Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår genomripande reform av EU:s momssystem

Bryssel den 4 oktober 2017

Europeiska kommissionen föreslår genomripande reform av EU:s momssystem

Europeiska kommissionen har i dag presenterat planerna för den mest genomgripande reformen av EU:s regler för mervärdesskatt (i dagligt tal moms) på ett kvarts sekel. Målet är att modernisera och förbättra systemet på ett sätt som underlättar både för företag och för myndigheter. Med dagens system beräknas det att momsbelopp på över 150 miljarder euro går förlorade varje år – pengar som medlemsstaterna skulle kunna använda t.ex. för skolor, sjukvård och bättre vägar. Av detta totalbelopp räknar man med att ungefär 50 miljarder euro – eller 100 euro per EU-medborgare och år – går förlorade på grund av gränsöverskridande momsbedrägerier. De pengar som på så sätt avleds genom bedrägeri kan användas för att finansiera kriminella organisationer, inklusive terrorism. Den föreslagna reformen beräknas kunna minska beloppet för sådant bedrägeri med 80 %.

Den föreslagna reformen av momsbestämmelserna skulle också göra systemet mer robust och enklare att tillämpa för företagen. Kommissionens mål är att utforma ett momssystem som underlättar för de europeiska företagen att dra största möjliga nytta av fördelarna med den inre marknaden och därmed kunna konkurrera effektivare även globalt. Med nuvarande regler har företag som handlar över gränserna i snitt 11 procent högre kostnader enbart för att anpassa sig till regelverket än de som bara bedriver handel inom ett land. Förenklade och moderniserade momsbestämmelser beräknas komma att minska sådana kostnader med omkring 1 miljard euro.

Det har länge varit kommissionens mål och föresats att skapa ett mer ”slutgiltigt” momssystem som fungerar i bättre samklang med den inre marknaden. Behovet att skapa ett mer enhetligt och bedrägerisäkert europeiskt momsområde förklarades i närmare detalj i 2016 års handlingsplan för mervärdesskatt.

Kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, som ansvarar för euron och den sociala dialogen, säger: ”Genom vårt förslag i dag vill vi förnya det nu gällande momssystemet, som skapades för ett kvarts sekel sedan och aldrig var avsett som mer än en temporär lösning. Vi behöver nu en mer slutgiltig ordning, som också underlättar bekämpningen av gränsöverskridande momsbedrägerier – bedrägerier som sammanlagt kostar EU-länderna skatteintäkter på omkring 50 miljarder euro om året.”

Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, tillägger: ”Tjugofem år efter skapandet av den inre marknaden möter företag och konsumenter fortfarande 28 olika momssystem när de bedriver verksamhet eller gör inköp över gränserna. Under alltför lång tid har kriminella organisationer, möjligen även terrornätverk, kunnat utnyttja de många kryphålen i momssystemet, med bedrägerier till ett värde av cirka 50 miljarder euro per år. Det är därför hög tid att vi gör oss kvitt detta ålderdomliga och krångliga regelsystem, där de inre gränserna mellan EU-länder fortfarande har en central roll. Enligt det föreslagna systemet ska medlemsstaterna från och med 2022 behandla gränsöverskridande momstransaktioner inom den inre marknaden på samma sätt som inhemska transaktioner. Dagens förslag förväntas minska de förluster som orsakas av gränsöverskridande momsbedrägerier med cirka 80 %. Samtidigt kommer de nya reglerna att underlätta för EU-företag som bedriver handel över gränserna, minska byråkratin och förenkla många rutiner som har med moms att göra. Med andra ord: goda nyheter för företag, konsumenter och offentliga finanser, dåliga nyheter för bedragare.”

Med dagens paket föreslår alltså kommissionen att i grunden förändra det nuvarande momssystemet genom att beskatta försäljningen av varor från ett EU-land till ett annat på samma sätt som varor som säljs inom ett enskilt medlemsland. På så sätt skapas ett nytt, mer slutgiltigt momssystem för EU.

Vår strävan är att nå enighet om fyra grundprinciper, eller ”hörnstenar”, för det slutgiltiga systemet för EU som gemensamt momsområde:

  • Att bekämpa bedrägeri Enligt de föreslagna bestämmelserna ska gränsöverskridande handel mellan företag bli momspliktig. För närvarande är denna typ av handel undantagen från moms, vilket gör det lätt för skrupelfria företag att å ena sidan ta ut moms från köparen, å andra sidan smita undan betalningen av motsvarande momsbelopp till statskassan.
  • En enda kontaktpunkt: Ett system med ”en enda kontaktpunkt” kommer att göra det enklare för företag som säljer varor eller tjänster över gränserna att hantera sina momsskyldigheter. Företagen kommer att kunna lämna in deklarationer och sköta betalningar via en enda nätportal, på sitt eget språk och enligt samma regler och på samma formulär som vid inhemsk handel. Medlemsländerna kommer således att betala momsbelopp till varandra direkt, vilket redan är fallet för all försäljning av e-tjänster.
  • Bättre konsekvens mellan bestämmelser En övergång till principen om beskattning i destinationsmedlemslandet, enligt vilken det slutliga momsbeloppet alltid betalas till slutkonsumentens medlemsstat, till den skattesats som gäller där. Detta har länge varit kommissionens mål, och stöds också av medlemsstaterna. Principen gäller för övrigt redan vid försäljning av e-tjänster.
  • Mindre byråkrati Förenklade regler för fakturering kommer att göra det möjligt för säljare att utforma sina fakturor enligt reglerna i sitt hemland även vid handel över gränserna. Kravet på företagen att göra sammanställningar över gränsöverskridande transaktioner och skicka in dessa till skattemyndigheterna ska avskaffas.

Genom dagens förslag införs också begreppet certifierad beskattningsbar person – en kategori av företag som bedöms som tillförlitliga och som därmed kommer att gynnas av enklare och mindre tidskrävande bestämmelser. Fyra ”snabba lösningar” har också föreslagits, vilka skulle träda i kraft senast 2019. Dessa åtgärder på kortare sikt har uttryckligen begärts av medlemsstaterna för att få det nuvarande momssystemet att fungera bättre i det dagliga arbetet, fram till dess att man helt kunnat enas om ett slutgiltigt system och genomfört detta fullt ut.

Vad händer nu?

Lagförslaget kommer att överlämnas till medlemsstaterna i rådet för beslut, och till Europaparlamentet för samråd. Under 2018 kommer kommissionen att följa upp initiativet med ett förslag till detaljerade tekniska ändringar i det så kallade mervärdesskattedirektivet, så att det ”slutgiltiga momssystem” som föreslås i dag kan genomföras så smidigt som möjligt.

Bakgrund

Det gemensamma systemet för moms är en viktig del av Europas inre marknad. Det första momsdirektivet antogs redan 1967. Det infördes ursprungligen för att bli av med omsättningsskatter som snedvred konkurrensen och hindrade den fria rörligheten för varor, samt för att avlägsna skattekontroller och formaliteter vid de inre gränserna. Moms är en viktig och växande inkomstkälla för den offentliga sektorn inom EU, och uppgick till mer än 1 biljon euro 2015 (motsvarande 7 % av EU:s samlade BNP). Den utgör också en av de kategorier av egna medel som finansierar EU:s budget. Som en konsumtionsskatt är det en av de mest tillväxtvänliga typerna av beskattning.

Men trots ett stort antal reformer har momssystemet inte kunnat hålla jämna steg med de utmaningar som följer av dagens globala, digitala och mobila ekonomi. Det nuvarande systemet infördes ursprungligen 1993 och var avsett som ett övergångssystem. Regelverket är splittrat och onödigt krångligt för de allt fler företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet, och många av de nu gällande bestämmelserna underlättar momsbedrägeri. Bland annat behandlas inhemska och gränsöverskridande transaktioner olika, och det går att köpa varor och tjänster momsfritt inom den inre marknaden.

Kommissionen har konsekvent efterlyst en reform av momssystemet. För företag med verksamhet över hela unionen utgör EU:s inre gränser just i momshänseende fortfarande en komplikation som gör sig påmind närmast dagligen. Det nuvarande momssystemet är alltså ett av de sista lagstiftningsområdena som inte är förenligt med principerna för den inre marknaden.

Läs mer

Q&A om reform av momssystemet

Länk till meddelandet

2016 års handlingsplan:

2017 års studie om momsgapet (pressmeddelande)

Kommissionens förslag om moms på e-handel (december 2016)

Konsekvensbedömning

IP/17/3443

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Videos