Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija poziva k obnovitvi prizadevanj pri izvajanju solidarnostnih ukrepov v okviru evropske agende o migracijah

Bruselj, 2. marca 2017

Pred zasedanjem Evropskega sveta, ki bo potekalo naslednji teden, Komisija v obliki treh poročil o napredku danes ponovno poziva države članice, naj pospešijo izvajanje premestitev, da bi tako razbremenili Italijo in Grčijo, saj jih je le nekaj od njih izpolnilo svoje obveznosti v celoti.

Komisija države članice tudi poziva naj uresničijo svoje močne politične zaveze in do konca marca zapolnijo vrzeli v zvezi z osebjem in opremo, namenjeno Evropski agenciji za mejno in obalno stražo. Čeprav se na podlagi izjave EU in Turčije po enem letu še vedno izvaja nadzor nad nedovoljenimi prehajanji meje, število prihodov še vedno presega število vrnitev, zato Komisija Grčijo in vse države članice poziva naj vztrajajo pri izvajanju skupnega akcijskega načrta z namenom izboljšanja razmer na otokih.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Za izboljšanje upravljanja migracij moramo nadaljevati z izvajanjem celovitega pristopa – od premestitve in preselitve do operacionalizacije evropske mejne in obalne straže v okviru stalnega sodelovanja s Turčijo. Vsi ti ukrepi temeljijo na načelu solidarnosti in pravične delitve odgovornosti, ki zavezuje vse države članice. Evropski svet ponuja možnost, da svoje dosedanje dosežke pregledamo in ugotovimo, kako bi lahko brez nadaljnjega odlašanja izpolnili naše skupne odločitve in zaveze.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je dejal: „Odgovornosti si ne moremo pravično razdeliti brez solidarnosti. Vsi naši ukrepi so med seboj povezani in države članice ne morejo izbirati, katere ukrepe bodo izvrševale. Trenutno so na terenu v Grčiji in Italiji izpolnjeni vsi operativni predpogoji za uspešno izvajanje premestitev. Države članice morajo ukrepati in izvesti svoje obveznosti, da bi zagotovili pravočasno premestitev vseh upravičenih prosilcev. Poleg tega bi morale države članice še naprej izvajati svoje zaveze glede preselitev iz Turčije, zagotavljati potrebno pomoč pri obdelavi prošenj za azil v Grčiji in zagotoviti polno operativno zmogljivost evropske mejne in obalne straže.“

Potreba po ponovnem zagonu pri izvajanju premestitev in preselitev

Kljub temu, da je bilo v februarju doseženo novo rekordno število premestitev v enem mesecu, in sicer 1 940 premestitev, je trenutna stopnja premestitev še vedno pod pričakovanji ter pod ciljem ki ga je potrdil Evropski svet, tj. vsaj 3 000 premestitev mesečno iz Grčije, in pod ciljem vsaj 1 500 premestitev mesečno iz Italije, ki ga je določila Komisija. Skupaj je bilo do sedaj izvedenih 13 546 premestitev, od tega 3 936 iz Italije in 9 610 iz Grčije. Najpomembneje pa je, da trenutna stopnja premestitev ne bo omogočila premestitve vseh upravičenih prosilcev, ki se trenutno nahajajo v Grčiji in Italiji, do septembra 2017, čeprav je to v celoti izvedljivo. Do sedaj sta le dve državi članici (Malta in Finska) na dobri poti, da izpolnita svoje obveznosti v zvezi s premestitvijo iz Grčije in Italije, medtem ko nekatere države članice (Madžarska, Avstrija in Poljska) še vedno popolnoma zavračajo sodelovanje v programu, druge pa v njem sodelujejo le v omejenem obsegu (Češka, Bolgarija, Hrvaška in Slovaška). Italija, Grčija, agencije EU in mednarodne organizacije so povečale svoje zmogljivosti in so pripravljene v vsakem trenutku pripomoči k doseganju mesečnih ciljev. Na ostalih državah članicah je, da tudi one na isti način izpolnijo svoje obveznosti. Komisija malteško predsedstvo in države članice poziva, naj na podlagi poziva Komisije sprejmejo nadaljnje ukrepe na marčevskem zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Če države članice ne bodo kmalu povečale števila premestitev, bo Komisija uporabila svoja pooblastila, ki jih ima v skladu s Pogodbama, in sicer za tiste države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz sklepov Sveta, pri čemer je treba upoštevati, da pravna obveznost premestitve upravičenih prosilcev po septembru ne bo prenehala.

Po drugi strani je napredek na področju preselitev še vedno obetaven. Države članice so do sedaj varne in pravne poti zagotovile 14 422 osebam, kar je več kot polovica od dogovorjenih 22 504 oseb v okviru programa EU za preselitev. To vključuje preselitev 3 565 Sircev v okviru izjave EU in Turčije. Države članice dobro napredujejo pri pripravi nadaljnjih operacij preselitev in so navedle, da nameravajo sprejeti še 34 000 dodatnih Sircev iz Turčije, vključno prek programa za preselitev 1:1 in nacionalnih programov. Komisija je zato pregledala programe financiranja za zadevne države članice in vključila 213 milijonov EUR za finančno podporo za preselitve. Poleg tega bi morali oceniti, če so pogoji za uporabo prostovoljnega programa humanitarnega sprejema sirskih beguncev iz Turčije izpolnjeni, kar bi omogočilo spodbujanje preselitev.

Stalen napredek pri doseganju rezultatov izvajanja izjave EU in Turčije

Po skoraj letu dni izvajanje izjave EU in Turčije z dne 18. marca 2016 še vedno daje vidne rezultate, zahtevnim razmeram navkljub. Število primerov dnevnega prečkanja meje iz Turčije na grške otoke se je zmanjšalo z 10 000 oseb dnevno oktobra 2015 na sedanjih 43 oseb na dan. Število prihodov se je na splošno zmanjšalo za 98 %. Število ljudi, ki so umrli v Egejskem morju od začetka veljavnosti izjave je tudi znatno padlo s 1 100 (v istem obdobju med letoma 2015 in 2016) na 70. Operacije vračanja se še naprej izvajajo, in sicer od začetka izvajanja izjave je bilo vrnjenih 1 487 oseb. Trenutno število prihodov še vedno presega število vrnitev iz Grčije in Turčije, kar je še dodatno obremenilo grške otoke. Ukrepi iz skupnega akcijskega načrta, o katerih sta se dogovorila Grčija in koordinator za izjavo EU in Turčije, kot so vzpostavitev učinkovitega sistema za sledenje primerom, uvedba geografskih omejitev in zagotovitev zadostnih sprejemnih zmogljivosti, bi morali pospešiti vračanje. Danes je Komisija prvič objavila poročilo o napredku po posameznih točkah za vsak ukrep v okviru skupnega akcijskega načrta.

Tudi na drugih področjih iz izjave je viden napredek, saj Komisija še naprej pospešuje zagotavljanje sredstev v okviru instrumenta za begunce v Turčiji, kot je prikazano v prvem letnem poročilu o instrumentu, ki ga je Komisija tudi objavila danes. 1,5 milijarde EUR sredstev od že dodeljenih 2,2 milijarde EUR sredstev za obdobje 2016–2017 je bilo razdeljenih v obliki pogodb v rekordnem času, kar je polovica celotnega proračuna v višini treh milijard za obdobje 2016–2017. Komisija nadaljuje tudi s sodelovanjem s Turčijo, da bi spodbudila napredek pri doseganju neizpolnjenih meril iz načrta za liberalizacijo vizumske ureditve, Svet pa je začel s preučevanjem pogajalskih smernic za nadgradnjo carinske unije.

Napredek pri vzpostavitvi v celoti delujoče nove Evropske agencije za mejno in obalno stražo

Pet mesecev po vzpostavitvi evropske mejne in obalne straže so skupne naložbe in sodelovanje držav članic pri zagotavljanju, da postane evropska mejna in obalna straža v celoti operativna v najkrajšem možnem času, še vedno potrebni kot konkreten izraz zavezanosti držav članic k delitvi odgovornosti in izkazovanju solidarnosti.

Agencija države članice trenutno podpira s približno 1 350 mejnimi policisti na različnih delih zunanje meje EU, kar dopolnjuje obstoječe nacionalne zmogljivosti držav članic, ki štejejo več kot 100 000 mejnih policistov. Kljub obsežnim napotitvam in prispevkom držav članic še vedno obstajajo vrzeli, tako na področju človeških virov kot na tehničnem področju. Pomembne vrzeli se zlasti kažejo pri materialnih prispevkih za nabor opreme za hiter odziv, napotitvah za tekoče skupne operacije in za tri nove sestave nadzornikov za prisilno vrnitev, spremljevalcev pri prisilni vrnitvi in specialistov za vrnitev. Te vrzeli bi morale države članice zapolniti do konca marca 2017, da bi tako omogočili, da bo Agencija na zunanjih mejah državam članicam lahko zagotovila potrebno podporo. Poleg tega je treba dokončati postopek ocenjevanja ranljivosti, da bi tako pripomogli k odpravi pomanjkljivosti na zunanjih mejah še preden bi nastopila nova kriza, vključno s prednostnim obravnavanjem najnujnejših pomanjkljivosti.

Napredek se nadaljuje tudi na drugih področjih, in sicer z osnutkom sporazuma o sedežus Poljsko, ki je že bil parafiran, in z novim sistemom daljinsko pilotiranega zrakoplova za pomorski nadzor, ki naj bi bil vzpostavljen do junija 2017.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Komisija poziva k obnovitvi prizadevanj pri izvajanju solidarnostnih ukrepov v okviru Evropske agende o migracijah

INFORMATIVNI PREGLED: Evropska migracijska in azilna politika: majhni koraki za veliko razliko

INFORMATIVNI PREGLED: Evropska agenda za migracije – pregled stanja

INFORMATIVNI PREGLED: Proračun EU za begunsko krizo in izboljšanje upravljanja migracij

 Deseto poročilo o premestitvi in preselitvi

Sporočilo: Deseto poročilo o premestitvi in preselitvi

Priloga 1: Premestitve iz Grčije

Priloga 2: Premestitve iz Italije

Priloga 3: Premestitve iz Italije in Grčije

Priloga 4: Stanje izvajanja preselitve

INFORMATIVNI PREGLED: Premestitev in preselitev

INFORMATIVNI PREGLED: Obvladovanje begunske krize: finančna podpora EU Grčiji

Evropska agenda o migracijah

 Peto poročilo o napredku pri izvajanju izjave EU in Turčije

Sporočilo: Peto poročilo o napredku pri izvajanju izjave EU in Turčije

Napredek pri izvajanju skupnega akcijskega načrta

Prvo letno poročilo o instrumentu za begunce v Turčiji

INFORMATIVNI PREGLED: Instrument za pomoč beguncem v Turčiji

Operativno izvajanje izjave EU in Turčije: zaveze držav članic in poslana pomoč za operacije Frontexa in EASO – vrnitve in preselitve

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca

Akcijski načrt EU-Turčija, aktiviran 29. novembra

Imenovanje koordinatorja EU

 Drugo poročilo o napredku pri operacionalizaciji evropske mejne in obalne straže

Sporočilo: Drugo poročilo o operacionalizaciji evropske mejne in obalne straže

INFORMATIVNI PREGLED: Varovanje zunanjih meja Evrope: Evropska mejna in obalna straža

IP/17/348

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar