Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: komisjon suurendab jõupingutusi, et võidelda ebaseadusliku veebisisuga

Brüssel, 28. september 2017

Euroopa Komisjon esitab täna veebiplatvormidele suunatud suunised ja põhimõtted selle kohta, kuidas tõhustada vihkamisele, vägivallale ja terrorismile õhutava ebaseadusliku sisu ettevaatavat ennetamist, avastamist ja eemaldamist.

Nagu president Juncker oma 13. septembri kavatsusavalduses juba teatas, esitab Euroopa Komisjon täna veebiplatvormidele suunatud suunised ja põhimõtted. Nende eesmärk on tõhustada vihkamisele, vägivallale ja terrorismile õhutava ebaseadusliku sisu ettevaatavat ennetamist, avastamist ja eemaldamist. Terroristliku sisuga materjali ning vägivallale ja vihkamisele õhutava veebisisu üha laialdasem kättesaadavus ja levik on tõsine oht ELi kodanike julgeolekule ja turvalisusele. Samuti õõnestab see kodanike usaldust veebikeskkonna vastu, mis on innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomise oluliseks liikumapanevaks jõuks

Kavandatavad meetmed on jätkuks Euroopa Ülemkogu 2017. aasta juuni järeldustele, mis leidsid vastukaja ka G7 ja G20 juhtide seas, ja need moodustavad esimese osa terrorismivastasest paketist, millest president Juncker teatas. Meetmed aitavad parandada ebaseadusliku sisu vastu võitlemise tulemuslikkust ja viia edasi pooleliolevat tööd tulemusliku ja tegeliku ELi julgeolekuliidu ning tugevama ühtse e-turu ülesehitamisel.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip lausus: Me pakume toimivat ja kogu ELi hõlmavat lahendust ebaseadusliku veebisisu probleemile. Tihedas koostöös õiguskaitse ja kodanikuühiskonnaga teeme kohustuste täitmise veebiplatvormide jaoks lihtsamaks. Meie suuniste hulgas on kaitsemeetmed liigagara kustutamise ärahoidmiseks ning nendega on tagatud läbipaistvus ja põhiõiguste, nagu sõnavabaduse, kaitse.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vera Jourová ütles: Seadus on seadus ühtviisi nii internetis kui ka väljaspool seda. Me ei saa leppida sellega, et internetis valitseb džungliseadus, nii et aeg on midagi ette võtta. Käitumisjuhend, milles ma Facebooki, Twitteri, Google'i ja Microsoftiga kokku leppisin, näitab, et isereguleeriv lähenemine võib olla heaks eeskujuks ja olla tulemuslik. Ent kui tehnoloogiaettevõtjad ei tegutse, teeme seda ise.

Julgeolekuliidu volinik Julian King sõnas:Digimaailm pakub enneolematuid võimalusi, ent on valedesse kätesse sattudes tõsiseks ohuks meie julgeolekule. Internetiettevõtjatel on keskne roll terroristiliku sisuga veebimaterjali kõrvaldamisel. Selleks peavad nad oma jõupingutusi suurendama ja näitama ettevõtjatena üles digitaalajastule kohast ühiskondlikku vastutustunnet.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lausus: Komisjon on otsustanud ebaseadusliku veebisisu probleemi tõsiselt käsile võtta. Praegune olukord ei ole jätkusuutlik: enam kui 28% juhtudest kulub veebiplatvormidel ebaseadusliku sisu eemaldamiseks üle nädala. Käesolevaga kutsume platvorme selgelt üles tegutsema vastutustundlikumalt. See on ülimalt oluline nii kodanike jaoks kui veebiplatvormide arengu seisukohast. 

Järsult on suurenenud terroristliku internetipropaganda ning vägivallale, vihkamisele ja terrorismile õhutavate ksenofoobsete ja rassistlike avalduste taolise ebaseadusliku veebisisu maht ning seetõttu on veebiplatvormide roll üha olulisem ja nende sotsiaalne vastutus üha suurem. Täna avaldatud uued suunised kutsuvad veebiplatvorme üles suurendama oma jõupingutusi ebaseadusliku veebisisu leviku tõkestamiseks. Kuna veebiplatvormidel on ühe olulisem roll teabele juurdepääsu võimaldamisel, on komisjon seisukohal, et nad peaksid järgnevate kuude jooksul võtma kiireid meetmeid ennekõike terrorismi valdkonnas ja seoses ebaseadusliku vihakõnega, mis juba on ELi õiguse kohaselt ebaseaduslik nii veebis kui väljaspool seda.

Ebaseadusliku sisu ennetav ja tõhus väljajuurimine

Esimese sammuna tõhusas võitluses ebaseadusliku veebisisuga pakub komisjon välja ühised vahendid, millega on võimalik sellist sisu kiiresti ja ennetavalt tuvastada ja eemaldada ning vältida selle uuesti üleslaadimist.

  • Avastamine ja teatamine. Veebiplatvormid peaksid tegema tihedamat koostööd riiklike ametiasutustega ja looma kontaktpunktid, mille kaudu on võimalik nendega ebaseadusliku veebisisu eemaldamiseks kiiresti ühendust võtta. Avastamise kiirendamiseks kutsutakse veebiplatvorme üles tegema tihedat koostööd usaldusväärsete teavitajatega, st spetsialistidega, kellel on eriteadmised selle kohta, mida ebaseaduslik sisu endast kujutab. Lisaks sellele tuleks luua lihtne mehhanism, mille kaudu veebikasutaja saab teatada ebaseaduslikust sisust, ja investeerida automatiseeritud tuvastamise tehnoloogiatesse.
  • Sisu tulemuslik eemaldamine. Ebaseaduslik sisu tuleks eemaldada võimalikult kiiresti ja eemaldamisele võidakse seada konkreetsed tähtajad juhul, kui tegu on tõsise ohuga, näiteks terroriaktile õhutamise korral. Komisjon kavatseb kindlaksmääratud tähtaegade küsimust analüüsida. Platvormid peaksid kasutajatele oma veebisisu poliitikat selgitama ja esitama läbipaistvusaruanded, kus on üksikasjalikult ära toodud saadud teadete arv ja liik. Samuti peaksid internetiettevõtjad kehtestama kaitsemeetmed liigagara kustutamise vältimiseks.
  • Uuesti üleslaadimise vältimine. Platvormid peaksid võtma meetmeid, et veenda kasutajaid loobuma ebaseadusliku sisu korduvast üleslaadimisest. Kord juba kustutatud sisu uuesti üleslaadimise vältimiseks soovitab komisjon tungivalt jätkata automatiseeritud vahendite kasutamist ja väljatöötamist.

Edasised sammud

Tänane teatis on esimene samm ja see, mis järgneb, sõltub veebiplatvormide võetavatest meetmetest suuniste ennetaval rakendamisel. Et tagada ebaseadusliku veebisisu kiire ja ennetav avastamine ja eemaldamine, jälgib komisjon hoolikalt järgnevate kuude jooksul veebiplatvormide tehtavaid edusamme ja hindab lisameetmete, sealhulgas võimalike olemasolevat õigusraamistikku täiendavate seadusandlike meetmete vajadust. See töö viiakse lõpule 2018. aasta maiks.

Taustteave

Euroopa Liit on ebaseadusliku veebisisu probleemile juba reageerinud ja võtnud nii siduvaid kui ka mittesiduvaid meetmeid. Poliitikameetmete hulgas on direktiiv laste seksuaalse kuritarvitamise ja laste seksuaalse ärakasutamise ning lapspornoga võitlemise kohta ja terrorismivastase võitluse direktiiv, samuti autoriõiguse ja audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kavandatud reformid, mis on samuti osa digitaalse ühtse turu strateegiast.

Nimetatud õiguslikke meetmeid täiendab hulk mitteseadusandlikke vahendeid (mida toetavad tänases teatises viidatud meetmed), nagu internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemise tegevuskava, ELi internetifoorumi töö terrorismi propageerimise vastu võitlemisel ja vastastikuse mõistmise memorandum võltsitud kaupade müümise kohta. Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia on eneseregulatsiooni algatus, mille eesmärk on muuta veebikeskkond laste ja noorte jaoks paremaks.

Lisateave

Küsimused ja vastused


Veebivahendajate vastutus

IP/17/3493

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar