Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Globalizacijos suvaldymas. Regionai galės pasinaudoti nauja ES parama, kad galėtų kurti atsparesnę ekonomiką.

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 29 d.

Regionai jau šiandien kviečiami teikti paraiškas dalyvauti dviejuose Komisijos bandomuosiuose projektuose. Atrinktiems regionams bus teikiama tikslinė ES finansinė ir konsultavimo parama, skirta ekonomikai pertvarkyti ir pramonei modernizuoti.

2017 m. liepos mėn. Komisija pristatė du bandomuosius projektus. Jų paskirtis – padėti regionams labiau investuoti į nišines konkurencinio pranašumo sritis (pažangiosios specializacijos procesas) ir taip kurti inovacijas, didinti atsparumą ir skatinti augimą, reikalingą globalizacijai suvaldyti.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu kalbėjo: „Norint, kad globalios ekonomikos sąlygomis regiono padėtis vertės grandinėje pakiltų, būtina atlikti penkis žingsnius: siekti inovacijų, skaitmeninimo, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, padėti žmonėms gerinti gebėjimus ir šalinti investavimo kliūtis. Šiandien pradedami bandomieji projektai rodo, kad ES yra pasirengusi padėti savo regionams visais etapais.“

Pažangiosios specializacijos metodas visose regioninės politikos programose pradėtas taikyti 2014 m. Jis leido patobulinti tai, kaip regionai kuria savo inovacijų strategijas, į tą procesą glaudžiai įtraukiant vietos verslo atstovus ir tyrėjus. Bandomieji projektai remiasi šia gerąja patirtimi. Šiandien skelbiami du kvietimai pareikšti susidomėjimą:

1-as kvietimas. Tikslinė parama pramonės pereinamojo laikotarpio regionams

Kai kurie regionai turėjo pakelti globalizacijos naštą, tačiau dar neturėjo progos pasinaudoti jos teikiamais privalumais. Juose neretai prarasta daug darbo vietų ir, gali būti, trūksta tinkamų gebėjimų, darbo sąnaudos aukštos, susiduriama su deindustrializacija.

Su šiomis konkrečiomis problemomis susiduriantys regionai gali teikti paraiškas ir gauti:

1) tikslinę paramą, teikiamą į vadinamąsias regionų grupes susibūrusių Komisijos ekspertų iš kelių Komisijos departamentų. Jie regionams padės parengti regionų ekonomikos pertvarkos strategijas.

Atsižvelgdama į konkrečius regionų poreikius ir išteklius, Komisija pasamdys išorės ekspertų, kad paremtų regionų vykdomus darbus. Tai, pvz., gali būti finansinių priemonių ekspertai, verslo konsultantai arba tyrėjai, tiriantys pažangius gamybos procesus. Komisija atideda iki 200 000 EUR vienam regionui šių išorės ekspertų sąnaudoms padengti. Lėšos skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF);

2) papildomą pagalbąEuropos įmonių grupių ir pramonės permainų stebėjimo centro, skirtą padėti regionams kurti klasterių politiką ir paskatinti geresnį vietos įmonių, mokslo centrų ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimą;

3) iki 300 000 EUR iš ERPF, skirtų greitam regioninių ekonominės pertvarkos strategijų įgyvendinimui paremti, su sąlyga, kad jas kuriant pasiekta pakankama pažanga.

Šis kvietimas visų pirma skirtas pereinamojo laikotarpio ir labiau išsivysčiusiems regionams [1]. Į trumpąjį sąrašą bus atrinkti penki regionai. Atsižvelgdama į susidomėjimą, Komisija gali pakartoti kvietimą į trumpąjį sąrašą atrinkti dar penkis regionus, jiems skiriant naują ir panašų biudžetą.

2-as kvietimas. Tarpregioninė partnerystė, siekiant sukurti konkurencingas Europos vertės grandines

Šio bandomojo projekto tikslas – komercializuoti ir paremti tinkamus tokių prioritetinių sektorių kaip didžiųjų duomenų, bioekonomikos, efektyvaus išteklių naudojimo, susietojo judumo, sveikatos, vyresnių žmonių aktyvumo ar kibernetinio saugumo srities tarpregioninius projektus.

Dėl Komisijos paramos kuriant projektus ir ieškant naujų rinkų gali kreiptis regioninių valdžios institucijos, sudariusios partnerystės ryšius su bent keturiomis ES šalimis, kuriuose dalyvauja universitetai, mokslinių tyrimų centrai, klasteriai ir įmonės.

5–10 atrinktų partnerystės projektų bus skirta tikslinė pagalba, kurią teiks šiuo tikslu Komisijos įsteigtos grupės, sudarytos iš kelių teminių departamentų ekspertų ir išorės ekspertų. Šių partnerystės projektų kūrimui paremti iš viso bus skirta 1 mln. EUR ERPF lėšų.

Tolesni veiksmai

Regionai paraiškas gali teikti iki 2017 m. spalio 31 d. Kvietimų rezultatai bus paskelbti gruodžio mėn. pradžioje.

Daugiau informacijos

„Inforegio“ – kaip pateikti paraišką?

Informacijos suvestinė. Pažangiosios specializacijos bandomieji veiksmai

Informacijos suvestinė. Pažangioji specializacija – kas tai?

2017 m. komunikatas „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose“

2017 m. liepos mėn. teminė apžvalga „Ateities iššūkiai. Augimą skatinančios inovacijos ES regionuose

 

[1] Pereinamojo laikotarpio regionų BVP vienam gyventojui sudaro 75–90 proc. ES vidurkio. Labiau išsivysčiusių regionų BVP vienam gyventojui yra daugiau kaip 90 proc. ES vidurkio.

IP/17/3501

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar