Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon kutsub liikmesriike üles Euroopa rände tegevuskava kohaste solidaarsusmeetmete rakendamisel rohkem pingutama

Brüssel, 2. märts 2017

Järgmisel nädalal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise eel meenutab komisjon kolmes eduaruandes liikmesriikidele, et nad kiirendaksid ümberpaigutamiste tempot, et leevendada rändesurvet Itaaliale ja Kreekale. Siiani on vaid vähesed oma kohustused täitnud.

Komisjon kutsub liikmesriike ka täitma antud jõulist poliitilist lubadust ja kindlustama märtsi lõpuks Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile puudujääva personali ja seadmed. Aasta eest alustati ELi–Türgi avalduse täitmist, et hoida ebaseaduslike piiriületuste arv kontrolli all, kuid saabumiste arv ületab tagasisaatmiste oma endiselt. Seepärast kutsub komisjon Kreekat ja kõiki teisi liikmesriike jätkama hoogsalt ühise tegevuskava rakendamist ja parandama olukorda saartel.

Sõna võttis Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans: „Rände haldamise parandamiseks peame jätkama tervikliku lähenemise rakendamist nii ümberpaigutamise, ümberasustamise, Euroopa piiri- ja rannikuvalve täieliku tegevusvalmiduse tagamise kui ka Türgiga tehtava koostöö alal. Kõikide nende meetmete keskmes on solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõte, mis kehtib kõikide liikmesriikide suhtes. Euroopa Ülemkogu pakub võimalust vaadata läbi seni tehtu ja selgitada välja, kuidas täita viivitamata meie ühiseid otsuseid ja kohustusi.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos lisas: „Vastutuse jagamise eelduseks on solidaarsus. Kõik meie meetmed on omavahel seotud ja liikmesriigid ei saa valida nende hulgast endale sobivaid. Praegu on Itaalias ja Kreekas kõik eeltingimused ümberpaigutamiseks täidetud. Liikmesriigid peavad nüüd tegutsema asuma ja täitma kohustuse paigutada kõik sobivad kandidaadid õigeks ajaks ümber. Samal ajal peaksid liikmesriigid täitma edasi oma kohustusi seoses ümberasustamisega Türgist, osutama vajalikku tuge varjupaigataotluste läbivaatamiseks Kreekas ja tagama Euroopa piiri- ja rannikuvalve täieliku tegevusvalmiduse.“

Ümberpaigutamist ja ümberasustamist on vaja hoogustada

Kuigi veebruar oli 1940 ümberpaigutamisega rekordiline kuu, jääb ümberpaigutamiste tempo siiski allapoole ootusi ning igakuiseid sihtmärke, milleks Euroopa Ülemkogu on Kreeka puhul määranud vähemalt 3000 ümberpaigutamist ja komisjon Itaalia puhul vähemalt 1500 ümberpaigutamist. Siiani on toimunud 13 546 ümberpaigutamist, millest 3936 Itaaliast ja 9610 Kreekast. Praegune tempo ei võimalda paigutada ümber kõiki Kreekas ja Itaalias viibivaid seaduspärast õigust omavaid taotlejaid 2017. aasta septembriks. Samas oleks see teostatav. Siiani on ainult kaks liikmesriiki (Malta ja Soome) täitnud oma kohustusi nii Itaalia kui ka Kreeka puhul. Mõned liikmesriigid (Ungari, Austria ja Poola) keelduvad endiselt kavas osalemast ja teised osalevad väga piiratud ulatuses (Tšehhi vabariik, Bulgaaria, Horvaatia ja Slovakkia). Itaalia, Kreeka, ELi ametid ja rahvusvahelised organisatsioonid on suurendanud oma suutlikkust ning nad on valmis vajaduse korral igakuiste eesmärkide täitmiseks abi pakkuma. Nüüd peavad ka liikmesriigid oma kohustused täitma. Komisjon kutsub eesistujariik Maltat ja liikmesriike järgima komisjoni poolt märtsis justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil esitatavat üleskutset. Kui liikmesriigid ei hakka peatselt ümberpaigutamiste tempot kiirendama, kasutab komisjon kõhklemata oma aluslepingute kohaseid volitusi nende suhtes, kes ei ole täitnud nõukogu otsustest tulenevaid kohustusi. Lisaks meenutatakse liikmesriikidele, et juriidiline kohustus ümber paigutada kehtib ka pärast septembrit.

Seevastu ümberasustamisel saavutatud edu on endiselt paljulubav. Liikmesriigid on ELi ümberasustamiskava kohasest 22 504 isikust juba 14 422 isikule pakkunud turvalisi ja seaduslikke võimalusi ümber asumiseks. Nende hulka kuulub ka 3565 süürlast ELi–Türgi avalduse alusel. Täiendavate ümberasustamisoperatsioonide ettevalmistamine on liikmesriikides hästi edenenud ja üles on näidatud kavatsust võtta riiklike kavade alusel Türgist vastu veel 34 000 süürlast (sealhulgas „üks ühe vastu“ ümberasustamised). Selle tulemusel on komisjon vaadanud läbi asjaomaste liikmesriikide rahastamisprogrammid, et pakkuda neile ümberasustamiseks 213 miljonit euro ulatuses rahalist toetust. Lisaks tuleks hinnata, kas tingimused Süüria pagulaste vabatahtliku humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kava Türgiga kasutusele võtmiseks on täidetud. See võimaldaks ümberasustamisi hoogustada.

ELi–Türgi avalduse täitmise edu jätkub.

Peaaegu aasta pärast ELi–Türgi 18. märtsi avalduse rakendamise algust on sellega keerulistest oludest hoolimata endiselt käegakatsutavaid tulemusi saavutatud. Iga päev Türgist Kreeka saartele saabunute arv on vähenenud 2015. aasta oktoobri 10 000 inimeselt päevas 43 inimesele päevas. Kokkuvõttes on saabumiste arv langenud 98 %. Egeuse merel hukkunute arv on alates avalduse jõustumisest märkimisväärselt vähenenud: praegu on neid 70, võrreldes 1100 hukkunuga 2015–2016. aasta samal ajavahemikul. Tagasisaatmisoperatsioone on jätkatud ning avalduse jõustumisest on 1487 isikut tagasi saadetud. Siiski on Kreekast Türki tagasi saadetuid endiselt vähem kui saabunuid ja see on tekitanud Kreeka saartele lisasurvet. Kreeka ja ELi–Türgi avalduse koordinaatori vahel ühises tegevuskavas kokku lepitud meetmed, näiteks juhtumite tõhusa jälgimise süsteemi loomine, geograafiliste piirangute kehtestamine ja piisava vastuvõtusuutlikkuse loomine peaks aitama kiirendada tagasisaatmisi. Komisjon on täna esmakordselt avaldanud põhjaliku eduaruande ühise tegevuskava iga meetme kohta.

Edu on saavutatud ka avalduse muudes valdkondades. Komisjon pakub endiselt Türgi pagulasrahastu raames kiirkorras rahastamist, nagu on näha samuti täna avaldatud aruandest rahastu kohta. Aastateks 2016–2017 eraldatud 2,2 miljardist eurost on 1,5 miljardit juba enneolematult kiiresti lepingutega kaetud. See on tervelt pool aastate 2016–2017 eelarvest. Komisjon jätkab ka koostööd Türgiga, et edendada viisavabaduse tegevuskava täitmata eesmärkide poole liikumist ning nõukogu on hakanud läbi vaatama läbirääkimisjuhiseid tolliliidu ajakohastamiseks.

Uue Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti täieliku tegevusvalmiduse tagamisel saavutatu

Viis kuud pärast Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti käivitamist on endiselt tarvis ühisinvesteeringuid ja tegutsemist, et tagada esimesel võimalusel selle täielik tegevusvalmidus. See on koht, kus liikmesriigid saavad näidata, kuidas nad tegelikkuses vastutust jagavad ja solidaarsust üles näitavad.

Amet toetab liikmesriike ELi välispiiri eri lõikudes umbes 1350 piirivalvuriga, täiendades nii liikmesriikide rohkem kui 100 000 piirivalvurit. Liikmesriikide suuremahulistest värbamistest ja panustest olenemata jääb praegustes operatsioonides siiski vajaka nii inimressurssidest kui ka tehnilistest vahenditest. Märkimisväärseid puudujääke esineb materiaalse panusega kiirreageerimise seadmete reservi, värbamistega käimasolevatesse ühisoperatsioonidesse ja kolme uude reservi sunniviisilise tagasisaatmise järelevalvajate, sunniviisilise tagasisaatmise saatemeeskondade ja tagasisaatmisspetsialistide jaoks. Liikmesriigid peaksid need puudujäägid korvama 2017. aasta märtsi lõpuks, et amet saaks pakkuda liikmesriikidele välispiiridel vajalikku tuge. Lisaks on tarvis hinnata haavatavust, sealhulgas seada prioriteediks haavatavuse kõige pakilisemat käsitlemist vajavad aspektid, et aidata lahendada võimalikud puudujäägid välispiiridel enne uue võimaliku kriisi tekkimist.

Edusammud on jätkunud muudes valdkondades: Poolaga on parafeeritud peakorterilepingu projekt ning juunis 2017 peaks käivituma mereseire uus kaugjuhitava õhusõiduki süsteem.

Lisateave

Küsimused ja vastused: Komisjon kutsub liikmesriike üles Euroopa rände tegevuskava kohaste solidaarsusmeetmete rakendamisel rohkem pingutama

TEABELEHT: Euroopa rände- ja varjupaigapoliitika: Väikeste sammudega suurte muudatuste suunas

TEABELEHT: Euroopa rände tegevuskava – ülevaade:

TEABELEHT: ELi eelarve pagulaskriisi jaoks ja rände haldamise parandamiseks

 Kümnes aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta

Teatis: Kümnes aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta

1. lisa: Ümberpaigutamised Kreekast

2. lisa: Ümberpaigutamised Itaaliast

3. lisa: Ümberpaigutamised Itaaliast ja Kreekast

4. lisa: Ümberasustamise hetkeseis

TEABELEHT: Ümberpaigutamine ja ümberasustamine

TEABELEHT: Pagulaskriisi haldamine: ELi rahaline abi Kreekale

Euroopa rände tegevuskava

 Viies eduaruanne ELi ja Türgi avalduse kohta

Teatis: Viies eduaruanne ELi ja Türgi avalduse rakendamise kohta

Ühise tegevuskava täitmise edusammud

Türgi pagulasrahastu esimene aastaaruanne

TEABELEHT: Türgi pagulasrahastu

ELi ja Türgi avalduse operatiivne rakendamine: Liikmesriikide lubadused ja ametnike saatmine Frontexi ja EASO operatsioonideks – tagasipöördumine ja ümberasustamine

ELi ja Türgi 18. märtsi avaldus

ELi ja Türgi 15. oktoobri tegevuskava, täitmist alustati 29. novembril

ELi koordinaatori määramine

 Teine eduaruanne Euroopa piiri- ja rannikuvalve täieliku toimimise tagamise kohta

Teatis: Teine aruanne Euroopa piiri- ja rannikuvalve täieliku toimimise tagamise kohta

TEABELEHT: Euroopa välispiiride kindlustamine: Euroopa piiri- ja rannikuvalve

IP/17/348

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar