Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen efterlyser fornyet engagement i solidaritetsforanstaltninger under den europæiske dagsorden for migration

Bruxelles, den 2. marts 2017

Forud for næste uges møde i Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen i dag i tre statusrapporter medlemsstaterne til at optrappe omfordelingsindsatsen for at lette presset på Italien og Grækenland, idet få lande har opfyldt deres forpligtelser til fulde.

Kommissionen anmoder desuden medlemsstaterne om at indfri deres stærke politiske tilsagn og stille det manglende mandskab og udstyr til rådighed for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning inden udgangen af marts. Erklæringen fra EU og Tyrkiet bidrager stadig et år senere til at holde ulovlige indrejser under kontrol. Alligevel registreres der stadig flere ankomster end tilbagesendelser, og Kommissionen opfordrer derfor Grækenland og alle de øvrige medlemsstater til at bevare fokus på gennemførelsen af den fælles handlingsplan for at forbedre situationen på de græske øer.

Europa-Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "En bedre forvaltning af migrationsstrømmene indebærer, at vi fortsætter vores samlede tilgang – fra omfordeling og genbosætning til den operationelle gennemførelse af den europæiske grænse- og kystvagt og i fortsat samarbejde med Tyrkiet. Alle disse foranstaltninger bygger på princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling – et princip, der binder alle medlemsstaterne sammen. Mødet i Det Europæiske Råd er en mulighed for at gennemgå vores hidtidige resultater og for at bestemme, hvordan vi hurtigst muligt kan få opfyldt vores fælles beslutninger og tilsagn."

Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab udtaler: "Ansvaret kan ikke deles på rimelig vis uden solidaritet. Alle vores foranstaltninger er indbyrdes forbundne, og medlemsstaterne kan ikke bare vælge frit mellem de initiativer, de ønsker at gennemføre. Alle de operationelle forudsætninger for at få omfordelingen til at fungere er i dag på plads i Grækenland og Italien. Det er nu op til medlemsstaterne at træde til og opfylde deres tilsagn for at sikre, at alle berettigede personer omfordeles i tide. Samtidig bør medlemsstaterne fortsat arbejde på at opfylde deres tilsagn om at genbosætte personer fra Tyrkiet, yde den nødvendige støtte til behandlingen af asylansøgninger i Grækenland og sikre, at den europæiske grænse- og kystvagt bliver fuldt operationel."

Der er behov for fornyet engagement i omfordeling og genbosætning

Selv om der i februar blev sat ny månedlig rekord med omkring 1 940 omfordelinger, ligger tempoet stadig et godt stykke under forventningerne og målet som godkendt af Det Europæiske Råd om mindst 3 000 omfordelinger om måneden fra Grækenland og Kommissionens mål om mindst 1 500 omfordelinger om måneden fra Italien. Der er indtil videre gennemført 13 546 omfordelinger – 3 936 fra Italien og 9 610 fra Grækenland. Navnlig vil det med det nuværende tempo ikke kunne sikres, at alle berettigede ansøgere om omfordeling, der i øjeblikket befinder sig i Grækenland og Italien, vil kunne blive omfordelt inden september 2017 – selv om dette dog er praktisk muligt. Kun to medlemsstater (Malta og Finland) er indtil videre godt på vej til at opfylde deres tilsagn for både Italien og Grækenland, hvorimod andre (Ungarn, Østrig og Polen) stadig afviser overhovedet at deltage i ordningen, mens nogle kun gør det i meget begrænset omfang (Tjekkiet, Bulgarien, Kroatien og Slovakiet). Italien, Grækenland, EU-agenturerne og de internationale organisationer har styrket deres kapacitet og står klar til at hjælpe med opfyldelsen af de månedlige mål. Det er nu op til medlemsstaterne også at overholde deres forpligtelser. Kommissionen opfordrer kraftigt det maltesiske formandskab og medlemsstaterne til at følge op på Kommissionens opfordring på mødet i Rådet for retlige og indre anliggender i marts. Hvis medlemsstaterne ikke snart øger antallet af omfordelinger, vil Kommissionen ikke tøve med at gøre brug af sine beføjelser i henhold til traktaterne over for dem, der ikke opfylder deres forpligtelser efter rådsafgørelserne. Den retlige forpligtelse til at omfordele dem, der er berettiget hertil, ophører ikke efter september.

Udviklingen i genbosætningen er til gengæld stadig lovende. Medlemsstaterne har indtil videre givet 14 422 personer sikre og lovlige adgangsveje, hvilket er mere end halvdelen af de 22 504, der er vedtaget under EU's genbosætningsordning. Det omfatter genbosætningen af 3 565 syrere i forbindelse med erklæringen fra EU og Tyrkiet. Medlemsstaterne gør gode fremskridt med hensyn til forberedelsen af yderligere genbosætningsoperationer og har ladet antyde, at de påtænker at lade yderligere 34 000 syrere indrejse via Tyrkiet, bl.a. gennem 1:1-genbosætningsordningen og nationale ordninger. Kommissionen har derfor ændret finansieringsprogrammerne for de berørte medlemsstater med henblik på at yde 213 mio. EUR i økonomisk støtte til genbosætning. Der bør desuden foretages en vurdering af, om der er belæg for at gøre brug af den frivillige ordning med Tyrkiet om indrejse af humanitære årsager for så vidt angår syriske flygtninge fra Tyrkiet, hvilket vil kunne sætte yderligere gang i genbosætningen.

Stabil fremgang i gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet

Knap et år efter erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. mats bidrager den stadig med konkrete resultater til trods for den vanskelige situation. De daglige passager fra Tyrkiet til de græske øer er faldet fra 10 000 personer på en enkelt dag i oktober 2015 til 43 om dagen i dag. Overordnet set er antallet af ankomster faldet med 98 %. Antallet af omkomne i Det Ægæiske Hav er også faldet markant siden erklæringen, fra 1 100 (i samme periode i 2015-2016) til 70. Tilbagesendelsesindsatsen er blevet opretholdt, og der er i alt tilbagesendt 1 487 personer siden erklæringen. Alligevel registreres der stadig flere ankomster end tilbagesendelser fra Grækenland til Tyrkiet, hvilket har lagt et ekstra pres på de græske øer. De foranstaltninger, der er vedtaget i handlingsplanen mellem Grækenland og koordinatoren for erklæringen fra EU og Tyrkiet, bl.a. etableringen af et effektivt sporingssystem, indførelsen af geografiske begrænsninger og oprettelsen af tilstrækkelig kapacitet, bør bidrage til at sætte fart i tilbagesendelserne. Kommissionen har i dag for første gang offentliggjort en punktvis statusrapport over hver af foranstaltningerne i den fælles handlingsplan.

Det går også fremad på andre områder af erklæringen, idet Kommissionen fortsat arbejder på hurtigt at få fordelt midlerne under faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, hvilket fremgår af den første årlige rapport om faciliteten, der også offentliggøres af Kommissionen i dag. Ud af de 2,2 mia. EUR, der allerede er afsat for 2016-2017, blev der på rekordtid indgået aftale om 1,5 mia. EUR, dvs. halvdelen af det samlede budget for 2016-2017 på 3 mia. EUR. Kommissionen arbejder også videre med Tyrkiet om at gøre yderligere fremskridt med opfyldelsen af de resterende benchmarks for køreplanen for visumliberalisering, og Rådet har påbegyndt sin undersøgelse af forhandlingsdirektivet om en opgradering af toldunionen.

Fremskridt med hensyn til at gøre det nye Europæiske Agentur for Kyst- og Grænsebevogtning fuldt operationelt.

Fem måneder efter lanceringen af den europæiske grænse- og kystvagt er der stadig behov for fælles investeringer og engagement for at sikre, at agenturet så hurtigt som muligt bliver fuldt operationelt, som et konkret udtryk for medlemsstaternes vilje til at dele ansvaret og udvise solidaritet.

Agenturet bistår i øjeblikket medlemsstaterne med omkring 1 350 grænsevagter ved forskellige afsnit af EU's ydre grænser og supplerer således medlemsstaternes egen kapacitet på over 100 000 grænsevagter. Til trods for betydelige udsendelser og bidrag fra medlemsstaterne kan der stadig konstateres mangler, både hvad angår menneskelige ressourcer og teknisk udstyr. Navnlig er der stadig betydelig mangel på levering af materiel til udstyrspuljen til hurtig udrykning, udsendelser til igangværende fælles operationer og til de tre nye puljer af observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse, ledsagere ved tvangsmæssig tilbagesendelse og tilbagesendelsesspecialister.Medlemsstaterne bør afhjælpe disse mangler inden udgangen af marts 2017 for at sikre, at agenturet kan levere den nødvendige støtte til medlemsstaterne ved de ydre grænser. Det er også nødvendigt fortsat at gennemføre sårbarhedsvurderinger for at hjælpe med at afhjælpe potentielle mangler ved de ydre grænser før en eventuel ny krise, bl.a. ved at fokusere på de meste presserende sårbarheder.

Der er også sket fremskridt på andre områder, f.eks. med et udkast til en hjemstedsaftale med Polen og et nyt fjernstyret flysystem til militær overvågning, som ventes igangsat i juni 2017.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: Kommissionen efterlyser en fornyet indsats for solidaritetsforanstaltninger under den europæiske dagsorden for migration

FAKTABLAD: Europas migrations- og asylpolitik: Små tiltag, der kan gøre en stor forskel

FAKTABLAD: En europæisk dagsorden for migration – status

FAKTABLAD: Et EU-budget for flygtningekrisen og bedre håndtering af migrationsstrømme

 Tiende rapport om omfordeling og genbosætning

Meddelelse: Tiende rapport om omfordeling og genbosætning

Bilag 1: Omfordelinger fra Grækenland

Bilag 2: Omfordelinger fra Italien

Bilag 3: Omfordelinger fra Italien og Grækenland

Bilag 4: Status over genbosætninger

FAKTABLAD: Omfordeling og genbosætning

FAKTABLAD: Håndtering af flygtningekrisen: EU's finansielle støtte til Grækenland

Den europæiske dagsorden for migration

 Femte statusrapport om med erklæringen fra EU og Tyrkiet

Meddelelse: Femte rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet

Fremskridt med gennemførelsen af den fælles handlingsplan

Første årlige rapport om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

FAKTABLAD: Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

Operationel gennemførelse af erklæringen fra EU og Tyrkiet: Medlemsstaternes tilsagn og udsendelser til Frontex- og EASO-operationer - tilbagesendelse og genbosætning

Erklæring fra EU og Tyrkiet af 18. marts

Handlingsplan mellem EU og Tyrkiet af 15. oktober, som trådte i kraft den 29. november 2015

Udnævnelse af en EU-koordinator

 Anden statusrapport om den operationelle gennemførelse af den europæiske grænse- og kystvagt

Meddelelse: Anden statusrapport om den operationelle gennemførelse af den europæiske grænse- og kystvagt

FAKTABLAD: Sikring af Europas ydre grænser: Den europæiske grænse- og kystvagt

IP/17/348

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar