Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Kommissionen tar krafttag mot olagligt innehåll online

Bryssel den 28 september 2017

EU-kommissionen lägger i dag fram riktlinjer och principer för att onlineplattformar i större utsträckning proaktivt ska förebygga, upptäcka och avlägsna olagligt innehåll som uppmuntrar till hat, våld och terrorism på internet.

Som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker meddelade i sin avsiktsförklaring som åtföljde hans tal om tillståndet i unionen den 13 september lägger EU-kommissionen i dag fram riktlinjer och principer för onlineplattformar. Målet är att de i större utsträckning proaktivt ska förebygga, upptäcka och avlägsna olagligt innehåll som uppmuntrar till hat, våld och terrorism på internet. Den allt större tillgången till och spridningen av terroristmaterial och innehåll som uppmuntrar till våld och hat på nätet är ett allvarligt hot mot säkerheten och tryggheten i EU. Det här underminerar också människornas tillit och förtroende för den digitala miljön – en viktig drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning.

De föreslagna åtgärderna är en uppföljning till Europeiska rådets slutsatser från juni 2017, som upprepats av G7- och G20-ledare, och utgör en första del av det antiterrorismpaket som Jean-Claude Juncker tillkännagett. De kommer att effektivisera kampen mot olagligt innehåll och driva på det pågående arbetet med att bygga upp en effektiv och verklig säkerhetsunion och en starkare digital inre marknad.

– Vi ger ett kraftfullt svar från EU på problemet med olagligt innehåll online, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. Vi gör det lättare för plattformar att göra sin plikt, i nära samarbete med brottsbekämpande myndigheter och det civila samhället. Våra riktlinjer innehåller åtgärder för att undvika att alltför mycket innehåll avlägsnas och sörja för insyn och skyddet av grundläggande rättigheter som yttrandefriheten.

– Rättsstatsprincipen gäller i lika hög grad online som offline, säger Vera Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Vi kan inte acceptera en digital vilda västern och vi måste agera. Den uppförandekod jag har kommit överens om med Facebook, Twitter, Google och Microsoft visar att självreglering kan fungera som ett gott exempel och kan leda till resultat. Men om teknikföretagen inte levererar resultat kommer vi att göra det.

– Den digitala världen erbjuder otroliga möjligheter men i fel händer kan den också bli ett allvarligt hot mot vår säkerhet, säger Julian King, kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen. Internetföretag har en central roll i fråga om att radera terroristmaterial på nätet genom att öka sina ansträngningar och visa sitt sociala ansvar i den digitala tidsåldern.

– Kommissionen har beslutat att ta krafttag mot problemet med olagligt innehåll online, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Situationen är inte hållbar. I över 28 % av fallen tar det mer än en vecka för onlineplattformarna att avlägsna olagligt innehåll. Idag ger vi en tydlig signal till plattformarna att agera på ett mer ansvarsfullt sätt. Det är avgörande för medborgarna och plattformarnas utveckling. 

På grund av den ökande mängden olagligt innehåll på internet – t.ex. terroristpropaganda och främlingsfientliga och rasistiska kommentarer som uppmuntrar till våld och hat – har onlineplattformar en allt viktigare roll och måste ta ett större socialt ansvar. Enligt de nya riktlinjer som utfärdas i dag bör onlineplattformarna ytterligare öka sina ansträngningar för att hindra spridningen av olagligt innehåll. Mot bakgrund av deras allt viktigare roll som informationskälla förväntar sig kommissionen att onlineplattformarna vidtar snabba åtgärder under de kommande månaderna. Detta gäller framför allt i fråga om terrorism och olaglig hatpropaganda, som redan är förbjudet enligt EU-lagstiftningen oavsett om det sker online eller offline.

Proaktiv och effektiv bortgallring av olagligt innehåll

Som ett första steg i en effektiv bekämpning av olagligt innehåll på nätet föreslår kommissionen gemensamma verktyg för att snabbt och proaktivt upptäcka, avlägsna och förhindra att sådant innehåll laddas upp på nytt:

  • Upptäckt och anmälan: Onlineplattformar bör ha ett närmare samarbete med behöriga nationella myndigheter genom att utse kontaktpersoner som kan nås snabbt för att avlägsna olagligt innehåll. För att påskynda upptäckt uppmuntras onlineplattformar att samarbeta närmare med betrodda anmälare, dvs. särskilda enheter med sakkunskap om vilket innehåll som är olagligt. Dessutom bör de införa lättillgängliga system så att användare kan anmäla olagligt innehåll samt investera i teknik för automatisk detektering.
  • Effektivt avlägsnande: Olagligt innehåll bör avlägsnas så fort som möjligt och kan omfattas av särskilda tidsgränser när det råder risk för allvarlig skada, t.ex. vid uppvigling till terroristhandlingar. Kommissionen kommer att undersöka frågan om fastställda tidsgränser ytterligare. Plattformar bör tydligt förklara för sina användare sin policy om innehåll och utfärda insynsrapporter om det antal och de olika typer av anmälningar de tagit emot. Internetföretag bör också införa åtgärder som förhindrar att alltför mycket innehåll avlägsnas.
  • Förebyggande av återuppladdning: Plattformar bör vidta åtgärder för att avskräcka användare från att upprepade gånger ladda upp olagligt innehåll. Kommissionen förespråkar starkt ytterligare användning och utveckling av automatiska verktyg för att förhindra att innehåll som avlägsnats sedan laddas upp på nytt.

Vad händer nu?

Dagens meddelande är ett första steg och uppföljande initiativ kommer att bero på onlineplattformarnas insatser med att proaktivt genomföra riktlinjerna. Kommissionen kommer att noggrant övervaka de framsteg som onlineplattformarna gör under de kommande månaderna och bedöma om ytterligare åtgärder behövs för att se till att olagligt innehåll på internet upptäcks och avlägsnas snabbt och proaktivt, bl.a. möjliga lagstiftningsåtgärder för att komplettera det befintliga regelverket. Arbetet kommer att slutföras senast i maj 2018.

Bakgrund

EU har redan tagit itu med problemet med olagligt innehåll på nätet både genom bindande och icke-bindande åtgärder. De politiska åtgärderna omfattar bland annat direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp, sexuell exploatering av barn och barnpornografi, direktivet om bekämpande av terrorism, de föreslagna reformerna av EU:s regler om upphovsrätt och direktivet om audiovisuella medietjänster, som också är en del av strategin för den digitala inre marknaden.

De här lagstiftningsåtgärderna har kompletterats med ett antal andra verktyg som kommer att stödjas av de åtgärder som anges i det meddelande som läggs fram i dag, t.ex. uppförandekoden om olaglig hatpropaganda på nätet, arbetet inom EU:s internetforum för att bekämpa terroristpropaganda och samförståndsavtalet om att förhindra försäljning av varumärkesförfalskade varor över internet. Den europeiska strategin för ett bättre internet för barn är ett självregleringsinitiativ vars syfte är att förbättra onlinemiljön för barn och ungdomar.

Läs mer

Frågor och svar


Liability of online intermediaries

IP/17/3493

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar