Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropsko računsko sodišče desetič zapored potrdilo računovodske izkaze EU in pozitivno ocenilo porabo EU

Bruselj, 28. septembra 2017

Evropsko računsko sodišče je deseto leto zapored potrdilo zaključni račun EU in ugotovilo, da predstavlja resnično in pošteno sliko finančnega stanja.

Sodišče je na vseh področjih porabe odkrilo tudi manj napak kot v preteklosti, končna skupna stopnja napake za leto 2016 pa je bistveno nižja kot za leto prej. Za približno polovico porabe EU stopnja napake ni dosegla niti ravni, ki jo Sodišče obravnava kot pomembno. Na prihodkovni strani proračuna ni bilo ugotovljenih napak. Na tej podlagi je lahko Sodišče prvič izdalo boljše mnenje o plačilih, tj. „mnenje s pridržki“.

Komisar Günther H. Oettinger, pristojen za proračun in človeške vire, je povedal: „Poročilo Evropskega računskega sodišča kaže, da naša prizadevanja prinašajo rezultate – poraba EU postaja še učinkovitejša, kar koristi tako državljanom kot podjetjem. Seveda se tu ne bomo ustavili, ampak bomo še naprej sodelovali z državami članicami in upravičenci, saj je pomemben vsak evro iz proračuna EU.“

Evropsko računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2016, ki je bilo objavljeno danes, opozarja na pomembne izboljšave v načinu porabe proračuna EU. Poleg tega Komisijo spodbuja, naj se še naprej osredotoča na smotrnost in poenostavitev, s čimer izraža podporo začrtani smeri Komisije.

Poenostavitev – orodje za povečanje smotrnosti

Preprostejša pravila pomenijo manj napak in večjo uspešnost financiranja EU. Komisija je septembra 2016 predstavila ambiciozen predlog za poenostavitev finančnih pravil EU. Trenutno potekajo pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom o dokončnem nizu pravil, ki naj bi bil sprejet kmalu.

Prizadevanja Komisije pa se tu še ne končajo, saj je v središču razprav o prihodnjem dolgoročnem proračunu, ki so se začele junija 2017 z objavo razmisleka o prihodnosti financ EU, nadaljnja poenostavitev. Razpravo je dodatno podkrepila skupina neodvisnih strokovnjakov, ki ji predseduje nekdanji komisar Siim Kallas in je pripravila dodatne predloge za poenostavitev dostopa do sredstev EU v prihodnosti.

Dodana vrednost porabe EU

Pomemben način za povečanje učinkovitosti porabe EU je zagotavljanje, da vsak evro iz proračuna EU ustvarja dodano vrednost. To je v času, ko si EU bolj kot kdaj koli prizadeva, da bi zaščitila in branila svoje državljane ter jim dala večjo moč, ključnega pomena, čeprav njeni viri komaj še zadoščajo za opravljanje njenih nalog. Kako ustvariti večjo dodano vrednost EU, je eno ključnih vprašanj v razpravi o prihodnosti financ EU. Tudi konferenca o prihodnosti financ EU, ki jo je Evropska komisija organizirala 25. septembra 2017, je bila namenjena iskanju možnih odgovorov.

Intenzivno sodelovanje z državami članicami

Države članice upravljajo 80 % porabe v okviru proračuna EU in Komisija z njimi tesno sodeluje, da bi zagotovila uspešno in učinkovito porabo denarja. Komisija deli dobre prakse, zagotavlja smernice in organizira usposabljanja za nacionalne organe, ki porabljajo sredstva EU na terenu. Cilj je preprečiti nastanek napak, in sicer tako, da države članice zgodaj odkrijejo, sporočijo in odpravijo morebitne nepravilnosti ter se tako izognejo tveganju izgube sredstev, do katerih bi bile sicer upravičene.

Izterjava nepravilno porabljenih sredstev EU

Če je bil denar EU kljub temu porabljen nepravilno, Komisija sprejme ukrepe, da to popravi – v letu 2016 je tako izterjala 3,4 milijarde EUR. V svojem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2016 je Komisija ocenila, da bo ob upoštevanju vpliva prihodnjih popravkov in izterjav znesek, pri katerem dejansko obstaja tveganje, znašal manj kot 2 % skupnih relevantnih odhodkov.

Ozadje

Z objavo letnega poročila Evropskega računskega sodišča se začne letni postopek podelitve razrešnice za izvrševanje proračuna EU. Komisija je kot podlago za ta postopek julija 2017 sprejela letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2016. Iz poročila je razvidno, da je proračun EU za leto 2016 pripomogel k izpolnjevanju političnih prednostnih nalog Evropske unije, ustvaril dodano vrednost za državljane EU in bil porabljen v skladu s pravili EU.

Ocenjena stopnja napake ni merilo za goljufije, neučinkovitost ali pretirano porabo sredstev; gre zgolj za oceno zneska sredstev, ki so kljub neskladnosti z nekaterimi pravili že bila plačana iz proračuna EU.

Več informacij:

Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU

Razmislek o prihodnosti financ EU

Poročilo skupine na visoki ravni za poenostavitev

- Letno poročilo Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2016

IP/17/3490

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar