Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Извличане на ползи от глобализацията: ЕС предоставя на регионите нов вид помощ за изграждане на устойчиви икономики

Брюксел, 29 септември 2017 r.

Днес регионите бяха поканени да кандидатстват за два пилотни проекта на Комисията. Ако бъдат избрани, регионите могат да се възползват от целева финансова и консултативна помощ от ЕС, за да трансформират икономиките си и да модернизират промишлеността си.

Двата пилотни проекта бяха представени от Комисията през м. юли 2017 г. Целта им е допълнително да подпомогнат европейските региони да инвестират в ниши, в които са конкурентоспособни (процес на „интелигентна специализация“), и да генерират необходимите иновации, устойчивост и растеж, за да могат да извличат ползи от глобализацията.

Комисарят по регионалната политика Корина Крецу заяви: „Има пет стъпки, които даден регион трябва да предприеме, за да се „изкачи“ по веригата за създаване на стойност в глобализираната икономика: подкрепа за иновациите, цифровизация и декарбонизация, усъвършенстване на уменията на хората и премахване на пречките пред инвестициите. Пилотните проекти, чието начало поставяме днес, показват, че ЕС е готов да подпомогне своите региони на всеки етап от пътя.“

През 2014 г. подходът за интелигентна специализация беше въведен във всички програми в областта на регионалната политика. С негова помощ беше подобрен начинът, по който регионите разработват своите стратегии за иновации, като беше осигурено активното участие на местните предприятия и научни изследователи. Пилотните проекти доразвиват този положителен опит. Днес отправяме две покани за изразяване на интерес:

Покана № 1: Целева подкрепа за региони, изправени пред индустриален преход

Някои региони понасят разходите, породени от глобализацията, без да могат да извлекат полза от нея. Често пъти те страдат от значителни загуби на работни места, липса на кадри с подходяща квалификация, високи разходи за труд и деиндустриализация.

Регионите, изправени преди такива предизвикателства, могат да се ползват от:

1) Целево подпомагане от експерти на Комисията, организирани в „регионални“ екипи от няколко служби на Комисията. Те ще помагат на регионите да изготвят своите стратегии за икономическа трансформация.

В зависимост от специфичните потребности и конкурентни предимства на съответния регион Комисията ще наема външни експерти, които да подпомагат работата на регионите. Те могат да бъдат експерти в областта на финансовите инструменти, бизнес консултанти или научни изследователи, работещи например в областта на авангардните производствени процеси. Комисията е заделила до 200 000 евро на регион за покриване на разходите за външни експерти. Средствата идват от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

2) Допълнителна подкрепа от Европейската обсерватория за клъстери и индустриални промени за подпомагане на регионите в разработването на политики по отношение на клъстерите и за по-добра връзка между местните дружества, научноизследователските центрове и академичните среди.

3) До 300 000 евро подкрепа по линия на ЕФРР за своевременното изпълнение на регионалните стратегии за трансформиране на икономиката, при условие че е постигнат достатъчен напредък по тях.

Поканата е специално насочена към по-силно развитите региони и тези в процес на преход[1]. Ще бъдат подбрани 5 региона. В зависимост от проявения интерес Комисията може да повтори поканата и да подбере нови 5 региона, за които ще бъде отпуснат подобен бюджет.

Покана № 2: Междурегионални партньорства за развиване на конкурентоспособни европейски вериги за създаване на стойност

Целта на този пилотен проект е да бъдат увеличени броят и икономическите ползи от подходящите за банково финансиране междурегионални проекти в приоритетни сектори като големите информационни масиви, биоикономиката, ефективността на ресурсите, свързаната мобилност, здравето и активният живот на възрастните хора или киберсигурността.

Транснационални партньорства между регионални органи от поне четири различни държави — членки на ЕС, включващи също университети, научноизследователски центрове, клъстери и предприятия, могат да кандидатстват за подкрепа от Комисията при разработването на проекти и достъпа до нови пазари.

Ще бъдат подбрани между 5 и 10 партньорства, които ще се ползват от целево подпомагане от страна на специални екипи в рамките на Комисията, включващи както експерти от няколко тематични департамента, така и външни експерти. Също така са предвидени общо 1 млн. евро по линия на ЕФРР в подкрепа на развиването на тези партньорства.

Следващи стъпки:

Регионите могат да кандидатстват до 31 октомври 2017 г. Резултатите от поканите за изразяване на интерес ще бъдат публикувани в началото на месец декември.

За повече информация

Inforegio — Как да кандидатствате?

Информационен документ — Пилотни действия, свързани с интелигентната специализация

Информационен документ — Какво означава интелигентна специализация?

Съобщение от м. юли 2017 г. — Засилване на иновациите в европейските региони

М. юли 2017 г. Информационна бележка — Бъдещи предизвикателства: стимулиране на воден от иновациите растеж в регионите в ЕС

 

 

[1]Регионите в процес на преход имат БВП на глава от населението между 75 % и 90 % от средния за ЕС. БВП на „по-силно развитите“ региони е над 90 % от средния за ЕС.

IP/17/3501

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar