanymi procesami produkcji. Komisja przeznacza do 200 tys. euro na każdy region, aby pokryć koszty zatrudnienia ekspertów zewnętrznych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

2) Dodatkowe wsparcie z Europejskiego Obserwatorium Klastrów i Zmian w Przemyśle, aby pomóc regionom w opracowywaniu polityki klastrowej i skuteczniejszym łączeniu lokalnych przedsiębiorstw, ośrodków badań naukowych i środowiska akademickiego.

3) Nawet do 300 tys. euro z EFRR, aby wspierać wczesne wdrożenie regionalnych strategii transformacji gospodarczej, w zależności od ich postępów w rozwoju.

Zaproszenie jest skierowane w szczególności do regionów w okresie przejściowym i regionów lepiej rozwiniętych[1]. Wybranych zostanie 5 regionów. W zależności od zainteresowania Komisja może powtórzyć zaproszenie, aby wybrać kolejnych 5 regionów, oferując nowy budżet o podobnej wielkości.

Zaproszenie 2: partnerstwa międzyregionalne w celu stworzenia konkurencyjnych łańcuchów wartości w Europie

Celem tego projektu pilotażowego jest komercjalizacja i zwiększenie skali mogących przynieść korzyści projektów międzyregionalnych w sektorach priorytetowych takich jak duże zbiory danych, biogospodarka, efektywne gospodarowanie zasobami, mobilność oparta na dostępie do internetu, zdrowie i aktywność osób starszych bądź cyberbezpieczeństwo.

Partnerstwa transgraniczne władz regionalnych z co najmniej czterech różnych państw UE, angażujące uniwersytety, ośrodki badań naukowych, klastry i przedsiębiorstwa, mogą złożyć wniosek o wsparcie Komisji w opracowaniu ich projektów i wejściu na nowe rynki.

Od 5 do 10 wybranych partnerstw skorzysta z dostosowanego do potrzeb wsparcia specjalnych zespołów ustanowionych w Komisji, obejmujących ekspertów z kilku działów zajmujących się różną tematyką i ekspertów zewnętrznych. Na rozwój tych partnerstw przeznaczona zostanie kwota 1 miliona euro z EFRR.

Dalsze działania:

Regiony mogą składać wnioski do 31 października 2017 r. Wyniki procedury zostaną ogłoszone na początku grudnia.

Więcej informacji:

Inforegio – jak składać wnioski?

Zestawienie informacji – Działania pilotażowe w zakresie inteligentnej specjalizacji

Zestawienie informacji – Czym jest inteligentna specjalizacja?

Komunikat Komisji z lipca 2017 r. – Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów

Lipiec 2017 r. Notatka prasowa – Przyszłe wyzwania: pobudzanie wzrostu gospodarczego napędzanego przez innowacje w regionach UE

 

[1] Regiony w okresie przejściowym charakteryzują się PKB na mieszkańca wynoszącym między 75 a 90 proc. średniej UE. PKB na mieszkańca w regionach lepiej rozwiniętych wynosi ponad 90 proc. średniej UE.

IP/17/3501

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar