Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio vaatii lisää yhteisvastuuta Euroopan muuttoliikeagendan toteuttamiseen

Bryssel 2. maaliskuuta 2017

Komissio pyytää jälleen – ennen Eurooppa-neuvoston ensi viikon kokousta – jäsenvaltioita nopeuttamaan sisäisiä siirtoja Italiasta ja Kreikasta niihin kohdistuvien muuttopaineiden lievittämiseksi. Harva jäsenvaltio on täyttänyt sitoumuksiaan. Komissio on antanut asiasta kolme edistymiskertomusta.

Komissio kehottaa jäsenvaltioita myös täyttämään antamansa poliittiset sitoumukset Euroopan raja- ja merivartioviraston henkilöstön ja kaluston puutteiden poistamiseksi maaliskuun loppuun mennessä. Vuosi sitten annetun EU:n ja Turkin julkilausuman ansiosta laittomien rajanylitysten määrä on hallinnassa. Tulijoita on silti enemmän kuin palautuksia. Sen vuoksi komissio kehottaa Kreikkaa ja kaikkia jäsenvaltioita ahkeroimaan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa, jotta tilanne saarilla helpottuisi.

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans toteaa: ”Parantaaksemme muuttovirtojen hallintaa meidän on jatkettava toimintaamme kattavasti – siirroista uudelleensijoituksiin, eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimintavalmiuteen saattamiseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen Turkin kanssa. Kaiken toiminnan perustana on solidaarisuuden ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaate, joka sitoo kaikkia jäsenvaltioita. Eurooppa-neuvosto tarjoaa mahdollisuuden arvioida saavutuksiamme ja päättää, kuinka täytämme yhteisiin päätöksiimme perustuvat lupauksemme viivyttelemättä.”

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava EU-komissaari Dimitris Avramopoulos: ”Vastuun oikeudenmukainen jakaminen ei onnistu ilman solidaarisuutta. Kaikki toimemme liittyvät toisiinsa, eivätkä jäsenvaltiot voi poimia rusinoita pullasta. Siirtojen valmistelutoimet on nyt saatu päätökseen Kreikassa ja Italiassa. On muiden jäsenvaltioiden vuoro täyttää lupauksensa ja siirtää siirtoedellytykset täyttävät henkilöt aikataulussa. Samaan aikaan jäsenvaltioiden pitäisi jatkaa uudelleensijoituksia Turkista, tukea turvapaikkahakemusten käsittelyä Kreikassa ja varmistaa, että eurooppalainen raja- ja merivartiosto saadaan täyteen toimintavalmiuteen.”

Lisää pontta sisäisiin siirtoihin ja uudelleensijoittamiseen

Helmikuussa toteutettiin ennätykselliset noin 1 940 sisäistä siirtoa. Määrä ei kuitenkaan vastaa odotuksia ja alittaa yhä selvästi Eurooppa-neuvoston vahvistaman tavoitteen. Sen täyttämiseksi Kreikasta olisi siirrettävä muihin jäsenvaltioihin kuukausittain vähintään 3 000 henkilöä. Lisäksi komission tavoitteen mukaan Italiasta olisi siirrettävä kuukausittain vähintään 1 500 henkilöä. Toistaiseksi on toteutettu yhteensä 13 546 siirtoa, 3 936 Italiasta ja 9 610 Kreikasta. Tällä vauhdilla kaikkia Kreikassa ja Italiassa siirtoa odottavia siirtoedellytykset täyttäviä henkilöitä ei kuitenkaan saada siirrettyä syyskuuhun 2017 mennessä. Sen pitäisi kuitenkin olla täysin mahdollista. Toistaiseksi ainoastaan kaksi jäsenvaltiota (Malta ja Suomi) edistyvät siirtovelvoitteidensa täyttämisessä sekä Italiasta että Kreikasta. Sen sijaan Unkari, Itävalta ja Puola kieltäytyvät yhä osallistumasta koko siirtojärjestelyyn, ja muutama muu jäsenvaltio osallistuu siihen hyvin rajallisesti (Tšekki, Bulgaria, Kroatia ja Slovakia). Italia, Kreikka, EU:n virastot ja kansainväliset organisaatiot ovat lisänneet resurssejaan ja valmiuksiaan helpottaa kuukausittaisten tavoitteiden täyttämistä. Nyt on muiden jäsenvaltioiden aika täyttää velvoitteensa. Komissio kehottaa puheenjohtajavaltio Maltaa ja jäsenvaltioita noudattamaan komission pyyntöä oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa maaliskuussa. Jos jäsenvaltiot eivät lisää siirtoja lähiaikoina, komissio aikoo epäröimättä käyttää perussopimusten mukaisia valtuuksiaan sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet neuvoston päätöksistä johtuvia velvoitteitaan. On syytä muistaa, että sisäisiä siirtoja koskeva oikeudellinen velvoite on voimassa syyskuun jälkeenkin.

Sitä vastoin uudelleensijoittamisessa edistytään lupaavasti. Jäsenvaltiot ovat tarjonneet turvallisen ja laillisen maahanpääsyn jo 14 422 henkilölle. Tämä on yli puolet EU:n uudelleensijoitusjärjestelmässä sovitusta 22 504 henkilöstä. Siihen kuuluvat myös 3 565 syyrialaista, jotka uudelleensijoitettiin EU:n ja Turkin julkilausuman nojalla. Jäsenvaltiot edistyvät hyvin uusien uudelleensijoitusoperaatioiden valmisteluissa. Tarkoituksena on uudelleensijoittaa vielä 34 000 syyrialaista Turkista ja hyödyntää siinä myös ”yksi yhteen” ‑periaatteen mukaista uudelleensijoittamista ja kansallisia järjestelmiä. Komissio onkin päättänyt tarkistaa rahoitusohjelmia asianomaisten jäsenvaltioiden osalta ja tukea uudelleensijoituksia 213 miljoonalla eurolla. Lisäksi olisi arvioitava, voidaanko käynnistää vapaaehtoinen humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmä Turkkiin paenneiden syyrialaisten uudelleensijoittamisen nopeuttamiseksi.

EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpano tuottaa tasaisesti tulosta

Maaliskuun 18. päivänä 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta saadaan jatkuvasti konkreettisia tuloksia haastavista olosuhteista huolimatta. Turkista saapui meritse päivittäin noin 10 000 henkilöä Kreikan saarille lokakuussa 2015, kun taas nykyisin päivittäin tulee enää 43 henkilöä. Kaiken kaikkiaan tulijoiden määrä on pudonnut 98 prosenttia. Julkilausuman voimaantulon jälkeen myös Egeanmereen hukkuneiden määrä on pudonnut 1 100 henkilöstä (samalla aikavälillä 2015–2016) 70:een. Tulijoiden palautukset ovat jatkuneet. Julkilausuman käyttöönoton jälkeen on palautettu yhteensä 1 487 henkilöä. Silti tulijoiden määrä ylittää Kreikasta Turkkiin palautettavien henkilöiden määrän, mikä on aiheuttanut lisäpainetta Kreikan saarilla. Palautuksia on tarkoitus nopeuttaa toimilla, jotka on vahvistettu Kreikan sekä EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta vastaavan EU:n koordinaattorin hyväksymässä yhteisessä toimintasuunnitelmassa. Tarkoituksena on mm. ottaa käyttöön tehokas tapausten seurantajärjestelmä, asettaa maantieteellisiä rajoituksia ja luoda riittävät vastaanottovalmiudet. Komissio on julkaissut tänään ensimmäistä kertaa raportin, jossa seurataan yhteisessä toimintasuunnitelmassa vahvistettujen toimien täytäntöönpanoa kohta kohdalta.

Julkilausuman mukaisesti komissio nopeuttaa edelleen rahoituksen myöntämistä Turkin-pakolaisavun koordinointivälineestä (katso myös tänään julkaistava komission ensimmäinen vuosikertomus Turkin pakolaisavun koordinointivälineestä). Vuosina 2016–2017 kohdennetuista 2,2 miljardista eurosta on tehty nopeassa tahdissa sopimuksia jo 1,5 miljardin euron arvosta, mikä on puolet vuosiksi 2016–2017 varatuista 3 miljardin euron kokonaismäärärahoista. Komissio jatkaa myös työskentelyä Turkin kanssa kannustaakseen tätä täyttämään viisumivapauden etenemissuunnitelman täytäntöönpanossa jäljellä olevat vaatimukset. Sen lisäksi neuvosto on alkanut tarkastella neuvotteluohjeita tulliliiton kehittämiseksi.

Uuden Euroopan raja- ja merivartioviraston saattaminen täyteen toimintavalmiuteen

Jäsenvaltioiden on edelleen yhdessä investoitava ja panostettava siihen, että viisi kuukautta sitten perustettu eurooppalainen raja- ja merivartiosto saadaan mahdollisimman nopeasti täyteen toimintavalmiuteen. Tämä on osoitus jäsenvaltioiden konkreettisesta sitoutumisesta yhteisvastuuseen.

Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on parhaillaan noin 1 350 virkamiestä EU:n ulkorajoilla täydentämässä jäsenvaltioiden omia rajavartijoita, joita on yli 100 000. Jäsenvaltioiden merkittävästä panostuksesta huolimatta käynnissä olevissa operaatioissa on kuitenkin edelleen niin henkilövajetta kuin puutetta teknisistä resursseista. Erityisesti nopean toiminnan kalustoreservi kärsii huomattavasta resurssivajeesta. Myös käynnissä olevat yhteiset operaatiot sekä kolme uutta reserviä, jotka on muodostettu pakkokeinoihin perustuvien palauttamisten valvojista ja saattajista ja palauttamisen asiantuntijoista, kärsivät henkilöstövajeesta.Jäsenvaltioiden pitäisi korjata tämä tilanne maaliskuun 2017 loppuun mennessä, jotta Euroopan raja- ja merivartiovirasto pystyy antamaan jäsenvaltioille niiden tarvitsemaa tukea unionin ulkorajoilla. On myös tarpeen toteuttaa haavoittuvuuden arviointi, jotta voidaan korjata mahdolliset puutteet ulkorajoilla ennen uutta mahdollista kriisiä. Kaikkein kiireellisimmät heikkoudet on korjattava ensin.

Edistystä tapahtuu myös muilla aloilla, esim. Puola on ratifioinut päätoimipaikkaa koskevan sopimusluonnoksen. Lisäksi uusi kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön merialueiden valvonnassa kesäkuuhun 2017 mennessä.

Lisätietoa

Kysymyksiä ja vastauksia: Komissio vaatii lisää yhteisvastuuta Euroopan muuttoliikeagendan toteuttamiseen

TIETOSIVU: EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikka: Pienillä teoilla suuria muutoksia

TIETOSIVU: Euroopan muuttoliikeagenda – tilannekatsaus

TIETOSIVU: EU:n talousarvio pakolaiskriisin hoitamista ja muuttoliikkeen hallintaa varten

 Kymmenes kertomus sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta

Tiedonanto: Kymmenes kertomus sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta

Liite 1: Siirrot Kreikasta

Liite 2: Siirrot Italiasta

Liite 3: Siirrot Italiasta ja Kreikasta

Liite 4: Uudelleensijoittaminen – tilannekatsaus

TIETOSIVU: Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen

TIETOSIVU: Pakolaiskriisin hallinta – EU:n taloudellinen tuki Kreikalle

Euroopan muuttoliikeagenda

 Viides kertomus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanon edistymisestä

Tiedonanto: Viides kertomus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanon edistymisestä

Yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistyminen

Ensimmäinen vuosikertomus Turkin-pakolaisavun koordinointivälineestä

TIETOSIVU: Turkin-pakolaisavun koordinointiväline

EU:n ja Turkin julkilausuman operatiivinen täytäntöönpano: Jäsenvaltioiden lupaukset ja osallistuminen Frontexin ja EASOn toimintaan (palauttamiset ja uudelleensijoittamiset)

EU:n ja Turkin julkilausuma, 18.3.2016

EU:n ja Turkin toimintasuunnitelma, 15.10.2015 (käynnistetty 29.11.2015)

EU:n koordinaattorin nimittäminen

 Toinen kertomus eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimintavalmiuteen saattamisesta

Tiedonanto: Toinen kertomus eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimintavalmiuteen saattamisesta

TIETOSIVU: Euroopan ulkorajojen turvaaminen: Eurooppalainen raja- ja merivartiosto

IP/17/348

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar