Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската сметна палата заверява отчетите на ЕС за 10-ти пореден път и дава положителен сигнал относно разходите на ЕС

Брюксел, 28 септември 2017 r.

Европейската сметна палата даде своето одобрение за годишните отчети на ЕС за десета поредна година, като намери, че те дават точна и вярна представа за финансовото състояние.

Сметната палата откри освен това по-малко грешки при различните видове разходи, отколкото в миналото, като окончателното общо ниво на грешките за 2016 г. е значително по-ниско в сравнение с предходната година. За около половината от разходите на ЕС процентът на грешката дори не достига нивото, считано от Сметната палата за съществено. В приходната част на бюджета не са открити никакви грешки. Това позволи на Сметната палата да повиши — за първи път — оценката си относно плащанията и да изрази „становище с резерви“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Докладът на Европейската сметна палата показва, че усилията ни дават плод — разходването на средствата на ЕС става все по-ефективно, което е в полза на гражданите и предприятията. Ние, разбира се, няма да спрем дотук и ще продължим да работим с държавите членки и с бенефициерите, тъй като всяко евро от бюджета на ЕС е от значение“.

В публикувания днес Годишен доклад за 2016 г. Европейската сметна палата набляга на важни подобрения в начина, по който се изразходва бюджетът на ЕС. Освен това Сметната палата насърчава Комисията да продължи да съсредоточава усилията си върху изпълнението и опростяването, като по този начин подкрепя насоката, възприета от Комисията.

Опростяването като инструмент за постигане на по-добри резултати

Опростяването на правилата води до намаляване на грешките и увеличаване на ефективността на финансирането от ЕС. През септември 2016 г. Комисията представи амбициозно предложение за опростяване на своите финансови правила. Понастоящем се водят преговори между Европейския парламент и Съвета относно окончателния набор от правила, като се очаква те да бъдат приети скоро.

Усилията на Комисията не спират дотук. В центъра на дискусиите относно бъдещия дългосрочен бюджет стои въпросът за допълнително опростяване, повдигнат вследствие на публикуването през юни 2017 г. на Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС. С цел да допринесе за дебата, по-рано тази година група независими политически експерти, председателствана от бившия комисар Сийм Калас, отправи допълнителни предложения за това как да се опрости достъпът до финансиране от ЕС в бъдеще.

Добавена стойност на разходите на ЕС

Важен начин за повишаване на ефективността на изразходването на средства на ЕС е да се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС създава добавена стойност. Това е от решаващо значение в момент, когато ЕС работи повече от всякога за това да закриля, да осигурява възможности и да защитава гражданите си, а същевременно ресурсите продължават да са разтегнати до краен предел. Как да се създаде по-висока европейска добавена стойност е един от ключовите въпроси в дебата относно бъдещето на финансите на ЕС. На конференцията на същата тема, организирана от Европейската комисия на 25 септември 2017 г., бяха потърсени възможни отговори.

По-интензивна работа с държавите членки

Държавите членки управляват 80% от разходите от бюджета на ЕС и Комисията работи в тясно сътрудничество с тях, за да гарантира, че парите се изразходват ефективно и ефикасно. Комисията споделя добри практики, предоставя насоки и организира обучения за националните органи, които изразходват средствата на ЕС на място. Целта е да се предотврати допускането на грешки, като от държавите членки се очаква да откриват, докладват и коригират нередностите на ранен етап, за да не рискуват да изгубят средствата, които им се полагат.

Възстановяване на неправилно изразходваните средства на ЕС

Ако парите на ЕС все пак са били изразходвани неправилно, Комисията предприема мерки за коригиране, като през 2016 г. тя е възвърнала 3,4 милиарда евро. В своя Годишен доклад за изпълнението и управлението за 2016 г. Комисията изчисли, че като се вземе предвид очакваният ефект от корекциите, които ще бъдат приложени в бъдеще, и от възстановените суми, реално изложената на риск сума ще бъде по-малко от 2% от общия размер на съответните разходи.

Контекст

С публикуването на годишния доклад на Европейската сметна палата се поставя началото на годишната „процедура по освобождаване от отговорност“ във връзка с бюджета на ЕС. С цел да положи основата за този процес, Комисията прие през юли 2017 г. своя Годишен доклад за изпълнението и управлението във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС за 2016 г. Докладът потвърждава, че през 2016 г. бюджетът на ЕС е спомогнал за постигане на политическите приоритети на Европейския съюз, създал е добавена стойност за гражданите на ЕС и е бил изразходван в съответствие с правилата на ЕС.

Изчисленият от Сметната палата процент грешки не представлява оценка на нивото на измамите, неефикасността или разхищенията. Той отразява само оценката за размера на средствата, които вече са изплатени от бюджета на ЕС въпреки неспазването на някои правила.

За повече информация:

Годишен доклад за изпълнението и управлението

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС

— Доклад на групата на високо равнище във връзка с опростяването

- Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година

IP/17/3490

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar