Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan tilintarkastustuomioistuin hyväksyy EU:n kirjanpidon jo 10. kerran peräkkäin

Bryssel 28. syyskuuta 2017

Euroopan tilintarkastustuomioistuin katsoi jo kymmenennen kerran peräkkäin, että EU:n tilinpäätös on oikea ja riittävä ja antoi sille antoi puhtaat paperit.

Tilintarkastustuomioistuin myös havaitsi kaikissa menoluokissa aiempaa vähemmän virheitä ja totesi vuoden 2016 kokonaisvirhetason olevan merkittävästi edellistä vuotta alhaisempi. Noin puolet EU:n varainkäytöstä oli sellaista, ettei tilintarkastustuomioistuin katsonut virhetason edes ylittävän olennaisuusrajaa. Talousarvion tulopuolella ei löydetty lainkaan virheitä. Tämän ansiosta tilintarkastustuomioistuin antoi tilinpäätöksestä aiempaa paremman lausunnon.

EU:n talousarviosta ja henkilöresursseista vastaava komissaari Günther H. Oettinger totesi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportin osoittavan, että kova työ kantaa nyt hedelmää ”EU:n varainkäyttö tehostuu entisestään, mikä on kansalaisten ja yritysten etu. Emme tietenkään jää lepäämään laakereillemme. Jatkamme työtä yhdessä jäsenvaltioiden ja varojen saajien kanssa, sillä jokaisella EU:n talousarvion eurolla on merkitystä.”

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tuo tänään julkaistussa vuoden 2016 vuosikertomuksessa esiin useita tärkeitä parannuksia EU:n talousarvion käytössä. Tilintarkastustuomioistuin myös kannustaa komissiota jatkamaan valitsemaansa linjaa eli painottamaan suorituskykyä ja yksinkertaistamista.

Yksinkertaistaminen on avain parempiin tuloksiin

Yksinkertaisemmat säännöt vähentävät virheitä ja lisäävät EU:n rahoituksen tuloksellisuutta. Komissio esitti syyskuussa 2016 kunnianhimoisen ehdotuksen varainhoitoa koskevien sääntöjensä yksinkertaistamiseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat parhaillaan lopullisista säännöistä, jotka hyväksyttäneen piakkoin.

Komission työ ei lopu tähän. Yksinkertaistamisen jatkaminen on seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota koskevien neuvottelujen keskeinen kysymys kesäkuussa 2017 julkaistun EU:n rahoituksen tulevaisuutta koskevan pohdinta-asiakirjan mukaisesti. Keskusteluun saatiin lisäpanos aiemmin tänä vuonna, kun entisen komissaarin Siim Kallasin johtama riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä esitti uusia ehdotuksia siitä, miten EU:n rahoituksen saamista voidaan tulevaisuudessa yksinkertaistaa.

EU:n varojen lisäarvo

Tärkeä tapa lisätä EU:n varainkäytön tuloksellisuutta on myös varmistaa, että jokainen EU:n talousarviosta käytettävä euro tuottaa lisäarvoa. Tämä on keskeisen tärkeää nyt, kun EU tekee enemmän työtä kuin koskaan aikaisemmin kansalaistensa suojaamiseksi ja puolustamiseksi ja näiden vaikutusvallan lisäämiseksi – vaikka resurssit on jatkuvasti venytetty äärimmilleen. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä EU:n rahoituksen tulevaisuutta koskevassa keskustelussa on se, miten EU:n lisäarvoa voidaan kasvattaa. Euroopan komissio järjesti 25. syyskuuta 2017 tästä aiheesta konferenssin, jossa pohdittiin ratkaisuja tilanteeseen.

Tehokas työ jäsenvaltioiden kanssa

Jäsenvaltiot hallinnoivat 80:tä prosenttia EU:n talousarviomenoista. Komissio tekee niiden kanssa tiivistä yhteistyötä varmistaakseen, että rahat käytetään tehokkaasti ja tuloksellisesti. Komissio tukee jäsenvaltioita jakamalla hyviä käytäntöjä, tarjoamalla ohjausta ja järjestämällä koulutusta kansallisille viranomaisille, jotka käyttävät EU:n varoja kentällä. Tavoitteena on estää virheitä. Jäsenvaltioita autetaan havaitsemaan sääntöjenvastaisuudet, raportoimaan niistä ja korjaamaan ne aikaisessa vaiheessa, jotta ne eivät menettäisi varoja, joihin niillä olisi ollut oikeus.

Virheellisesti käytetyt EU-varat peritään takaisin

Jos EU:n varojen käytössä ilmenee silti virheitä, komissio toteuttaa toimia tilanteen korjaamiseksi. Vuonna 2016 komissio peri takaisin 3,4 miljardia euroa. Komissio arvioi vuoden 2016 hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan, että kun otetaan huomioon tulevien oikaisujen ja takaisinperinnän vaikutus, riski kohdistuu tosiasiallisesti alle 2 prosenttiin asianomaisten menojen kokonaismäärästä.

Tausta

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus aloittaa EU:n talousarvion vuotuisen vastuuvapausmenettelyn. Komissio on valmistellut prosessia julkaisemalla heinäkuussa 2017 vuoden 2016 talousarviota koskevan vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen. Kertomuksessa vahvistetaan, että EU:n vuoden 2016 talousarviolla on edistetty Euroopan unionin poliittisten painopisteiden saavuttamista ja luotu lisäarvoa EU:n kansalaisille ja että varat on käytetty EU:n sääntöjen mukaisesti.

Arvioidulla virhetasolla ei mitata petosten, tehottomuuden tai hävikin määrää. Se on pelkkä arvio varoista, jotka on jo maksettu EU:n talousarviosta, vaikka tiettyjä sääntöjä ei ole noudatettu.

Lisätietoja:

-Vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus

-Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta

-Yksinkertaistamista käsittelevän korkean tason ryhmän raportti

-Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta vuonna 2016

IP/17/3490

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar