Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi raamatupidamisaruanne sai Euroopa Kontrollikoja heakskiidu kümnendat aastat järjest

Brüssel, 28. september 2017

Euroopa Kontrollikoda kiitis ELi raamatupidamisaruande heaks kümnendat aastat järjest ning väljendas seisukohta, et see annab ELi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

Kontrollikoda leidis kõikides kuluvaldkondades vigu vähem kui varem ja 2016. aasta lõplik veamäär on oluliselt väiksem kui eelmisel aastal. Umbes poolte ELi kulutuste veamäär jäi allapoole taset, mida kontrollikoda oleks pidanud oluliseks. Eelarve tulude poolel vigu ei leitud. See võimaldas kontrollikojal esimest korda anda maksete kohta märkustega arvamuse.

Eelarve ja inimressursside volinik Günther H. Oettinger ütles: „Euroopa Kontrollikoja aruandest selgub, et meie jõupingutused kannavad vilja: ELi kulutused on veelgi tõhusamad ning toetavad kodanike ja ettevõtete huve. Loomulikult ei kavatse me sellega piirduda. Jätkame koostööd liikmesriikide ja toetusesaajatega, sest iga euro ELi eelarves on oluline.

Euroopa Kontrollikoda toonitab oma täna avaldatud 2016. aasta aruandes, et ELi rahaliste vahendite kasutamine on oluliselt paranenud. Samuti kutsub kontrollikoda komisjoni üles ka edaspidi jätkama valitsevat suunda ehk keskenduma tulemuste saavutamisele ja lihtsustamisele.

Lihtsustamine kui vahend paremate tulemuste saavutamiseks

Lihtsamad eeskirjad aitavad vähendada vigu ja suurendada ELi rahastamise mõjusust. Septembris 2016 esitas komisjon ambitsioonika ettepaneku finantseeskirjade lihtsustamiseks. Euroopa Parlament ja nõukogu peavad praegu läbirääkimisi finantseeskirjade lõpliku versiooni üle, mis peaks peagi vastu võetama.

Kuid sellega komisjoni jõupingutused ei piirdu. Järgmise pikaajalise eelarve üle toimuva arutelu keskmes on täiendav lihtsustamine. Arutelu sai alguse pärast seda, kui 2017. aasta juunis avaldati aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta. Arutellu andis varem sel aastal oma panuse sõltumatute poliitikaekspertide rühm eesotsas endise voliniku Siim Kallasega, esitades täiendavaid ettepanekuid selle kohta, kuidas tulevikus lihtsustada juurdepääsu ELi vahenditele.

ELi kulutuste lisaväärtus

Oluline viis tagada ELi kulutuste tõhusus on kindlustada, et iga ELi eelarvest tulev euro looks Euroopa lisaväärtust. See on eriti oluline ajal, mil EL teeb rohkem kui kunagi varem selle nimel, et hoida ja kaitsta oma kodanikke ning muuta nad tugevamaks, kuigi rahanappus on endiselt krooniline. Kuidas luua Euroopa lisaväärtust, on üks keskseid küsimusi ELi rahanduse tuleviku üle peetavas arutelus. 25. septembril 2017 korraldas Euroopa Komisjon samateemalise konverentsi, mille eesmärk oli leida olukorrale lahendusi.

Aktiivsem koostöö liikmesriikidega

Liikmesriigid haldavad 80% ELi eelarvest tehtavatest kulutustest ja komisjon teeb nendega tihedat koostööd tagamaks, et raha kasutatakse tulemuslikult ja sihipäraselt. Komisjon levitab häid tavasid, annab suuniseid ja korraldab koolitusi liikmesriikide ametiasutustele, kes kasutavad ELi vahendeid kohapeal. Eesmärk on ennetada vigu, aidates liikmesriikidel õigusnormide rikkumisi aegsasti avastada, nendest aru anda ja need kõrvaldada, et nad ei riskiks jääda ilma vahenditest, millele neil on õigus.

Valesti kulutatud ELi vahendite tagasinõudmine

Kui ELi vahendeid on kulutatud valesti, võtab komisjon parandusmeetmeid. 2016. aastal nõudis komisjon tagasi 3,4 miljardit eurot. 2016. aasta haldus- ja tulemusaruandes esitatud komisjoni hinnangu kohaselt on riskiga seotud kulude kogusumma pärast korrektsioonide tegemist ja sissenõudmisi hinnanguliselt alla 2% asjaomastest kogukuludest.

Taustteave

Euroopa Kontrollikoja aastaaruande avaldamisega saab alguse iga-aastane ELi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus. Selle protsessi ettevalmistuste käigus võttis komisjon 2017. aasta juulis vastu haldus- ja tulemusaruande ELi 2016. aasta eelarve täitmise kohta. See aruanne kinnitab, et ELi 2016. aasta eelarve on aidanud saavutada Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete ja loonud lisaväärtust ELi kodanike jaoks ning kulutused on tehtud kooskõlas ELi eeskirjadega.

Hinnanguline veamäär ei näita pettuse, vahendite ebatõhusa kasutamise või raiskamise ulatust. Tegemist on hinnanguliste summadega, mis on ELi eelarvest juba välja makstud, kuigi teatavaid norme ei ole järgitud.

Lisateave:

- Haldus- ja tulemusaruanne

- Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta

-Lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma aruanne

‑ Kontrollikoja aastaaruanne eelarve täitmise kohta 2016. aastal

IP/17/3490

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar