Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Globalisaation hallinta: alueet hyötyvät uudesta EU:n tuesta kestävien talouksien rakentamiseksi

Bryssel 29. syyskuuta 2017

Alueita kehotetaan tänään hakemaan kahteen komission pilottihankkeeseen. Valitut alueet voivat saada räätälöityä EU:n taloudellista tukea ja neuvontaa talouksiensa muuttamiseksi ja teollisuutensa nykyaikaistamiseksi.

Komissio esitteli kyseiset kaksi pilottihanketta heinäkuussa 2017. Hankkeilla pyritään auttamaan Euroopan alueita investoimaan sellaisiin kapeisiin aloihin, joilla ne ovat kilpailukykyisiä (”älykkään erikoistumisen” prosessi). Tavoitteena on luoda välttämättömiä innovaatioita ja lisätä kestävyyttä ja kasvua globalisaation hallitsemiseksi.

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Crețu sanoo: ”Alueiden on toteutettava viisi vaihetta, jotta ne voivat nousta globaalin talouden arvoketjussa ylöspäin. Vaiheet ovat innovointi, digitalisointi, hiilestä irtautuminen, ihmisten osaamisen kehittäminen ja investointien esteiden poistaminen. Tänään käynnistettävät pilottihankkeet osoittavat, että EU on valmis auttamaan alueitaan joka vaiheessa.”

Älykkääseen erikoistumiseen tähtäävä toimintatapa otettiin käyttöön kaikissa aluepolitiikan ohjelmissa vuonna 2014. Se tehosti tapaa, jolla alueet suunnittelevat innovaatiostrategioitaan, siten, että yhteistyötä paikallisten yritysten ja tutkijoiden kanssa parannettiin. Nämä hyvät kokemukset hyödynnetään pilottihankkeissa. Tänään julkaistaan kaksi kiinnostuksenilmaisupyyntöä.

Kiinnostuksenilmaisupyyntö 1: Räätälöity tuki teollisuuden muutosprosessin kourissa olevia alueita varten

Jotkin alueet ovat vastanneet globalisaation kustannuksista, mutta eivät vielä ole saaneet siitä hyötyä. Alueet ovat usein kärsineet merkittävistä työpaikkojen menetyksistä yhdistettynä puutteelliseen ammattitaitoon, korkeisiin työvoimakustannuksiin ja teollisuuden alasajoon.

Näitä erityishaasteita kohtaavat alueet voivat hyötyä seuraavista tukitoimista:

1) Räätälöity tuki, jota antavat ”alueellisiin” tiimeihin järjestäytyneet komission asiantuntijat useista komission yksiköistä. Asiantuntijat auttavat alueita laatimaan alueellisia taloudellisen muutoksen strategioita.

Alueiden erityistarpeista ja -vahvuuksista riippuen komissio aikoo palkata ulkopuolisia asiantuntijoita alueiden työn tukemiseksi. Kyseessä voivat olla esimerkiksi rahoitusvälineiden asiantuntijat, yrityskonsultit tai tutkijat, jotka työskentelevät kehittyneiden valmistusmenetelmien alalla. Komissio varaa enintään 200 000 euroa aluetta kohden kattamaan kyseisistä ulkopuolisista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset. Varat saadaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

2) Lisätuki Euroopan klusterien ja teollisen muutoksen seurantakeskukselta, jotta alueet voivat kehittää klusteripolitiikkoja ja parantaa yhteyksiä paikallisten yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen välillä.

3) Enintään 300 000 euroa EAKR:n tukea alueellisten taloudellisen muutoksen strategioiden varhaiseen täytäntöönpanoon sillä edellytyksellä, että niiden kehittämisessä on edistytty riittävästi.

Kiinnostuksenilmaisupyyntö kohdennetaan erityisesti siirtymäalueille ja kehittyneemmille alueille[1]. Alueita valitaan viisi. Jos kiinnostusta on riittävästi, komissio saattaa toistaa pyynnön viiden uuden alueen valitsemiseksi uuden ja samanlaisen budjetin puitteissa.

Kiinnostuksenilmaisupyyntö 2: Alueidenväliset kumppanuudet kehittävät kilpailukykyisiä eurooppalaisia arvoketjuja

Tällä pilottihankkeella on tarkoitus kaupallistaa ja laajentaa luottokelpoisia alueiden välisiä hankkeita ensisijaisilla aloilla. Näihin kuuluvat muassa massadata, biotalous, resurssitehokkuus, verkotettu liikenne, terveydenhuolto, aktiivinen ikääntyminen ja kyberturvallisuus.

Komission tukea hankkeiden kehittämiseksi ja uusille markkinoille pääsemiseksi voivat hakea vähintään neljästä eri EU-maasta peräisin olevien alueyhteisöjen muodostamat kansainväliset kumppanuudet, joiden toiminnassa on mukana yliopistoja, tutkimuskeskuksia, klustereita ja yrityksiä.

Useiden eri yksiköiden asiantuntijoista ja ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvien komission erityistiimien tarjoamaa räätälöityä tukea annetaan 5–10 valitulle kumppanuudelle. Kyseisten kumppanuuksien kehittämistä tuetaan EAKR:sta annettavalla 1 miljoonan euron summalla.

Seuraavat vaiheet:

Alueet voivat jättää hakemuksen 31. lokakuuta 2017 saakka. Kiinnostuksenilmaisupyyntöjen tulokset julkaistaan joulukuun alussa.

Lisätietoja

Inforegio – hakuohjeet

Tietosivu – Älykkään erikoistumisen pilottitoimet

Tietosivu – Mitä tarkoittaa älykäs erikoistuminen?

Heinäkuussa 2017 annettu tiedonanto – Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla

Heinäkuussa 2017 annettu taustatiedote – Tulevat haasteet: innovointiin perustuvan kasvun tukeminen EU:n alueilla

 

[1] Siirtymäalueiden BKT henkeä kohti on 75–90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Kehittyneempien alueiden BKT henkeä kohti on yli 90 prosenttia EU:n keskiarvosta.

IP/17/3501

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar