Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: Komissio tehostaa toimia laittoman verkkosisällön torjumiseksi

Bryssel 28. syyskuuta 2017

Euroopan komissio esittää tänään verkkoalustoille osoitetut ohjeet ja periaatteet, joiden tarkoituksena on lisätä toimia, joilla ennakoivasti estetään vihaan, väkivaltaan ja terrorismiin yllyttävän sisällön lataaminen verkkoon, tunnistetaan se ja sitten poistetaan se.

Kuten puheenjohtaja Juncker 13. syyskuuta lähettämässään, unionin tilaa käsittelevään puheeseensa liittyvässä kirjeessä ilmoitti, Euroopan komissio esittää tänään verkkoalustoille osoitettuja ohjeita ja periaatteita. Tavoitteena on ennakoivilla toimilla estää vihaan, väkivaltaan ja terrorismiin yllyttävän sisällön lataaminen verkkoon, tunnistaa se ja sitten poistaa se. Verkosta löytyy ja siellä leviää yhä enemmän terroristista materiaalia. Se muodostaa vakavan uhan EU:n kansalaisten turvallisuudelle. Lisäksi se nakertaa heidän luottamustaan digitaaliseen ympäristöön, joka keskeisellä tavalla edistää innovointia, kasvua ja työpaikkoja.

Ehdotettujen toimenpiteiden taustalla ovat Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2017 antamat päätelmät ja G7- ja G20-maiden johtajien vastaavat lausunnot. Ne muodostavat ensimmäisen osan puheenjohtaja Junckerin lupaamasta terrorisminvastaisesta paketista. Toimenpiteillä pyritään tehostamaan laittoman sisällön torjumista ja edistämään meneillään olevia pyrkimyksiä rakentaa toimiva ja todellinen EU:n turvallisuusunioni ja vahvemmat digitaaliset sisämarkkinat.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip luonnehtii toimenpiteitä seuraavasti: ”EU antaa nyt toimivan vastauksen laittoman verkkosisällön asettamaan haasteeseen. Verkkoalustojen on nyt helpompi täyttää velvollisuutensa tiiviissä yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa. Ohjeet sisältävät suojatoimia sen varalta, että laittoman sisällön lisäksi poistettaisiin turhaan muutakin sisältöä, ja samalla niillä taataan avoimuus ja sananvapauden kaltaisten perusoikeuksien suoja.”

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Vera Jourová muistuttaa, että oikeusvaltioperiaate pätee verkossa aivan samoin kuin sen ulkopuolellakin. ”Digitaaliympäristö ei saa muuttua villiksi länneksi, ja siksi meidän on toimittava. Facebookin, Twitterin, Googlen ja Microsoftin kanssa sopimani menettelysäännöt osoittavat, että itsesääntely voi toimia hyvänä esimerkkinä ja johtaa tuloksiin. ”Mutta jos teknologiayritykset eivät korjaa tilannetta, sen teemme me”, lupaa Jourová.

Turvallisuusunionista vastaava komission jäsen Julian King puolestaan muistuttaa, ettädigitaalinen maailma tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia, jotka kuitenkin väärissä käsissä uhkaavat turvallisuuttamme. Internetyrityksillä on keskeinen rooli terroristisen verkkosisällön hävittämisessä, korostaa komissaari ja lisää: ”Sitä varten niiden on tehostettava toimiaan ja osoitettava yrityksille kuuluvaa sosiaalista vastuuta myös digitaaliaikana”.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komission jäsen Mariya Gabriel kertoo, että komissio on päättänyt puuttua laittomaan verkkosisältöön perusteellisesti.Tilanne on hänen mukaansa kestämätön: yli 28 prosentissa tapauksista verkkoalustoilla menee laittoman sisällön poistamiseen yli viikko. ”Tänään annamme alustoille selkeän viestin: toimikaa vastuullisemmin”, sanoo Gabriel. ”Se on olennaista sekä kansalaisille että alustojen kehittämiselle.” 

Verkkoon tulvii laitonta sisältöä – siellä levitetään myös terroristista propagandaa sekä muukalaisvastaista ja rasistista puhetta, jolla lietsotaan väkivaltaa ja vihaa. Verkkoalustojen roolista on tullut yhä tärkeämpi, ja niiden on toimittava tehokkaammin sosiaalisen vastuunsa nimissä. Nyt annetuissa uusissa ohjeissa verkkoalustoja kehotetaan toimimaan entistäkin voimakkaammin estääkseen laittoman sisällön leviämisen. Koska verkkoalustat ovat yhä tärkeämpiä väyliä tiedon saamiseen, komissio odottaa, että ne ryhtyvät tulevina kuukausina ripeisiin toimiin etenkin kun kyse on terrorismista ja laittomasta vihapuheesta, joka onkin jo EU-lainsäädännön mukaan laitonta niin verkossa kuin muuallakin.

Laitonta sisältöä kitkettävä ennakoivasti ja tehokkaasti

Jotta laittoman verkkosisällön torjumista voitaisiin tehostaa, komissio ehdottaa ensimmäisenä askeleena seuraavia yhteisiä välineitä, joilla pystytään nopeasti ja ennakoivasti torjumaan tällaista sisältöä, poistamaan se ja estämään sen palautuminen verkkoon:

  • Havaitseminen ja ilmoittaminen: Verkkoalustojen olisi tehtävä tiiviimpää yhteistyötä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa nimeämällä yhteyspisteet, joihin voidaan ottaa nopeasti yhteyttä laittoman sisällön poistamiseksi. Jotta sisältö havaittaisiin nopeammin, verkkoalustoja kehotetaan tekemään tiivistä yhteistyötä nk. luotettavien ilmoittajien kanssa. Luotettavat ilmoittajat ovat erikoistuneita tahoja, joilla on asiantuntemusta siitä, mikä on laitonta sisältöä. Alustojen olisi lisäksi perustettava vaivattomasti käyttöön saatavat mekanismit, joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa laittomasta sisällöstä. Niiden olisi myös investoitava automaattiseen tunnistamisteknologiaan.
  • Tehokas poistaminen: Laiton sisältö olisi poistettava mahdollisimman nopeasti. Poistamiseen voidaan soveltaa erityisiä määräaikoja, jos kyse on vakavasta haitasta, kuten yllyttämisestä terroritekoon. Komissio aikoo vielä tarkastella kiinteitä määräaikoja tarkemmin. Alustojen olisi annettava käyttäjille selkeät tiedot sisältöpolitiikastaan ja toimitettava avoimuusraportteja, joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot saatujen ilmoitusten lukumäärästä ja tyypeistä. Internet-palveluja tarjoavien yritysten olisi lisäksi otettava käyttöön suojatoimia, jottei sisältöä poistettaisi turhaan.
  • Verkkoon palautumisen estäminen: Alustojen olisi toteutettava toimenpiteitä sen estämiseksi, että käyttäjät lataisivat alustalle laitonta sisältöä uudelleen. Komissio suosittelee voimakkaasti automaattisten välineiden käyttöä ja kehittämistä estämään jo poistetun laittoman sisällön palautuminen verkkoon.

Seuraavat vaiheet

Nyt esitettävä tiedonanto on ensimmäinen askel, ja jatkotoimet riippuvat siitä, miten verkkoalustat ryhtyvät toteuttamaan ohjeita ennakoivasti. Komissio seuraa tarkoin, miten verkkoalustat edistyvät asiassa tulevina kuukausina. Se arvioi, tarvitaanko lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että laiton verkkosisältö havaitaan ja poistetaan nopeasti ja ennakoivasti, ja joihin voi kuulua lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla täydennetään voimassa olevaa sääntelykehystä. Työ on määrä saada päätökseen toukokuuhun 2018 mennessä.

Tausta

Euroopan unioni on jo reagoinut laittoman verkkosisällön aiheuttamaan ongelmaan sekä sitovilla että vapaaehtoisilla toimenpiteillä. Poliittisia toimia ovat esimerkiksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annettu direktiivi, terrorismintorjuntaa koskeva direktiivi samoin kuin ehdotukset, joilla uudistettaisiin tekijänoikeussääntöjä sekä audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä, joka sekin on osa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa.

Näitä lainsäädäntötoimia on täydennetty erilaisilla ei-lainsäädännöllisillä toimenpiteillä, joita tuetaan nyt annetussa tiedonannossa esitetyillä toimilla. Tällaisia toimenpiteitä ovat verkossa levitettävän vihapuheen torjumista koskevat käytännesäännöt, terroristiseen propagandaan liittyvät EU:n internetfoorumin toimet ja väärennettyjen tuotteiden myynnistä laadittu yhteisymmärryspöytäkirja. Eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta on itsesääntelyaloite, jolla pyritään parantamaan verkkoympäristöä lasten ja nuorten kannalta,

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia


Verkkopalvelujen välittäjien vastuu

IP/17/3493

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar