Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hur digitalt är ditt land? Förbättringar i Europa, men det finns fortfarande digitala klyftor

Bryssel den 3 mars 2017

2017 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle visar att EU gör framsteg, men att klyftan mellan de digitala toppaktörerna och länderna med sämre resultat fortfarande är alldeles för stor. Större ansträngningar och investeringar behövs för att den digitala inre marknaden ska få maximala effekter.

 

EU-kommissionen lägger i dag fram resultaten från 2017 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi). Desi är ett verktyg som visar hur de 28 EU-länderna ligger till på en mängd olika områden, från anslutbarhet och digital kompetens till digitalisering av företag och offentliga tjänster.

– Europa blir gradvis mer digitalt, men ytterligare insatser behövs i många länder, säger EU-kommissionär Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden. Alla EU-länder måste investera mer för att helt kunna dra nytta av den digitala inre marknaden. Vi vill inte ha ett digitalt Europa med två hastigheter.Vi bör arbeta tillsammans för att göra EU världsledande på det digitala området.

Allmänt sett har EU förbättrat sina digitala resultat med 3 procentenheter jämfört med förra året[1]), men framstegen kunde vara snabbare och bilden varierar mellan olika EU-länder (den digitala klyftan mellan de bästa och de sämsta är 37 procentenheter, vilket kan jämföras med 36 procentenheter 2014). Danmark, Finland, Sverige och Nederländerna toppar årets lista, följda av Luxemburg, Belgien, Storbritannien, Irland, Estland och Österrike. EU:s tre ledande digitala aktörer leder också globalt före Sydkorea, Japan och USA. Slovakien och Slovenien är de EU-länder som gjort störst framsteg. Trots en del förbättringar ligger flera EU-länder efter de andra i sin digitala utveckling jämfört med EU-genomsnittet. Det gäller bl.a. Polen, Kroatien, Italien, Grekland, Bulgarien och Rumänien. Landsprofiler för de enskilda länderna finns online.

 

 DESI

 

EU-kommissionen har nu lagt fram alla de stora initiativ som ingår i dess strategi för en digital inre marknad Europaparlamentet och EU-länderna uppmanas att snarast möjligt anta förslagen, så att Europa kan utnyttja sina digitala möjligheter på bästa sätt.

EU-kommissionen kommer att ta hänsyn till Desi-resultaten när den lägger fram sin halvtidsöversyn av strategin för den digitala inre marknaden i maj, för att kartlägga var det kan behövas ytterligare insatser eller lagstiftningsförslag för att klara framtida utmaningar.

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) visar följande:

Anslutbarheten har förbättrats, men räcker fortfarande inte för att täcka framtidens behov

  • I 76 % av de europeiska hushållen har man tillgång till höghastighetsbredband (minst 30 Mbit/s) och i vissa EU-länder kan en stor andel av dessa hushåll redan ansluta sig till nät som kan tillhandahålla 100 Mbit/s eller mer. Över 25 % av hushållen har tecknat abonnemang på snabbt bredband.
  • Antalet abonnemang på mobildata ökar: från 58 abonnenter per 100 personer år 2013 till 84 år 2016.
  • 4G-tjänster täcker 84 % av EU:s befolkning.

Det här räcker dock inte för att tillgodose de ökande behoven av hastighet, kvalitet och tillförlitlighet för framtidens anslutningar. Internettrafiken ökar med 20 % varje år, och för mobilnät ligger ökningen på över 40 % per år. Europaparlamentet och rådet håller för närvarande på att diskutera EU-kommissionens förslag om omarbetning av EU:s telekombestämmelser och om att främja investeringar i nät med mycket hög kapacitet för att tillgodose befolkningens ökande behov av anslutbarhet, tillsammans med strategiska mål för ett gigabitsamhälle 2025. EU-länderna bör också öka sina ansträngningar för att uppnå målen avseende harmoniserad spektrumtilldelning, som nu omfattar 700 Mhz-bandet, så att nästa generation av kommunikationsnät (5G) kan användas allmänt från 2020. Spektrumsamordningen i EU är viktig för att säkerställa trådlös täckning och nya gränsöverskridande tjänster. Tätorter i hela Europa kommer snart också att kunna ansöka om finansiering för att kunna införa gratis wifi på offentliga platser inom ramen för EU-kommissionens WiFi4EU-system.

EU har fler digitala specialister än tidigare men kompetensklyftan finns kvar.

  • EU har fler högskoleutbildade inom naturvetenskap, teknik och matematik än tidigare (19 utexaminerade per 1 000 personer mellan 20 och 30).
  • Det finns fler IKT-specialister på arbetsmarknaden (3,5 % av arbetskraften 2015, jämfört med 3,2 % år 2012)
  • Nästan halva EU:s befolkning (44 %) saknar fortfarande grundläggande digital kompetens om sådant som hur man använder mejl eller redigeringsverktyg eller hur man installerar nya enheter.

Koalitionen för digitala färdigheter och arbetstillfällen , som inrättades i december 2016 som ett led i den europeiska kompetensagendan, arbetar tillsammans med EU-länderna, näringslivet och arbetsmarknadens parter för att utveckla en stor digital kompetenspool och se till att personer på den europeiska arbetsmarknaden har de digitala färdigheter som de behöver. 

Européerna blir allt mer digitala.

  • 79 % av EU:s befolkning är ute på nätet minst en gång i veckan, vilket innebar en ökning med 3 procentenheter under 2016.

o 78 % av internetanvändarna använder internet för att spela eller ladda ned musik, filmer, bilder eller spel.

o 70 % av de europeiska internetanvändarna läser nyheter på nätet (64 % år 2013).

o 63 % använder sociala nätverk (57 % år 2013).

o 66 % gör inköp på nätet (61 % år 2013).

o 59 % använder internetbanker (56 % år 2013).

o 39 % använder internet för att ringa samtal (33 % år 2013).

Som ett led i sin strategi för en digital inre marknad arbetar EU-kommissionen för att öka förtroendet och tillförlitligheten i onlinevärlden. De nya EU-bestämmelserna om dataskydd kommer att träda i kraft i maj 2018 tillsammans med nya bestämmelser om integritet och elektronisk kommunikation. EU-kommissionen arbetar också för att göra mer internetinnehåll tillgängligt över gränser. Från början av 2018 kommer alla européer att kunna ta del av sina filmer, sin musik, sina videospel och e-boksabonnemang när de är på resa inom EU. EU-kommissionen föreslår också att det ska bli lättare för sändningsföretag att göra program tillgänliga på nätet i andra EU-länder.

Företagen blir alltmer digitala, men e-handeln ökar endast långsamt.

  • De europeiska företagen använder alt oftare digital teknik, som t.ex. företagsprogramvara för elektroniskt informationsutbyte (från 26 % av företagen 2013 till 36 % 2015) och e-fakturor (från 10 % 2013 till 18 % 2016).
  • De små och medelstora företagens e-handel ökade också en aning (från 14 % av de små och medelstora företagen 2013 till 17 % 2016). Mindre än hälften av dessa företag bedriver dock handel till ett annat EU-land.

Under 2016 lade EU-kommissionen fram förslag till nya bestämmelser för att främja e-handeln genom att motverka geoblockering, göra det billigare och effektivare att sända paket över gränserna och bygga upp kundernas förtroende genom bättre skydd och säkerställande av att bestämmelserna följs. EU-kommissionen föreslog också att momsvillkoren skulle förenklas för företag som bedriver e-handel i EU. Dessa initiativ kommer, när de antagits av Europaparlamentet och medlemsländerna, att göra det enklare för människor och företag och köpa och sälja över gränserna.

Européerna använder fler offentliga tjänster på nätet.

  • 34 % av internetanvändarna har sänt in onlineformulär till offentliga förvaltningar i stället för papperskopior (en ökning från 27 % 2013).

Allt fler och allt mer sofistikerade tjänster finns tillgängliga online, t.ex. tjänster som man kan använda för att underrätta myndigheterna om en ny hemvist, ett barns födelse eller andra viktiga händelser. Som ett led i handlingsplanen för e-förvaltning kommer EU-kommissionen att starta en gemensam digital ingång för att göra det lätt att hitta information om den inre marknaden på nätet, ett initiativ för att digitalisera bolagsrätten ytterligare och ta fram en uppdaterad europeisk interoperabilitetsram.

Bakgrund

Desi är ett sammansatt index för att mäta EU-ländernas utveckling mot en digital ekonomi och ett digitalt samhälle. Det för samman ett antal relevanta indikatorer på Europas nuvarande digitala bestämmelser. Desi syftar till att hjälpa EU-länderna att se vilka områden som behöver prioriteras för investeringar och åtgärder, för att skapa en fungerande digital inre marknad, vilket är en av EU-kommissionens viktigaste prioriteringar.https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi

De här resultaten kommer att användas för EU-kommissionens lägesrapport om den digitala utvecklingen. Den ska komplettera den europeiska planeringsterminen och läggas fram i maj 2017 och som kommer att innehålla en ingående bedömning av hur det går med EU:s och medlemsländernas digitala utveckling. Lägesrapporten kommer också att kartlägga tänkbara åtgärder som kan förbättra EU-ländernas digitala resultat.

Läs mer

EU-kommissionär Andrus Ansip tal i samband med att Desi lades fram

Frågor och svar

Landsprofiler

Faktablad om den digitala inre marknaden

Åtgärder för Europas digitala framtid – digitala rubriker

Digital Day i Rom den 23 mars 2017

#DESIEU

 

 

[1] Desi 2016 räknades om för alla länder för att ta hänsyn till vissa ändringar av metoden. Därför kan ländernas poäng och platser ha ändrats från föregående publicering. För ytterligare information, se frågor och svar och beskrivningen av Desi-metoden.

IP/17/347

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar