Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU voor

Brussel, 4 oktober 2017

Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU voor

De Europese Commissie heeft vandaag plannen gepresenteerd voor de grootste hervorming van de btw-regels van de EU in een kwarteeuw. De nieuwe start moet het stelsel zowel voor overheden als voor ondernemingen verbeteren en moderniseren. In totaal gaat elk jaar meer dan 150 miljard EUR aan btw verloren, waardoor de lidstaten inkomsten mislopen die voor scholen, wegen en gezondheidszorg zouden kunnen worden gebruikt. Volgens ramingen is ongeveer 50 miljard EUR daarvan - of jaarlijks 100 EUR per EU-burger - te wijten aan grensoverschrijdende btw-fraude. Dat geld kan worden gebruikt om misdaadorganisaties waaronder terroristische groeperingen, te financieren. Volgens ramingen wordt dit bedrag dankzij de voorgestelde hervorming met 80% verminderd.

De voorgestelde btw-hervorming beoogt het stelsel ook robuuster en gebruiksvriendelijker voor ondernemingen te maken. De Commissie wil een btw-stelsel dat Europese ondernemingen helpt van alle voordelen van de eengemaakte markt te profiteren en op de wereldwijde markten te concurreren. Ondernemingen die in het buitenland zaken doen, moeten nu nalevingskosten maken die 11% hoger liggen dan die van alleen in het binnenland opererende ondernemingen. Een eenvoudigere en modernere btw moet deze kosten met een geraamde 1 miljard EUR verminderen.

Een definitief btw-stelsel dat voor de eengemaakte markt werkt, is al lang een toezegging van de Commissie. In het btw-actieplan van 2016 is in detail uitgelegd waarom er een eengemaakte Europese btw-ruimte moet ontstaan die eenvoudiger en fraudebestendig is.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog: "Vandaag presenteren we een vernieuwing van het huidige btw-stelsel, dat een kwarteeuw geleden tijdelijk tot stand werd gebracht. We hebben een definitief stelsel nodig waarmee we grensoverschrijdende btw-fraude efficiënter kunnen aanpakken. Op Unieniveau leidt deze fraude tot een jaarlijks verlies aan belastinginkomsten van ongeveer 50 miljard EUR."

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "Vijfentwintig jaar na de oprichting van de eengemaakte markt hebben ondernemingen en consumenten nog altijd te maken met 28 verschillende btw-stelsels wanneer zij in het buitenland actief zijn. Criminelen en mogelijk ook terroristen maken al veel te lang van deze lacunes gebruik en organiseren fraude ter waarde van 50 miljard EUR per jaar. Er moet een einde komen aan dit anachronistische systeem op basis van nationale grenzen! De lidstaten moeten tegen 2022 grensoverschrijdende btw-transacties als binnenlandse operaties in onze interne markt beschouwen. Het voorstel van vandaag zal naar verwachting de grensoverschrijdende btw-fraude met ongeveer 80% verminderen. Tegelijkertijd wordt zaken doen voor internationaal opererende EU-ondernemingen aantrekkelijker door vermindering van de bureaucratie en vereenvoudiging van de btw-procedures. Kortom, goed nieuws voor ondernemingen, consumenten en de nationale begrotingen, slecht nieuws voor fraudeurs."

Met het pakket van vandaag stelt de Commissie voor het huidige btw-stelsel fundamenteel te wijzigen door de verkoop van goederen tussen EU-landen op dezelfde wijze te belasten als die binnen de afzonderlijke lidstaten. Dit zal een nieuw en definitief btw-stelsel voor de EU tot stand brengen.

We beogen overeenstemming te bereiken over vier fundamentele beginselen of "pijlers" van een nieuwe definitieve eengemaakte btw-ruimte van de EU:

  • Fraudebestrijding: De btw zal op grensoverschrijdende handel tussen ondernemingen worden geheven. Momenteel is dit soort handel vrijgesteld van btw, wat een gemakkelijk achterpoortje is voor gewetenloze ondernemingen om btw te innen en vervolgens te verdwijnen zonder het geld aan de overheid af te dragen.
  • Eén loket: Het zal voor internationaal opererende ondernemingen eenvoudiger worden om hun btw-verplichtingen na te komen dankzij een "éénloketsysteem". Handelaren zullen via één enkel onlineportaal in hun eigen taal aangiften en betalingen kunnen doen volgens dezelfde regels en administratieve modellen als in hun thuisland. De lidstaten zullen vervolgens de btw direct aan elkaar afdragen, net zoals voor de verkoop van e-diensten.
  • Grotere samenhang: Er wordt overgestapt naar het beginsel van "bestemming", waarbij het definitieve btw-bedrag altijd aan de lidstaat van de uiteindelijke consument wordt afgedragen en de btw volgens het tarief van die lidstaat wordt geheven. Dit is al lang een door de lidstaten gesteunde toezegging van de Europese Commissie en geldt al al voor de verkoop van e-diensten.
  • Minder bureaucratie: Vereenvoudiging van de factureringsregels, waardoor de verkopers facturen kunnen opstellen volgens de regels van hun eigen land, ook als zij in het buitenland zaken doen. Ondernemingen hoeven niet langer een lijst van grensoverschrijdende transacties voor hun belastingadministratie (de zogenoemde "verzamellijst") op te stellen.

Het voorstel van vandaag voert ook het concept van de gecertificeerd belastingplichtige in, een categorie van betrouwbare ondernemingen die veel eenvoudigere en tijdbesparende regels mogen volgen. Er zijn ook vier snelle oplossingen voorgesteld, die uiterlijk 2019 in werking moeten treden. De lidstaten hebben uitdrukkelijk om deze kortetermijnmaatregelen gevraagd om de dagelijkse werking van het huidige btw-stelsel te verbeteren totdat er volledige overeenstemming is bereikt over het definitieve stelsel en het wordt geïmplementeerd.

Volgende stappen

Dit wetgevingsvoorstel zal voor overeenstemming naar de lidstaten in de Raad worden gestuurd, en voor raadpleging naar het Europees Parlement. De Commissie zal dit initiatief in 2018 voortzetten met een gedetailleerd wetgevingsvoorstel om de zogenoemde "btw-richtlijn" op technisch niveau te wijzigen, zodat het vandaag voorgestelde definitieve btw-stelsel vlot kan worden geïmplementeerd.

Achtergrond

De gemeenschappelijke belasting over de toegevoegde waarde (btw) speelt een belangrijke rol in de eengemaakte markt van Europa. De eerste btw-richtlijn dateert van 1967. De btw werd oorspronkelijk ingevoerd om een einde te maken aan omzetbelastingen die de concurrentie verstoorden en het vrij verkeer van goederen belemmerden, en om fiscale controles en formaliteiten aan de binnengrenzen af te schaffen. De btw is een belangrijke en groeiende inkomstenbron in de EU: de opbrengst in 2015 bedroeg meer dan 1 000 miljard EUR, wat neerkomt op 7% van het bbp van de EU. Een van de eigen middelen van de EU is eveneens gebaseerd op de btw. Als verbruiksbelasting is het een van de meest groeivriendelijke vormen van belasting.

Ondanks vele hervormingen heeft het btw-stelsel geen gelijke tred kunnen houden met de uitdagingen van de huidige mondiale, digitale en mobiele economie. Het huidige btw-stelsel stamt uit 1993 en was als overgangsregeling bedoeld. Het is versnipperd en veel te complex voor het toenemende aantal internationaal opererende ondernemingen, en is fraudegevoelig: binnenlandse en grensoverschrijdende transacties worden verschillend behandeld en goederen en diensten kunnen zonder btw op de eengemaakte markt worden verhandeld.

De Commissie heeft voortdurend aangedrongen op een hervorming van het btw-stelsel. Vanwege de btw zijn grenzen nog altijd een onderdeel van het dagelijkse leven voor ondernemingen die in de hele EU actief zijn. De huidige btw-regels zijn een van de laatste gebieden van het EU-recht die niet stroken met de beginselen die aan de eengemaakte markt ten grondslag liggen.

Meer informatie

Q&A over de btw-hervorming

Link naar de mededeling

Btw-actieplan van 2016

Studie over de btw-kloof van 2017

Voorstellen van de Commissie inzake de btw voor e-commerce (december 2016)

Effectbeoordeling

IP/17/3443

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Videos