Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Veiligheidsunie: Commissie gaat illegale inhoud op het internet harder aanpakken

Brussel, 28 september 2017

De Europese Commissie maakt vandaag richtsnoeren en beginselen bekend aan de hand waarvan onlineplatforms vaker illegale inhoud die aanzet tot haat, geweld en terrorisme op het internet kunnen voorkomen en proactief opsporen en verwijderen.

Zoals voorzitter Juncker in zijn intentieverklaring bij zijn Staat van de Unie-toespraak van 13 september van 13 september al aankondigde, maakt de Europese Commissie vandaag richtsnoeren en beginselen voor onlineplatforms bekend. Het doel is om vaker illegale inhoud die aanzet tot haat, geweld en terrorisme op het internet te voorkomen en proactief op te sporen en te verwijderen. De groeiende beschikbaarheid en verspreiding op het internet van terroristisch materiaal en terroristische inhoud die aanzet tot geweld en haat, vormteen ernstige bedreiging van de veiligheid van de EU-burgers. Ook het vertrouwen van burgers in de digitale omgeving, die juist een uiterst belangrijke katalysator voor innovatie, groei, en werkgelegenheid is, wordt erdoor ondermijnd.

De voorgestelde maatregelen sluiten aan bij de conclusies van de Europese Raad van juni 2017, die ook weerklank vonden bij de G7- en de G20-leiders, en vormen een eerste onderdeel van het door voorzitter Juncker aangekondigde pakket voor terrorismebestrijding. De strijd tegen illegale inhoud zal door deze maatregelen beter gevoerd kunnen worden. Het werk dat nu wordt verzet om tot een effectieve en echte veiligheidsunie en een sterkere eengemaakte digitale markt te komen, zal erdoor worden bevorderd.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: “Wij reageren krachtig op het probleem van illegale inhoud online. Wij maken het voor platforms gemakkelijker om hun plicht, in nauwe samenwerking met rechtshandhavingsinstanties en het maatschappelijk middenveld, te vervullen Onze richtsnoeren bevatten waarborgen tegen een te vergaande verwijdering van inhoud en zorgen voor transparantie en de bescherming van grondrechten als de vrijheid van meningsuiting,”

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: ”De rechtsstaat is zowel online als offline van kracht. Een digitaal niemandsland is onacceptabel; er moet worden ingegrepen. De gedragscode die ik met Facebook, Twitter, Google en Microsoft ben overeengekomen, laat zien dat de weg van zelfregulering tot voorbeeld kan strekken en succesvol kan zijn. Wanneer technologiebedrijven de daad niet bij het woord voegen, zullen wij dat doen.”.

Julian King, EU-commissaris voor Veiligheidsunie: "De digitale wereld biedt ongekende mogelijkheden, maar vormt in verkeerde handen een ernstige bedreiging voor onze veiligheid . Internetbedrijven vervullen een centrale rol bij de uitroeiing van online materiaal wanneer zij hun inspanningen opvoeren en in dit digitale tijdperk maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij: De Commissie heeft besloten het probleem van illegale online-inhoud grondig aan te pakkenDe situatie is niet langer houdbaar: in meer dan 28 % van de gevallen duurt het langer dan één week voordat onlineplatformen illegale inhoud verwijderen. Vandaag geven wij aan platforms een duidelijk signaal om hun verantwoordelijkheid serieuzer te nemen. Voor de burgers en de ontwikkeling van platforms is dit van cruciaal belang." 

Met de opkomst van illegale inhoud op het internet, waaronder ook terroristische propaganda en xenofobe en racistische uitlatingen die tot geweld en haat aanzetten, is de rol van onlineplatforms steeds belangrijker aan het worden. Zij moeten dan ook meer maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan nemen. De vandaag bekendgemaakte richtsnoeren sporen onlineplatforms aan om hun inspanningen ter voorkoming van de verspreiding van illegale inhoud verder op te voeren. Onlineplatforms spelen een steeds belangrijker rol bij het bieden van toegang tot informatie. De Commissie wil daarom dat zij de komende maanden snel tot actie overgaan, met name op het gebied van terrorisme en haat zaaiende uitlatingen. Dergelijke uitlatingen, al dan niet via het internet gedaan, zijn reeds onrechtmatig krachtens het EU-recht.

Proactieve en doeltreffende uitbanning van illegale inhoud

Als een eerste stap op weg naar een doeltreffende bestrijding van illegale inhoud op het internet stelt de Commissie gemeenschappelijke instrumenten voor om dergelijke inhoud snel en proactief op te sporen en te verwijderen en te voorkomen dat deze opnieuw verschijnt.

  • Opsporing en kennisgeving: Onlineplatforms moeten nauwer samenwerken met de bevoegde nationale autoriteiten. Daartoe moeten zij contactpunten instellen, zodat zij sneller kunnen worden bereikt wanneer illegale inhoud moet worden verwijderd. Om de opsporing van inhoud te bespoedigen, is het raadzaam dat onlineplatforms nauw samenwerken met betrouwbare rapporteurs, dat wil zeggen gespecialiseerde entiteiten met de nodige deskundigheid op het gebied van illegale inhoud. Daarnaast dienen zij eenvoudig te gebruiken mechanismen in te voeren waarmee gebruikers illegale inhoud kunnen markeren, en te investeren in technologieën voor automatische opsporing.
  • Effectieve verwijdering: Illegale inhoud moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarvoor kunnen specifieke termijnen gelden wanneer er ernstig gevaar dreigt, zoals bij het aanzetten tot het plegen van terroristische handelingen. De kwestie van specifieke termijnen zal door de Commissie nader worden geanalyseerd. Platforms moeten hun gebruikers een duidelijke uitleg geven van hun beleid op het gebied van inhoud en transparantieverslagen publiceren waarin het aantal en het type ontvangen meldingen precies worden vermeld. Internetbedrijven moeten ook zorgen voor waarborgen om te voorkomen dat er te veel inhoud wordt verwijderd.
  • Voorkoming van het opnieuw verschijnen: Platforms moeten maatregelen nemen om gebruikers ervan te weerhouden om illegale inhoud meermaals te uploaden. De Commissie moedigt het verdere gebruik en de verdere ontwikkeling van automatische instrumenten ter voorkoming van het opnieuw verschijnen van reeds verwijderde inhoud, ten zeerste aan.

Volgende stappen

De mededeling van vandaag is een eerste stap. De follow-up-initiatieven zullen afhangen van de maatregelen die onlineplatforms nemen om de richtsnoeren proactief toe te passen. De Commissie zal de vorderingen van de onlineplatforms de komende maanden nauwlettend in de gaten houden en beoordelen of er nog andere maatregelen nodig zijn, zodat illegale inhoud op het internet snel en proactief wordt opgespoord en verwijderd. Daarbij kan het ook gaan om wetgevingsmaatregelen die het bestaande regelgevingskader aanvullen. Deze werkzaamheden zullen tegen mei 2018 voltooid zijn.

Achtergrond

Om een oplossing van het probleem van illegale inhoud op het internet dichterbij te brengen, heeft de Europese Unie al bindende en niet-bindende maatregelen genomen. Andere beleidsreacties bestaan onder meer in de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, de terrorismerichtlijn, de voorgestelde hervormingen van de EU-regels op het gebied van auteursrecht en de richtlijn audiovisuele mediadiensten , die ook deel uitmaken van de strategie voor de digitale eengemaakte markt.

Deze wetgevingsmaatregelen zijn aangevuld met een reeks niet-wetgevende instrumenten, die zullen worden ondersteund met de maatregelen die in de mededeling van vandaag aan de orde zijn gekomen, zoals de gedragscode voor de bestrijding van haat zaaiende uitlatingen op het internet, het werk van het EU-internetplatform inzake de bestrijding van terroristische propaganda of het memorandum van overeenstemming over de internetverkoop van namaakgoederen De Europese strategie voor een beter internet voor kinderen is een initiatief dat beoogt door zelfregulering de onlineomgeving voor kinderen en jongeren te verbeteren.

Meer informatie

Vraag en antwoord

Aansprakelijkheid van online tussenpersonen

IP/17/3493

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar