Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionen skærper indsatsen i kampen mod ulovligt indhold på internettet

Bruxelles, den 28. september 2017

Kommissionen fremlægger i dag retningslinjer og principper for onlineplatforme for at skærpe den proaktive forebyggelse, påvisningen og fjernelsen af ulovligt indhold, der tilskynder til had, vold og terrorisme på internettet.

Som annonceret af Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i hensigtserklæringen, der lesager hans tale om Unionens tilstand af den 13. september fremlægger Kommissionen i dag retningslinjer og principper for onlineplatforme. Formålet er at skærpe proaktiv forebyggelse, påvisning og fjernelse af ulovligt indhold, der tilskynder til had, vold og terrorisme på internettet. Den øgede tilgængelighed og udbredelsen af terrormateriale og -indhold, der tilskynder til vold og had online er en alvorlig trussel mod EU-borgernes sikkerhed. Den underminerer også borgernes tillid og tiltro til det digitale miljø - en vigtig drivkraft bag innovation, vækst og beskæftigelse.

De foreslåede foranstaltninger følger op på Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2017, der blev gentaget af G7- og G20-lederne, og udgør den første del af antiterrorlovpakken som nævnt af kommissionsformand Jean-Claude Juncker. De vil bidrage til at gøre kampen mod ulovligt indhold mere effektiv og fremskynde de igangværende bestræbelser på at opbygge en effektiv og ægte EU-sikkerhedsunion og et styrket digitalt indre marked.

Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Vi leverer en forsvarlig EU-reaktion på udfordringen med ulovligt indhold på internettet. Vi gør det lettere for platformene at gøre deres pligt i tæt samarbejde med de retshåndhævende myndigheder og civilsamfundet. Vores retningslinjer omfatter beskyttelsesforanstaltninger for at undgå fjernelse af for meget indhold, sikring af gennemsigtighed og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder så som ytringsfrihed".

Vera Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Retsstatsprincippet gælder i lige høj grad online som offline. Vi kan ikke acceptere et digitalt vilde vesten, og vi må handle. Den adfærdskodeks, som jeg aftalte med Facebook, Twitter, Google og Microsoft, viser, at en selvregulerende tilgang kan tjene som et godt eksempel og kan føre til resultater. Hvis de teknologiske virksomheder alligevel ikke leverer, så gør vi det."

Julian King, EU-kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, udtaler: "Den digitale verden tilbyder hidtil usete muligheder, men udgør i de forkerte hænder en alvorlig trussel for vores sikkerhed. Internetvirksomheder spiller en central rolle i fjernelsen af terrorristmateriale på internettet ved at skærpe indsatsen og udvise virksomhedernes sociale ansvar for den digitale tidsalder."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Kommissionen har besluttet at gå grundigt til værks for at løse problemerne med ulovligt indhold på internettet. Situationen er ikke holdbar: I mere end 28 % af tilfældene tager det mere end én uge for onlineplatformene at fjerne ulovligt indhold. I dag sender vi et klart signal til platformene om at handle mere ansvarligt. Dette er altafgørende for borgerne og udviklingen af platformene." 

Med stigningen af ulovligt indhold på nettet, herunder online-terrorpropaganda, fremmedfjendske og racistiske taler, der tilskynder til vold og had, spiller onlineplatformene en stadig større rolle, og der er behov for, at de skærper deres sociale ansvar. I de nye retningslinjer, der udkommer i dag, opfordres onlineplatformene til at skærpe indsatsen yderligere for at forebygge, at ulovligt indhold udbredes. Da onlineplatformene får en stadig større betydning for vores informationsadgang, forventer Kommissionen, at platformene handler hurtigt de kommende måneder, navnlig inden for terrorisme og ulovlig hadefuld tale — som allerede er forbudt i henhold til EU-retten, både online og offline.

Proaktiv og effektiv oprydning i det ulovlige indhold

Som et første skridt mod effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet foreslår Kommissionen fælles værktøjer til hurtigt og proaktivt at påvise og fjerne indhold samt forebygge dets genoptræden:

  • Påvisning og indberetning: Onlineplatforme bør arbejde tættere sammen med de kompetente nationale myndigheder og etablere kontaktpunkter for at sikre, at de hurtigt kan kontaktes for fjernelse af ulovligt indhold. For tidligere at få påvist dette indhold tilskyndes onlineplatformene til at arbejde tæt sammen med betroede meddelere, såkaldte "trusted flaggers", hvilket vil sige specialiserede enheder med ekspertviden om, hvad der udgør ulovligt indhold. Herudover bør de etablere let tilgængelige mekanismer for at give brugerne mulighed for at indberette ulovligt indhold og investere i automatiske påvisningsteknologier.
  • Effektiv fjernelse: Ulovligt indhold bør fjernes så hurtigt som muligt og kan være underlagt specifikke tidsrammer, hvor alvorlig skade vil kunne indtræffe, f.eks. når der opfordres til at begå terrorhandlinger. Spørgsmålet om faste tidsrammer vil blive analyseret nærmere af Kommissionen. Platformene bør klart oplyse brugerne om deres regler for indhold og udarbejde rapporter om gennemsigtighed om antallet og arten af modtagne meddelelser. Internetvirksomhederne bør også indføre beskyttelsesforanstaltninger for at forebygge ricikoen for, at der fjernes for meget indhold.
  • Forebyggelse af fjernet indhold, der optræder igen: Platformene bør træffe foranstaltninger, der afholder brugerne fra gentagne gange at uploade ulovligt indhold. Kommissionen opfordrer på det kraftigste til yderligere brug og udvikling af automatiske værktøjer til at forhindre, at tidligere fjernet indhold optræder igen.

De næste skridt

Dagens meddelelse er et første skridt, og opfølgende initiativer vil afhænge af, hvad onlineplatformene gør for proaktivt at gennemføre retningslinjerne. Kommissionen vil omhyggeligt overvåge de fremskridt, som onlineplatformene gør de kommende måneder, og vurdere, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre en hurtig og proaktiv påvisning og fjernelse af ulovligt indhold på nettet, herunder mulige lovgivningsmæssige foranstaltninger til supplering af den eksisterende lovramme. Dette arbejde vil blive afsluttet i maj 2018.

Baggrund

Den Europæiske Union har allerede reageret på udfordringen med ulovligt indhold på nettet i form af både bindende og ikke-bindende foranstaltninger. Andre politiktiltag omfatter direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi, direktivet om bekæmpelse af terrorisme, de foreslåede reformer af EU's ophavsretsregler og direktivet om audiovisuelle medietjenester, der også er den del af strategien for det digitale indre marked.

Disse lovgivningsmæssige foranstaltninger er blevet suppleret med en række ikkelovgivningsmæssige værktøjer, der vil blive understøttet af aktioner, som nævnes i dagens meddelelse, såsom adfærdskodeksen om bekæmpelse af ulovlig hadfuld tale online, arbejdet med EU's Internetforum om bekæmpelse af terrorpropaganda og aftalememorandummet om salg af forfalskede varer. Den europæiske strategi for et bedre internet for børn er et selvregulerende initiativ, der har til formål at forbedre onlinemiljøet for børn og unge.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar
Onlineformidleres ansvar

IP/17/3493

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar