Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Revisionsrätten godkänner EU:s årsredovisning för tionde gången i rad och sänder ett positivt budskap om EU:s utgifter

Bryssel den 28 september 2017

Europeiska revisionsrätten godkänner EU:s årsredovisning för tionde året i rad och anser att den ger en rättvisande bild.

Revisionsrätten upptäckte också färre fel i samtliga utgiftsområden än tidigare och den totala felnivån för 2016 är betydligt lägre än under det föregående året. För cirka hälften av EU:s utgifter uppgick felen inte ens till den nivå som revisionsrätten betraktar som väsentlig. Inga fel hittades på budgetens inkomstsida. Detta gjorde det möjligt för revisionsrätten att – för första gången – uppgradera sitt utlåtande om utbetalningarna till ”kvalificerade”.

Så här säger EU-kommissionären Günther H. Oettinger, med ansvar för budgeten och personalfrågor: – Rapporten från Europeiska revisionsrätten visar att vårt arbete ger resultat – EU:s medel utnyttjas på ett ännu effektivare sätt, vilket gynnar både människor och företag.Vi nöjer oss förstås inte med det, utan vi fortsätter att samarbeta med medlemsländerna och stödmottagarna eftersom varje euro från EU-budgeten spelar roll.

I sin årsrapport för 2016 som offentliggörs i dag betonar Europeiska revisionsrätten att användningen av EU:s budget har förbättrats betydligt. Revisionsrätten uppmanar också kommissionen att fortsätta inrikta sig på resultat och förenkling och stöder därmed kommissionens färdriktning.

Förenkling – ett verktyg för bättre resultat

Enklare regler ger färre fel och gör EU:s finansiering effektivare. I september 2016 lade kommissionen fram ett ambitiöst förslag om att förenkla sina finansiella regler. Förhandlingar om de slutliga reglerna pågår mellan Europaparlamentet och rådet och de väntas antas snart.

Kommissionens arbete slutar inte där. Fler förenklingar står i centrum för diskussionerna om den kommande långtidsbudgeten som inleddes när diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser offentliggjordes i juni 2017. För att bidra till debatten lade en grupp oberoende policyexperter under ledning av den tidigare kommissionären Siim Kallas tidigare i år fram ytterligare förslag på hur man i framtiden kan förenkla tillgången till EU-stöd.

Mervärdet av EU:s medel

Ett viktigt sätt att se till att EU:s medel utnyttjas på ett effektivare sätt är att se till att varje euro från EU:s budget skapar ett mervärde. Detta är avgörande i en tid då EU gör mer än någonsin tidigare för att skydda, stärka och försvara sina medborgare samtidigt som resurserna fortsatt är ansträngda. Hur man kan skapa ett högre europeiskt mervärde är en av de viktigaste frågorna i debatten om framtiden för EU:s finanser. Konferensen om detta ämne som Europeiska kommissionen anordnade den 25 september 2017 hade till syfte att ta fram tänkbara svar.

Ett stärkt arbete med medlemsstaterna

Medlemsstaterna förvaltar 80 % av utgifterna i EU:s budget och kommissionen samarbetar nära med dem för att se till att pengarna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Kommissionen delar bästa praxis, ger vägledning och anordnar fortbildning för nationella myndigheter som använder EU-stödet i praktiken. Målet är att förhindra att det uppstår fel genom att få medlemsstaterna att upptäcka, rapportera och korrigera eventuella oriktigheter tidigt så att de inte riskerar att förlora stöd som de skulle ha haft rätt till.

Att återkräva EU-stöd om det använts felaktigt

Om EU:s pengar ändå har använts på ett felaktigt sätt vidtar kommissionen åtgärder för att korrigera det – under 2016 krävde kommissionen tillbaka 3,4 miljarder euro. I den årliga förvaltnings- och resultatrapporten för 2016 uppskattade kommissionen att, när man beaktar effekterna av framtida korrigeringar och återvinningar, kommer det belopp som faktiskt är utsatt för risk att utgöra mindre än 2 % av de totala utgifterna.

Bakgrund

Genom offentliggörandet av Europeiska revisionsrättens årsrapport inleds det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för EU:s budget. Som en förberedelse inför förfarandet offentliggjorde kommissionen i juli 2017 sin årliga förvaltnings- och resultatrapport om genomförandet av EU:s budget för 2016. Denna rapport bekräftar att EU:s budget år 2016 har bidragit till att uppnå Europeiska unionens politiska prioriteringar, har skapat mervärde för EU:s medborgare och har använts i enlighet med EU:s regler.

Den uppskattade felnivån är inte ett mått på bedrägeri, ineffektivitet eller slöseri med medel. Det är bara en uppskattning av hur mycket pengar som redan betalats ut från EU-budgeten trots att vissa regler inte har följts.

Mer information:

- Den årliga förvaltnings- och resultatrapporten

- Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

- Rapport från högnivågruppen för förenkling

- Eropeiska revisionsrättens årliga rapport om genomförandet av 2016 års budget

IP/17/3490

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar