Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Využití potenciálu globalizace: regiony získají podporu EU na budování odolného hospodářství

Brusel 29. září 2017

Počínaje dneškem se regiony mohou přihlašovat do dvou pilotních projektů Komise. Pokud budou vybrány, mohou získat „na míru šitou“ finanční a poradenskou pomoc EU při přeměně jejich hospodářství a modernizaci jejich průmyslu.

Komise tyto dva pilotní projekty představila v červenci 2017. Jejich cílem je dále pomoci regionům Evropy investovat do specializovaných oblastí se silnou konkurenceschopností (tzv. „inteligentní specializace“) a dosáhnout inovací, odolnosti a růstu, jež jsou nezbytné k využití potenciálu globalizace.

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová řekla: „Aby se v globalizované ekonomice region posunul na hodnotovém řetězci výš, musí udělat pět kroků: vydat se cestou inovací, digitalizace a dekarbonizace, rozvíjet dovednosti občanů a odstraňovat překážky investicím. Pilotní projekty, které dnes startují, dokládají, že EU je připravena pomáhat svým regionům na každém kroku jejich cesty.“

Inteligentní specializace jako přístup je součástí všech programů regionální politiky od roku 2014. Zlepšila to, jak regiony koncipují vlastní inovační strategii; ty teď totiž mnohem intenzivněji spolupracují s místními podniky a výzkumnými pracovišti. Právě na této pozitivní zkušenosti staví pilotní projekty. Komise dnes oznámila dvě výzvy k vyjádření zájmu:

Výzva 1: „Na míru šitá“ podpora pro přechodové regiony, které čelí průmyslové transformaci

Některé regiony stále nesou náklady globalizace, aniž by zatím sklízely její přínosy. Jde o regiony, na kterých se často podepisovaly vlny masivního propouštění a na které může spolupůsobit nedostatek potřebných dovedností, vysoké náklady na práci a deindustrializace.

Regiony, které bojují s těmito specifickými výzvami, mohou požádat o tyto prostředky:

1) „Na míru šitá“ pomoc odborníků z různých útvarů Komise rozdělených do „regionálních“ týmů, kteří regionům pomohou s přípravou a koncipováním strategie ekonomické transformace.

V závislosti na konkrétních potřebách a možnostech jednotlivých regionů pak Komise osloví i externí odborníky, aby se zapojili do podpory regionů. Může jít například o odborníky v oblasti finančních nástrojů, obchodní konzultanty nebo výzkumníky, kteří vyvíjejí nové, pokročilé výrobní procesy. Komise na pokrytí nákladů tohoto externího poradenství vyčlenila 200 000 EUR na každý region. Tyto finance pocházejí z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

2) Doplňková pomoc z Evropského střediska pro sledování klastrů a průmyslových změn určená k vypracování klastrových politik a k lepšímu propojení místních firem, výzkumných středisek a akademické obce.

3) Částka z EFRR ve výši až 300 000 EUR na podporu co nejrychlejší realizace strategie regionální ekonomické transformace, pod podmínkou dostatečného pokroku při její přípravě.

Výzva je zvláště zaměřena na „přechodové“ regiony a na „rozvinutější“ regiony[1]. Vybráno pak bude pět regionů. V případě zájmu by Komise mohla výzvu zopakovat a vybrat dalších pět regionů, pro něž bude vyčleněn další podobný rozpočet.

Výzva 2: Meziregionální partnerství pro rozvoj konkurenceschopných evropských hodnotových řetězců

Cílem tohoto pilotního projektu je komercionalizovat a rozšířit „financovatelné“ meziregionální projekty v prioritních oblastech, jako jsou velké objemy dat, biohospodářství, účinné využívání zdrojů, propojená mobilita, zdraví a aktivní stárnutí či kybernetická bezpečnost.

Přeshraniční partnerství regionálních orgánů z alespoň čtyř členských států EU s účastí vysokých škol, výzkumných středisek, klastrů a podniků mohou u Komise zažádat o podporu při vývoji jejich projektů a se vstupem na nové trhy.

Vybraných pět až deset partnerství získá na míru šitou podporu speciálních týmů zřízených v rámci Komise, jejichž členy budou experti z několika různých tematických útvarů Komise a externí experti. Rozvoj těchto partnerství bude podpořen celkem 1 milionem EUR z EFRR.

Další kroky:

Regiony se mohou přihlásit do 31. října 2017. Výsledky výzev budou pak zveřejněny počátkem prosince.

Další informace

Inforegio – jak se přihlásit?

Informační přehled – Pilotní akce pro inteligentní specializaci

Informační přehled – Co je to inteligentní specializace?

Sdělení z července 2017 – Posílení inovací v evropských regionech

Zpráva z července 2017 – Budoucí výzvy: posílení růstu díky inovacím v regionech EU

 

[1] „Přechodové“ regiony mají HDP na osobu mezi 75 % a 90 % průměru EU. „Rozvinutější“ regiony mají HDP na osobu vyšší než 90 % průměru EU.

IP/17/3501

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar