Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Savienības Revīzijas palāta desmito reizi pēc kārtas paraksta ES gada pārskatu un sniedz pozitīvu vēstījumu par ES izdevumiem

Briselē, 2017. gada 28. septembrī

Eiropas Savienības Revīzijas palāta jau desmito gadu pēc kārtas deva labvēlīgu atzinumu par ES gada pārskatu, konstatējot, ka tas ir patiess un objektīvs.

Palāta visās izdevumu jomās arī atklāja mazāk kļūdu nekā agrāk, un galīgais vispārējais kļūdu līmenis 2016. gadā ir būtiski zemāks nekā iepriekšējā gadā. Attiecībā uz aptuveni pusi no ES izdevumiem kļūdu īpatsvars pat nesasniedza līmeni, kuru Revīzijas palāta uzskata par būtisku. Budžeta ieņēmumu daļā kļūdas netika atrastas. Tas ļāva Revīzijas palātai – pirmo reizi vispār – paaugstināt savu atzinumu par maksājumiem, piešķirot vērtējumu „atzinums ar iebildēm”.

Komisārs Ginters H. Etingers, kas atbild par budžeta un cilvēkresursu jautājumiem, sacīja: „Eiropas Savienības Revīzijas palātas ziņojums liecina, ka mūsu centieni nes augļus, proti, ES izdevumi kļūst vēl efektīvāki – par labu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Protams, mēs neapstāsimies pie sasniegtā – mēs turpināsim sadarboties ar dalībvalstīm un saņēmējiem, jo no svara ir ikviens ES budžeta eiro.

Savā šodien publicētajā 2016. gada ziņojumā Eiropas Savienības Revīzijas palāta uzsver būtiskos uzlabojumus attiecībā uz veidu, kādā ES budžeta līdzekļi tiek tērēti. Palāta turklāt mudina Komisiju arī turpmāk koncentrēties uz darbības rezultātiem un vienkāršošanu, tādējādi par pareizu atzīstot Komisijas izvēlēto virzienu.

Vienkāršošana – līdzeklis labāku rezultātu sasniegšanai

Vienkāršāki noteikumi izskauž kļūdas un palielina ES finansējuma efektivitāti. Komisija 2016. gada septembrī nāca klajā ar vērienīgu priekšlikumu, lai vienkāršotu savus finanšu noteikumus. Starp Eiropas Parlamentu un Padomi pašlaik norit sarunas par noteikumu kopuma galīgo redakciju, un paredzams, ka tie drīz tiks pieņemti.

Taču Komisijas centieni ir tālākejoši. Diskusiju centrā par nākotnes ilgtermiņa budžetu ir vēl lielāka vienkāršošana; šo diskusiju sākumpunkts bija 2017. gada jūnijā publicētais pārdomu dokuments par ES finanšu nākotni. Lai vēl vairāk sekmētu minētās diskusijas, neatkarīgu politikas ekspertu grupa bijušā komisāra Sīma Kallasa vadībā šā gada sākumā nāca klajā ar turpmākiem priekšlikumiem, kā nākotnē vienkāršot piekļuvi ES līdzekļiem.

ES izdevumu pievienotā vērtība

Būtisks līdzeklis, kā padarīt ES izdevumus efektīvākus, ir nodrošināt, ka katrs ES budžeta eiro rada pievienoto vērtību. Tas ir ļoti svarīgi laikā, kad ES dara vairāk nekā jebkad agrāk, lai aizsargātu, pilnvarotu un aizstāvētu savus iedzīvotājus, vienlaikus resursi joprojām tiek izmantoti maksimāli. Diskusijās par ES finanšu nākotni viens no galvenajiem jautājumiem ir tas, kā radīt augstāku ES pievienoto vērtību. Šim pašam tematam veltīta konference, kuru Eiropas Komisija rīkoja 2017. gada 25. septembrī, centās apzināt iespējamās atbildes.

Intensīvāka sadarbība ar dalībvalstīm

Dalībvalstis pārvalda 80 % no ES budžetā paredzētajiem izdevumiem, un Komisija cieši sadarbojas ar tām, lai nodrošinātu, ka nauda tiek tērēta efektīvi un lietderīgi. Komisija apmainās ar paraugpraksi, sniedz norādījumus un organizē apmācības valstu iestādēm, kas uz vietas izlieto ES līdzekļus. Mērķis ir nepieļaut kļūdu rašanos, liekot dalībvalstīm jau agrīnā posmā atklāt iespējamus pārkāpumus, ziņot par tiem un novērst tos, lai tādējādi nepastāvētu risks, ka dalībvalstis varētu zaudēt finansējumu, uz ko tām būtu tiesības.

Nepareizi izlietoto ES līdzekļu atgūšana

Ja ES līdzekļi tomēr ir izlietoti nepareizi, Komisija veic pasākumus, lai labotu situāciju, – 2016. gadā Komisija atguva 3,4 miljardus eiro. Savā 2016. gada pārvaldības un izpildes ziņojumā Komisija lēsa, ka, ņemot vērā nākotnē gaidāmo korekciju un atgūstamo summu ietekmi, faktiski apdraudētā summa būs mazāka par 2 % no kopējiem attiecīgajiem izdevumiem.

Konteksts

Eiropas Savienības Revīzijas palātas gada ziņojuma publicēšana aizsāk ikgadējo ES budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Lai sagatavotos šai procedūrai, Komisija 2017. gada jūlijā pieņēma savu ikgadējo pārvaldības un izpildes ziņojumu par 2016. gada ES budžeta izpildi. Šajā ziņojumā apstiprināts, ka ES budžets 2016. gadā ir palīdzējis īstenot Eiropas Savienības politiskās prioritātes, radījis pievienoto vērtību ES iedzīvotājiem un ticis izmantots saskaņā ar ES noteikumiem.

Aplēstais kļūdu līmenis nav krāpšanas, nelietderīgi izlietotu vai izniekotu līdzekļu rādītājs. Tas vienkārši ir to līdzekļu aplēse, kas jau izmaksāti no ES budžeta, neraugoties uz neatbilstību konkrētiem noteikumiem.

Papildu informācija

-Gada ziņojums par pārvaldi un izpildi

-Pārdomu dokuments par ES finanšu nākotni

-Augsta līmeņa grupas vienkāršošanas jautājumos ziņojums

-Ikgadējais Revīzijas palātas pārskats par budžeta izpildi 2016. gadā

IP/17/3490

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar