Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Rekenkamer keurt voor de 10e keer op rij de EU-rekeningen goed en is positief over de EU-uitgaven

Brussel, 28 september 2017

De Europese Rekenkamer heeft de jaarrekening van de EU voor het 10e jaar op rij goedgekeurd en bekrachtigd.

Ook stelde de Rekenkamer in alle uitgaventerreinen minder fouten vast dan in het verleden, en het uiteindelijke totale foutenpercentage voor 2016 ligt aanzienlijk lager dan in het voorgaande jaar. Voor ongeveer de helft van de EU-uitgaven kwam het foutenpercentage zelfs niet in de buurt van wat de Rekenkamer als significant beschouwt. Er werden geen fouten aangetroffen aan de ontvangstenzijde van de begroting. Hierdoor kon de Rekenkamer - voor het eerst - haar oordeel over de betalingen als “gekwalificeerd” aanmerken.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor begroting en personeelszaken: “Het verslag van de Europese Rekenkamer bewijst dat onze inspanningen vruchten afwerpen – de uitgaven van de EU worden nog doeltreffender, wat in het voordeel van burgers en bedrijven is. Wij zullen het daar uiteraard niet bij laten, maar blijven samenwerken met de lidstaten en de begunstigden omdat iedere euro uit de EU-begroting telt.”

In haar vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2016 wijst de Europese Rekenkamer op belangrijke verbeteringen in de manier waarop de EU-begroting wordt uitgevoerd. De Rekenkamer moedigt de Commissie ook aan te blijven inzetten op prestaties en vereenvoudiging, en bekrachtigt hiermee de door de Commissie aangehouden koers.

Vereenvoudiging – een instrument voor betere prestaties

Eenvoudigere regels verkleinen de kans op fouten en maken de EU-uitgaven doeltreffender. In september 2016 presenteerde de Commissie een ambitieus voorstel om haar financiële regels eenvoudiger te maken. Op dit moment onderhandelen het Europees Parlement en de Raad over de definitieve regels, die naar verwachting binnenkort zullen worden aangenomen.

De inspanningen van de Commissie zijn hiermee echter niet ten einde. Verdere vereenvoudiging staat centraal in de discussies over de toekomstige begroting op de lange termijn, naar aanleiding van de publicatie van de discussienota over de toekomst van de EU-financiën in juni 2017. Om bij te dragen tot het debat heeft een door voormalig EU-commissaris Siim Kallas voorgezeten groep van onafhankelijke deskundigen eerder dit jaar verdere voorstellen gedaan om de toegang tot EU-middelen in de toekomst te vereenvoudigen.

De meerwaarde van EU-uitgaven

Een ingrijpende manier om EU-uitgaven doeltreffender te maken is ervoor zorgen dat elke euro uit de EU-begroting meerwaarde genereert. Dit is cruciaal nu de EU meer dan ooit inspanningen doet om haar burgers te beschermen, mondiger te maken en te verdedigen, terwijl de beschikbare middelen onder grote druk staan. Hoe Europese meerwaarde creëren? Dat is één van de belangrijkste vragen in de discussie over de toekomst van de EU-financiën. De conferentie over hetzelfde onderwerp, die de Europese Commissie organiseerde op 25 september 2017, was bedoeld om hierop antwoorden te vinden.

Intensievere samenwerking met de lidstaten

De lidstaten beheren 80 % van de uitgaven uit de EU-begroting en de Commissie werkt nauw met hen samen om te garanderen dat het geld doeltreffend en efficiënt wordt besteed. De Commissie wisselt goede praktijken uit, geeft richtsnoeren en organiseert opleidingen voor nationale autoriteiten die EU-middelen besteden. Doel is fouten te voorkomen – door te maken dat de lidstaten onregelmatigheden snel kunnen vaststellen, rapporteren en corrigeren, zodat ze geen middelen dreigen te verliezen waarop ze wel recht hadden.

Terugvordering van ten onrechte uitgegeven EU-middelen

Als geld van de EU toch ten onrechte is uitgegeven, neemt de Commissie corrigerende maatregelen – in 2016 heeft de Commissie 3,4 miljard euro teruggevorderd. In haar jaarlijkse beheers- en prestatieverslag van 2016 gaat de Commissie ervan uit dat, rekening houdend met de impact van toekomstige correcties en terugvorderingen, het reële bedrag dat verkeerd zou worden besteed minder dan 2 % van de totale uitgaven zal bedragen.

Achtergrond

De publicatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer geeft het startschot voor de jaarlijkse “kwijtingsprocedure” van de EU-begroting. Ter voorbereiding van dat proces nam de Commissie in juli 2017 haar jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de uitvoering van de EU-begroting in 2016 aan. Uit dit verslag blijkt dat de EU-begroting in 2016 heeft bijgedragen tot het verwezenlijken van de politieke prioriteiten van de Europese Unie, meerwaarde voor de Europese burgers heeft opgeleverd en is uitgevoerd in overeenstemming met de EU-regels.

Het geschatte foutenpercentage is geen graadmeter voor fraude, ondoelmatigheid of verspilling. Het is slechts een raming van de reeds uit de EU-begroting betaalde middelen, ook al zijn bepaalde regels niet nageleefd.

Meer informatie:

-Jaarlijks beheers- en prestatieverslag

-Discussienota over de toekomst van de EU-financiën

-Verslag van de groep op hoog niveau inzake vereenvoudiging

-Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting in 2016

IP/17/3490

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar