Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia navrhuje rozsiahlu reformu systému DPH v EÚ

Brusel 4. október 2017

Európska komisia navrhuje rozsiahlu reformu systému DPH v EÚ

Európska komisia dnes predstavila plány na najväčšiu reformu pravidiel EÚ v oblasti DPH za posledných 25 rokov. Táto reforma by zlepšila a zmodernizovala systém, a to tak pre vlády, ako aj pre podniky. Celkový výpadok príjmov z DPH každoročne prekračuje 150 miliárd EUR, čo sú príjmy, ktoré by členské štáty mohli použiť na školy, cesty a zdravotnú starostlivosť. Odhaduje sa, že z tejto sumy zhruba 50 miliárd EUR (t. j. 100 EUR na občana EÚ ročne) možno pripísať cezhraničným podvodom v oblasti DPH. Tieto prostriedky sa možno používajú na financovanie zločineckých skupín, ako aj terorizmu. Podľa odhadov by sa vďaka navrhovanej reforme táto suma znížila o 80 %.

Systém by bol vďaka navrhovanej reforme DPH aj odolnejší a jednoduchší na využívanie pre podniky. Cieľom Komisie je systém DPH, ktorý európskym podnikom pomôže využívať všetky výhody jednotného trhu a konkurovať na svetových trhoch. Podniky obchodujúce so zahraničím musia v súčasnosti znášať o 11 % vyššie náklady na dodržiavanie predpisov než podniky, ktoré obchodujú iba na domácom trhu Zjednodušením a modernizáciou systému DPH by sa tieto náklady mali znížiť približne o 1 miliardu EUR.

Konečný systém DPH, ktorý by bol vhodne uspôsobený pre jednotný trh, je dlhodobým záväzkom Európskej komisie. V akčnom pláne v oblasti DPH z roku 2016 bola podrobne vysvetlená potreba zaviesť jednotný európsky priestor v oblasti DPH, ktorý by bol jednoduchší a odolný voči podvodom.

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis, zodpovedný za euro a sociálny dialóg, k tomu uviedol: „Dnes predkladáme návrhy na modernizáciu súčasného systému DPH, ktorý bol zavedený pred štvrťstoročím a ktorý mal byť len dočasným riešením. Potrebujeme konečný systém, ktorý nám umožní efektívnejšie riešiť cezhraničné podvody s DPH. Na úrovni Európskej únie spôsobujú tieto podvody výpadok daňových príjmov vo výške približne 50 miliárd EUR ročne.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Dvadsaťpäť rokov po vytvorení jednotného trhu sa podniky a spotrebitelia pri cezhraničnom podnikaní stále stretávajú s 28 rôznymi režimami DPH. Zločinci a možno aj teroristi tieto medzery v legislatíve zneužívajú už príliš dlho, pričom ich organizované podvody spôsobujú ročne straty vo výške 50 miliárd EUR. Tento zastaraný systém založený na vnútroštátnych hraniciach musí skončiť! Členské štáty by do roku 2022 mali považovať cezhraničné transakcie v oblasti DPH za domáce operácie na našom vnútornom trhu. Dnešný návrh by mal podľa očakávaní znížiť objem cezhraničných podvodov s DPH o približne 80 %. Zároveň uľahčí život podnikom z EÚ, ktoré obchodujú cezhranične, odstráni byrokraciu a zjednoduší postupy súvisiace s DPH. Je to skrátka dobrá správa pre podniky, spotrebiteľov a národné rozpočty a zlá správa pre podvodníkov.“

V dnešnom balíku Komisia navrhuje zásadne zmeniť súčasný systém DPH, a síce tak, že predaj tovaru medzi dvoma krajinami EÚ sa bude zdaňovať rovnakým spôsobom ako tovar predávaný v jednotlivých členských štátoch. Vytvorí sa tak nový a konečný systém DPH v EÚ.

Budeme sa usilovať o dohodu na štyroch základných zásadách, alebo „základných prvkoch“ nového konečného jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH, ktorými sú:

  • Boj proti podvodom: DPH sa odteraz bude účtovať aj pri cezhraničnom obchode medzi podnikmi. V súčasnosti je tento typ obchodu oslobodený od DPH, čo bezohľadné podniky ľahko zneužívajú vo svoj prospech na výber DPH zo svojich predajov a potom sa vytratia bez toho, aby odviedli prostriedky do štátneho rozpočtu.
  • Jednotné kontaktné miesto: Pre podniky, ktoré uskutočňujú cezhraničný predaj, bude jednoduchšie plniť si svoje povinnosti v oblasti DPH vďaka tzv. jednotnému kontaktnému miestu. Obchodníci budú môcť predkladať daňové priznania a vykonávať platby prostredníctvom jednotného internetového portálu vo vlastnom jazyku a podľa rovnakých pravidiel a na rovnakých administratívnych tlačivách ako v domovskej krajine. Členské štáty si potom DPH priamo navzájom vyplatia, ako je to už v prípade predaja všetkých elektronických služieb.
  • Väčšia konzistentnosť: Prechod na zásadu zdaňovania v krajine určenia, čo znamená, že konečná suma DPH sa vždy zaplatí členskému štátu konečného spotrebiteľa a bude sa účtovať podľa sadzby daného členského štátu. Toto je dlhodobým záväzkom Európskej komisie, ktorý má podporu členských štátov. Táto zásada už funguje v prípade predaja elektronických služieb.
  • Menej byrokracie: Zjednodušenie pravidiel fakturácie umožní predajcom vyhotovovať faktúry podľa pravidiel platných v ich vlastnej krajine aj pri cezhraničnom obchode. Podniky už nebudú musieť pripravovať zoznam cezhraničných transakcií pre príslušný daňový orgán (tzv. súhrnný výkaz).

Dnešným návrhom sa zavádza aj pojem certifikovaná zdaniteľná osoba, teda kategória dôveryhodných podnikov, pre ktoré budú platiť oveľa jednoduchšie a časovo nenáročnejšie pravidlá. Navrhujú sa aj štyri tzv. rýchle riešenia, ktoré majú nadobudnúť účinnosť do roku 2019. Tieto krátkodobé opatrenia výslovne požadovali členské štáty s cieľom zlepšiť každodenné fungovanie súčasného systému DPH dovtedy, kým sa v plnej miere nedohodne a nezavedie konečný režim.

Ďalšie kroky

Tento legislatívny návrh sa zašle členským štátom v Rade na schválenie a Európskemu parlamentu na konzultáciu. Komisia bude ďalej realizovať túto iniciatívu v roku 2018 prostredníctvom podrobného legislatívneho návrhu na zmenu tzv. smernice o DPH na technickej úrovni tak, aby sa dnes navrhovaný konečný režim DPH mohol hladko zaviesť.

Súvislosti

Spoločná daň z pridanej hodnoty (DPH) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. Prvá smernica o DPH pochádza z roku 1967. Pôvodným cieľom jej zavedenia bolo zrušiť dane z obratu, ktoré narúšali hospodársku súťaž a brzdili voľný pohyb tovaru, ako aj odstránenie daňových kontrol a formalít na vnútorných hraniciach. DPH je dôležitým a rastúcim zdrojom príjmov v EÚ – v roku 2015 predstavovala viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. DPH tvorí základ aj jedného z vlastných zdrojov príjmov EÚ. Keďže ide o daň zo spotreby, patrí k formám zdaňovania, ktoré najviac podporujú rast.

Systém DPH aj napriek mnohým reformám už nedokáže držať krok s výzvami súčasnej globálnej, digitálnej a mobilnej ekonomiky. Súčasný systém DPH pochádza z roku 1993 a mal byť len prechodným systémom. Systém je fragmentovaný, príliš zložitý vzhľadom na čoraz väčší počet cezhranične pôsobiacich podnikov a ponecháva veľa priestoru na podvody: k domácim a cezhraničným transakciám sa pristupuje odlišne, pričom v rámci jednotného trhu sa tovar alebo služby môžu nakupovať bez DPH.

Komisia sa sústavne usiluje o presadenie reformy systému DPH. Pokiaľ ide o DPH, pre podniky obchodujúce v celej EÚ sú hranice stále súčasťou ich každodenného života. Súčasné pravidlá DPH sú jednou z posledných oblastí, kde právo Únie nie je v súlade so zásadami, na ktorých sa zakladá jednotný trh.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede k reforme DPH

Odkaz na oznámenie

Akčný plán v oblasti DPH z roku 2016

Štúdia o výpadku príjmov z DPH z roku 2017

Návrhy Komisie týkajúce sa DPH v oblasti elektronického obchodu (december 2016)

Posúdenie vplyvu

IP/17/3443

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Videos