Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: Komisija pastiprina cīņu pret nelikumīgu tiešsaistes saturu

Briselē, 2017. gada 28. septembrī

Komisija šodien nāk klajā ar vadlīnijām un principiem tiešsaistes platformām, lai pastiprinātu tāda nelikumīga satura proaktīvu nepieļaušanu, atklāšanu un izņemšanu, ar kuru tiešsaistē tiek kurināts naids un aicināts uz vardarbību un terorismu.

nodomu vēstulē, kas bija pievienota viņa 13. septembra runai par stāvokli Savienībā, paziņoja Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers, Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar vadlīnijām un principiem tiešsaistes platformām. To mērķis ir pastiprināt tāda nelikumīga satura proaktīvu nepieļaušanu, atklāšanu un izņemšanu, ar kuru tiešsaistē tiek kurināts naids un aicināts uz vardarbību un terorismu. Tāda teroristu materiālu un satura pieaugošā pieejamība un izplatīšana tiešsaistē, ar ko tiek aicināts uz vardarbību un kurināts naids ir nopietns drauds ES iedzīvotāju drošībai. Tā rezultātā arī mazinās iedzīvotāju uzticēšanos digitālajai videi, kas ir svarīgs inovācijas, izaugsmes un nodarbinātības dzinulis.

Atsaucoties uz Eiropadomes 2017. gada jūnija secinājumiem un G7 un G20 valstu vadītāju paziņojumiem, ierosinātie pasākumi ir uzskatāmi par Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera paziņotās pretterorisma paketes pirmo elementu. Ar minētajiem pasākumiem cīņa pret nelikumīgu saturu kļūs efektīvāka un tiks veicināts notiekošais darbs efektīvas un reālas ES Drošības savienības izveidē un digitālā vienotā tirgus stiprināšanā.

Priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips: “Mēs sniedzam stingru ES atbildi uz nelikumīgā tiešsaistes satura radīto izaicinājumu. Mēs atvieglojam platformām pienākumu izpildi ciešā sadarbībā ar tiesībaizsardzības iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Norādījumos ir paredzēti aizsardzības pasākumi, lai varētu izvairīties no pārmērīgas satura izņemšanas un nodrošinātu pārredzamību un aizsargātu tādas pamattiesības kā runas brīvību.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova: “Tiesiskums pastāv tiešsaistē tikpat lielā mērā kā bezsaistē. Mēs nevaram pieļaut, ka izveidojas digitālie mežonīgie rietumi, un mums ir jārīkojas. Rīcības kodekss, par kuru esmu vienojusies ar Facebook, Twitter, Google un Microsoft, liecina, ka pašregulācijas pieeja var kalpot par labu piemēru un dot rezultātu. Tomēr, ja tehnoloģiju uzņēmumi nerīkosies, to darīsim mēs."

ES komisārs Drošības savienības jautājumos Džuljens Kings: "Digitālā pasaule sniedz nepieredzēti plašas iespējas, bet, nonākot nepareizajās rokās, rada nopietnus draudus mūsu drošībai. Ar internetu saistītajiem uzņēmumiem ir centrāla loma teroristu tiešsaistes materiālu izskaušanā, kas panākams, tiem pastiprinot centienus un izrādot sociālu atbildību digitālajā laikmetā.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela: "Komisija ir nolēmusi pastiprināti cīnīties pret nelikumīgu tiešsaistes saturuŠī situācija nav ilgtspējīga: vairāk nekā 28 % gadījumu tiešsaistes platformām nelikumīga satura izņemšanai ir vajadzīga vairāk nekā viena nedēļa. Šodien mēs sniedzam šim platformām skaidru signālu par to, ka ir jārīkojas atbildīgāk. Tas ir svarīgi gan iedzīvotājiem, gan platformu attīstībai.” 

Ņemot vērā straujo nelikumīga satura pieaugumu tiešsaistē, tostarp tiešsaistē pieejamu teroristu propagandu un ksenofobiskus un rasistiskus izteikumus, ar kuriem cilvēki tiek kūdīti uz vardarbību un naidu, tiešsaistes platformām ir aizvien svarīgāk pastiprināt savu sociālo atbildību. Šodien publicētajos norādījumos tiešsaistes platformas tiek aicinātas pastiprināti nepieļaut nelikumīga satura izplatīšanu. Ņemot vērā to pieaugošo nozīmi informācijas pieejamības nodrošināšanā, Komisija sagaida no tiešsaistes platformām strauju rīcību tuvāko mēnešu laikā, jo īpaši saistībā ar terorismu un nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem, kas saskaņā ar ES tiesībām jau ir nelikumīgi gan tiešsaistē, gan bezsaistē.

Nelikumīga satura proaktīva un efektīva izskaušana

Kā pirmo soli efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē Komisija ierosina izmantot kopīgus rīkus, ar kuriem ātri un proaktīvi atklāt un izņemt šādu saturu un nepieļaut tā atkārtotu publicēšanu:

  • Atklāšana un paziņošana. Tiešsaistes platformām būtu ciešāk jāsadarbojas ar kompetentajām valstu iestādēm, izraugoties kontaktpunktus, ar kuriem iestādes var sazināties, ja vajadzīga nelikumīga satura ātra izņemšana. Lai paātrinātu atklāšanu, tiešsaistes platformas tiek mudinātas ciešāk sadarboties ar uzticamām struktūrām, kurām ir speciālas zināšanas par to, kāds saturs uzskatāms par nelikumīgu. Turklāt tām būtu jāizveido viegli pieejami mehānismi, ar kuriem lietotāji varētu atzīmēt nelikumīgu saturu, un jāiegulda līdzekļi automātiskās atklāšanas tehnoloģijās.
  • Efektīva izņemšana. Nelikumīgs saturs būtu jāizņem, cik ātri vien iespējams, un tam var noteikt pat konkrētu termiņu, ja ir iespējams nopietns kaitējums, piemēram, ja notiek kūdīšana uz terorismu. Komisija vēl turpinās konkrētu termiņu jautājuma analīzi. Platformām būtu jāizskaidro lietotājiem sava satura politika un jāpublicē pārredzamības ziņojumi, kuros norādīts saņemto paziņojumu skaits un veids. Interneta uzņēmumiem būtu jāievieš arī aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu satura pārmērīgu izņemšanu.
  • Atkārtotas publicēšanas nepieļaušana. Platformām būtu jāveic pasākumi, ar kuriem lietotājus attur no nelikumīgā satura atkārtotas augšupielādes. Komisija pastiprināti mudina plašāk izmantot un izstrādāt automātiskus rīkus, ar kuriem var nepieļaut iepriekš izņemta satura atkārtotu publicēšanu.

Turpmākie pasākumi

Šodienas paziņojums ir pirmais solis, un turpmākās iniciatīvas būs atkarīgas no tiešsaistes platformu rīcības vadlīniju proaktīvā īstenošanā. Komisija rūpīgi uzraudzīs tiešsaistes platformu progresu turpmākajos mēnešos un novērtēs, vai ir vajadzīgi papildu pasākumi, lai nodrošinātu ātru un proaktīvu nelikumīga tiešsaistes satura atklāšanu un izņemšanu, tostarp iespējamus leģislatīvus pasākumus, ar kuriem varētu papildināt spēkā esošo regulatīvo sistēmu. Šis darbs tiks pabeigts līdz 2018. gada maijam.

Pamatinformācija

Eiropas Savienība jau ir reaģējusi uz nelikumīga tiešsaistes satura problēmu, veicot gan juridiski saistošos un nesaistošus pasākumus. Citas politiskās rīcības šajā saistībā ir šādas: direktīva par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, direktīva par terorisma apkarošanu, ierosinātās ES autortiesību reformas un Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva, kas arī ir daļa no Digitālā vienotā tirgus stratēģijas.

Minētie leģislatīvie pasākumi ir pastiprināti ar vairākiem neleģislatīviem instrumentiem, kas tiks atbalstīti ar Komisijas šodien paziņotajiem pasākumiem, piemēram, Rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē, darbu ES Interneta forumā saistībā ar ciņu pret teroristu propagandu un ar Saprašanās memorandu par viltotu preču tirdzniecību internetā. Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” ir pašregulācijas iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot tiešsaistes vidi bērniem un jauniešiem.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes


Tiešaistes starpnieku atbildība

IP/17/3493

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar