Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Globalizācijas izmantošana: reģioniem būs pieejams jauns ES atbalsts noturīgas ekonomikas veidošanai

Briselē, 2017. gada 29. septembrī

Šodien reģioni tika aicināti pieteikt savu kandidatūru diviem Komisijas pilotprojektiem. Ja vien tiks atlasīti, tie varēs izmantot pielāgotu finansiālu un konsultatīvu ES atbalstu savas ekonomikas pārveidošanai un rūpniecības modernizēšanai.

Par diviem pilotprojektiem Komisija paziņoja 2017. gada jūlijā. Šo projektu mērķis ir palīdzēt Eiropas reģioniem veikt ieguldījumus savu konkurētspējas priekšrocību nišās (“pārdomāta specializācija”) un radīt inovāciju, izturētspēju un izaugsmi, kas ir vajadzīga, lai izmantotu globalizācijas iespējas.

Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu izteicās šādi: “Ir pieci soļi, kas reģionam ir jāveic, lai globalizētā ekonomikā paceltos pievienotās vērtības radīšanas ķēdē: jāatbalsta inovācija, digitalizācija un dekarbonizācija, jāattīsta cilvēku prasmes un jālikvidē investīciju šķēršļi. Projekti, kurus šodien sākam, parāda, ka ES ir gatava palīdzēt saviem reģioniem katrā procesa posmā.”

Pārdomātas specializācijas pieeja tika ieviesta visās reģionālās politikas programmās 2014. gadā. Tā ļāva uzlabot veidu, kā reģioni izstrādā savas inovācijas stratēģijas, nodrošinot vietējo uzņēmumu un zinātnieku aktīvu iesaistīšanos. Šie pilotprojekti izmanto šo pozitīvo pieredzi. Šodien tiek publicēti divi uzaicinājumi izteikt ieinteresētību.

1. uzaicinājums: individuāli pielāgots atbalsts industriālo pārmaiņu skartiem reģioniem

Daži reģioni sedz globalizācijas izmaksas, negūstot no tās labumu. Bieži vien šie reģioni cieš no būtiskiem darbvietu zudumiem, pienācīgi kvalificētu darbinieku trūkuma, augstām darbaspēka izmaksām un deindustrializācijas.

Reģioni, kas saskaras ar šīm konkrētajām problēmām, var iesniegt pieteikumus, atsaucoties uz šādiem piedāvājumiem:

1) individualizēts atbalsts, ko sniedz “reģionālas” no vairākiem Komisijas dienestiem iesaistītu ekspertu komandas. Tās palīdzēs reģioniem izstrādāt reģionu ekonomikas pārveides stratēģijas.

Atkarībā no katra reģiona vajadzībām un priekšrocībām Komisija piesaistīs ārējus ekspertus, lai atbalstītu reģionu darbu. Viņi var būt eksperti finanšu instrumentu jautājumos, uzņēmēju konsultanti vai zinātnieki, kuri darbojas, piemēram, progresīvu ražošanas procesu jomā. Ar ārējiem ekspertiem saistītajiem izdevumiem Komisija rezervējusi līdz 200 000 eiro uz reģionu. Līdzekļi nāk no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF);

2) papildu atbalsts reģioniem no Eiropas uzņēmumu puduru un rūpniecības pārmaiņu novērošanas centra , kura mērķis ir palīdzēt reģioniem izstrādāt klasteru politiku un labāk veidot sakarus starp vietējiem uzņēmumiem, pētniecības centriem un akadēmiskajām aprindām;

3) līdz 300 000 eiro no ERAF reģionu ekonomikas pārveides stratēģiju agrīna īstenojuma atbalstam ar nosacījumu, ka šo reģionu attīstības progress ir pietiekams.

Uzaicinājums ir īpaši paredzēts “pārejas” un “vairāk attīstītiem” reģioniem [1]. Tiks atlasīti 5 reģioni. Atkarībā no tā, kāda būs ieinteresētība, Komisija var atkārtot aicinājumu, lai atlasītu vēl 5 reģionus, šajā nolūkā rezervējot jaunu, līdzīga apjoma budžetu.

2. uzaicinājums: starpreģionu partnerības, kuru mērķis ir Eiropā izveidot konkurētspējīgas pievienotās vērtības radīšanas ķēdes

Šī pilotprojekta mērķis ir komercializēt un vērst plašumā starpreģionālus, par finansēšanai piemērotiem bankās novērtētus projektus prioritārās nozarēs, kā lielie dati, bioekonomika, resursu efektīva izmantošana, savienojumspējīga mobilitāte, veselība, aktīvas vecumdienas vai kiberdrošība.

Tādas starptautiskas reģionālo pašvaldību partnerības no vismaz četrām dažādām ES valstīm, kurās ir iesaistījušās augstskolas, pētniecības centri, klasteri un uzņēmumi, var pieteikties atbalstam, ko Komisija sniedz šo attiecīgo projektu izstrādei un ienākšanai jaunos tirgos.

5 līdz 10 atlasītās partnerības saņems individuāli pielāgotu atbalstu, ko sniedz īpašas Komisijā izveidotas komandas, kuru sastāvā ir eksperti no vairākiem tematiskiem departamentiem un ārēji eksperti. Šo partnerību attīstības atbalstam ir atvēlēts viens miljons eiro no ERAF.

Nākamie pasākumi

Reģioni var pieteikties līdz 2017. gada 31. oktobrim. Šo uzaicinājumu rezultātus publicēs decembra sākumā.

Papildinformācija

Inforegio – kā pieteikties?

Faktu lapa: “Pārdomātas specializācijas pilotprojekti”

Faktu lapa: “Kas ir pārdomāta specializācija?”

2017. gada jūlija paziņojums "Inovācijas nostiprināšana Eiropas reģionos”

2017. gada jūlija informatīvais paziņojums “Gaidāmie uzdevumi: kā veicināt inovācijas virzītu izaugsmi ES reģionos”

 

[1] “Pārejas reģionu” IKP uz vienu iedzīvotāju ir 75% līdz 90% no ES vidējā rādītāja. “Vairāk attīstītu reģionu” IKP uz vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 90% no ES vidējā rādītāja.

IP/17/3501

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar