Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen efterlyser nya krafttag för att genomföra solidaritetsåtgärder inom den europeiska migrationsagendan

Bryssel den 2 mars 2017

Inför Europeiska rådets möte nästa vecka och i form av tre lägesrapporter uppmanar kommissionen medlemsländerna på nytt att öka takten på omplaceringsarbetet för att minska trycket på Italien och Grekland, eftersom få länder har uppfyllt sina åtaganden fullt ut.

Kommissionen uppmanar också medlemsländerna att uppfylla det starka politiska åtagande som getts och se till att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån får den personal och utrustning som saknas senast i slutet av mars. Ett år efter uttalandet från EU och Turkiet är de irreguljära gränspassagerna fortsatt under kontroll, men antalet personer som anländer är fortfarande högre än antalet återvändande personer och kommissionen uppmanar också Grekland och alla medlemsländer att fortsätta insatserna för att genomföra den gemensamma handlingsplanen för att förbättra situationen på öarna.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans säger: – För att förbättra hur vi hanterar migrationen måste vi fortsätta att genomföra vår övergripande strategi med omplacering och vidarebosättning, göra den europeiska gräns- och kustbevakningen operativ och fortsätta dialogen med Turkiet. Principen om solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning står i centrum för alla dessa åtgärder – det är en princip som är bindande för alla medlemsländer. Europeiska rådet ger en möjlighet att se över vad vi hittills har åstadkommit och se hur våra gemensamma beslut och åtaganden kan uppfyllas utan dröjsmål.

Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, gör följande uttalande: – Ansvaret kan inte delas rättvist utan solidaritet. Alla våra åtgärder är sammankopplade och medlemsländerna kan inte välja fritt vilka åtaganden de vill uppfylla. Just nu är alla operativa villkor uppfyllda för att omplaceringen ska fungera på fältet i Grekland och Italien. Det är upp till medlemsländerna att agera och uppfylla sina skyldigheter för att se till att alla sökande som uppfyller kraven kan omplaceras i tid. Samtidigt bör medlemsländerna fortsätta att förverkliga sina åtaganden rörande vidarebosättning från Turkiet, ge det stöd som krävs för att handlägga asylansökningar i Grekland och säkerställa att den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån är fullt operativ.

Det behövs nya krafttag för omplacering och vidarebosättning

Trots att det gjordes ett nytt månatligt rekord i februari med cirka 1 940 omplaceringar, är den aktuella omplaceringstakten fortfarande betydligt lägre än förväntat och ligger under det mål som Europeiska rådet antagit på minst 3 000 omplaceringar i månaden från Grekland och kommissionens mål på minst 1 500 omplaceringar i månaden från Italien. Totalt har hittills 13 546 omplaceringar utförts, 3 936 från Italien och 9 610 från Grekland. Det centrala är att med den nuvarande takten är det inte möjligt att senast i september 2017 omplacera alla sökande som uppfyller kraven och som befinner sig i Grekland och Italien – även om det skulle vara möjligt att genomföra. Hittills har bara två medlemsländer (Malta och Finland) hållit tidsplanen med att uppfylla sina skyldigheter gentemot både Italien och Grekland, medan vissa länder (Ungern, Österrike och Polen) fortfarande vägrar att delta i systemet över huvudtaget och andra deltar i mycket begränsad utsträckning (Tjeckien, Bulgarien, Kroatien och Slovakien). Italien, Grekland, EU-organen och internationella organisationer har ökat sin kapacitet och är redo och har beredskap att underlätta uppnåendet av de månatliga målen. Nu måste de andra medlemsländerna också uppfylla sina skyldigheter. Kommissionen uppmanar Maltas ordförandeskap och medlemsländerna att följa upp kommissionens uppmaning vid rådsmötet om rättsliga och inrikes frågor i mars. Om medlemsländerna inte ökar antalet omplaceringar inom kort, kommer kommissionen inte att tveka att använda sina befogenheter enligt fördragen mot de länder som inte har uppfyllt de skyldigheter som följer av rådets beslut och påpekar att den rättsliga skyldigheten att omplacera sökande som uppfyller kraven inte löper ut efter september.

Däremot är den fortsatta utvecklingen kring vidarebosättning lovande. Medlemsländerna har hittills gett säkra och lagliga vägar för 14 422 personer, vilket är över hälften av de 22 504 personer som man enades om enligt EU:s vidarebosättningssystem. Detta omfattar vidarebosättning av 3 565 syrier enligt uttalandet från EU och Turkiet. Medlemsländerna har gjort goda framsteg med att förbereda ytterligare insatser för vidarebosättning och har meddelat att de planerar att ta emot ytterligare 34 000 syrier från Turkiet, bland annat via vidarebosättning enligt ”en för en”-principen och de nationella systemen. Kommissionen har därför reviderat finansieringsprogrammen för de berörda medlemsländerna så att 213 miljoner euro ingår som ekonomiskt stöd för vidarebosättning. Dessutom bör det bedömas om förutsättningarna för att använda det frivilliga humanitära mottagandesystemet för syriska flyktingar från Turkiet är uppfyllda, vilket skulle bidra till att öka vidarebosättningen.

Stabila resultat med att genomföra uttalandet från EU och Turkiet

Efter nästan ett år har genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars fortsatt att ge konkreta resultat, trots de utmanande omständigheterna. De dagliga passagerna från Turkiet till de grekiska öarna har minskat från 10 000 personer under en enda dag i oktober 2015 till 43 per dag i nuläget. Totalt har antalet anländande personer minskat med 98 %. Antalet personer som omkommit i Egeiska havet sedan uttalandet trädde i kraft har också minskat avsevärt, från 1 100 personer (under samma period 2015–2016) till 70 personer. Återvändandeinsatserna har fortsatt med totalt 1 487 återvändanden sedan uttalandet aktiverats. Antalet anländande personer är dock fortfarande högre än antalet personer som återvänder från Grekland till Turkiet, vilket har lett till ett större tryck på de grekiska öarna. De åtgärder som anges i den gemensamma handlingsplanen mellan Grekland och samordnaren för uttalandet från EU och Turkiet, såsom att inrätta ett effektivt system för spårning av ärenden, införa geografiska begränsningar och skapa tillräcklig mottagningskapacitet, bör bidra till att påskynda återvändanden. Idag har kommissionen för första gången lagt fram en lägesrapport om varje åtgärd i den gemensamma handlingsplanen.

Det har gjorts framsteg på andra områden för uttalandet och kommissionen har fortsatt att öka finansieringen inom ramen för faciliteten för flyktingar i Turkiet, vilket framgår av den första årsrapporten om faciliteten som kommissionen också lade fram i dag. Det har ingåtts avtal rekordsnabbt om 1,5 miljarder euro av de 2,2 miljarder euro som redan anslagits för perioden 2016–2017, vilket är hälften av den totala budgeten på 3 miljarder euro för 2016–2017. Kommissionen fortsätter också arbetet med Turkiet för att få till stånd framsteg för att uppfylla de återstående riktmärkena i färdplanen för viseringsliberalisering, och rådet inledde sin behandling av förhandlingsdirektiven för att uppgradera tullunionen.

Framsteg för att få den nya europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att fungera fullt ut

Fem månader efter att den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har inrättats behövs det fortfarande gemensamma investeringar och ett gemensamt engagemang för att få den att fungera fullt ut så snart som möjligt. Det är ett konkret bevis på medlemsländernas åtagande att dela på ansvaret och visa sin solidaritet.

Byrån stöder just nu medlemsländerna med cirka 1 350 gränskontrolltjänstemän vid olika avsnitt av EU:s yttre gränser och kompletterar medlemsländernas befintliga nationella kapaciteter på över 100 000 gränskontrolltjänstemän. Trots betydande utplaceringar och bidrag från medlemsländerna finns det brister, både i fråga om personalresurser och teknisk utrustning. Det finns särskilt stora brister vad gäller materiella bidrag till snabbreserven för utrustning, utplaceringar till pågående gemensamma insatser och till tre nya reserver av övervakare av påtvingat återvändande, ledsagare vid påtvingat återvändande och återvändandeexperter. Medlemsländerna bör åtgärda bristerna före utgången av mars 2017 för att byrån ska kunna ge medlemsländerna nödvändigt stöd vid de yttre gränserna. Det är också nödvändigt att genomföra en sårbarhetsanalys som bidrar till att åtgärda potentiella brister vid de yttre gränserna innan det eventuellt uppstår en ny kris, bland annat genom att de mest akuta sårbarheterna prioriteras.

Framstegen fortsätter på andra områden, med ett utkast till avtal om säte som paraferats med Polen och ett nytt fjärrstyrt luftfartygssystem för sjöövervakning som ska tas i bruk senast i juni 2017.

Mer information

Frågor och svar: Kommissionen efterlyser nya krafttag för att genomföra solidaritetsåtgärder inom den europeiska migrationsagendan

FAKTABLAD: EU:s migrations- och asylpolitik Många små steg kan göra stor skillnad

FAKTABLAD: En europeisk migrationsagenda – Lägesrapport:

FAKTABLAD: EU:s budget för flyktingkrisen och förbättring av migrationsförvaltningen

 Tionde rapporten om omplacering och vidarebosättning

Meddelande: Tionde rapporten om omplacering och vidarebosättning

Bilaga 1: Omplaceringar från Grekland

Bilaga 2: Omplaceringar från Italien

Bilaga 3: Omplaceringar från Italien och Grekland

Bilaga 4: Vidarebosättning – lägesrapport

FAKTABLAD: Omplacering och vidarebosättning

FAKTABLAD: Hanteringen av flyktingkrisen: EU:s ekonomiska stöd till Grekland

Den europeiska migrationsagendan

 Femte lägesrapporten om uttalandet från EU och Turkiet

Meddelande: Femte lägesrapporten om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet

Framsteg med att genomföra den gemensamma handlingsplanen

Första årsrapporten om faciliteten för flyktingar i Turkiet

FAKTABLAD: Faciliteten för flyktingar i Turkiet

Operativt genomförande av uttalandet från EU och Turkiet: EU-ländernas åtaganden och utplaceringar till Frontex och Easos insatser - återvändande och vidarebosättning

Uttalande från EU och Turkiet av den 18 mars

EU:s och Turkiets handlingsplan av den 15 oktober, som började gälla den 29 november

EU-samordnare utses

 Andra lägesrapporten om att göra den europeiska gräns- och kustbevakningen operativ

Meddelande: Andra rapporten om att göra den europeiska gräns- och kustbevakningen operativ

FAKTABLAD: Att säkra Europas yttre gränser Den europeiska gräns- och kustbevakningen

IP/17/348

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar