Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio ehdottaa EU:n alv-järjestelmän kauaskantoista uudistamista

Bryssel 4. lokakuuta 2017

Euroopan komissio ehdottaa EU:n alv-järjestelmän kauaskantoista uudistamista

Euroopan komissio on tänään esitellyt suunnitelmansa EU:n arvonlisäverosääntöjen uudistamiseksi. Kyseessä on suurin uudistus neljännesvuosisataan, ja tarkoituksena on parantaa ja nykyaikaistaa järjestelmää sekä jäsenvaltioiden että yritysten kannalta. Kaiken kaikkiaan yli 150 miljardin euron alv-tulot jäävät saamatta joka vuosi. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot menettävät tuloja, jotka voitaisiin käyttää kouluihin, teihin ja terveydenhuoltoon. Tästä arviolta noin 50 miljardia euroa – eli noin 100 euroa vuodessa jokaista EU:n kansalaista kohti – jää saamatta valtioiden rajat ylittävien alv-petosten vuoksi. Näitä varoja voidaan käyttää järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin rahoittamiseen. On arvioitu, että ehdotetun uudistuksen ansiosta petosten määrä pienentyisi 80 %.

Ehdotettu alv-uudistus tekisi järjestelmästä myös vankemman ja yritysten kannalta yksinkertaisemman. Komissio haluaa alv-järjestelmän, jonka avulla eurooppalaiset yritykset voivat hyödyntää kaikkia sisämarkkinoiden etuja ja kilpailla globaaleilla markkinoilla. Tällä hetkellä rajojen yli kauppaa käyville yrityksille aiheutuu sääntöjen noudattamisesta 11 % korkeammat kustannukset kuin niille, jotka käyvät kauppaa vain kotimaassa. Arvonlisäverotusta yksinkertaistamalla ja nykyaikaistamalla näiden kustannusten odotetaan pienenevän arviolta miljardi euroa.

Euroopan komissio on sitoutunut sisämarkkinoiden kannalta toimivan lopullisen alv-järjestelmän luomiseen jo pitkään. Vuoden 2016 alv-toimintasuunnitelmassa selostetaan yksityiskohtaisesti tarvetta muodostaa EU:n yhtenäinen alv-alue, joka on yksinkertaisempi ja paremmin petoksilta suojattu.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis kertoi komission ehdottavan neljännesvuosisata sitten väliaikaiseksi perustetun alv-järjestelmän uudistamista. Dombrovskisin mukaan ”tarvitaan lopullinen järjestelmä, jonka avulla voidaan tehokkaammin puuttua valtioiden rajat ylittäviin alv-petoksiin”. ”Tällaisten petosten takia Euroopan unionin tasolla jää vuosittain saamatta noin 50 miljardin euron verotulot”, Dombrovskis totesi.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici puolestaan totesi, että 25 vuotta sisämarkkinoiden luomisen jälkeen yritykset ja kuluttajat kohtaavat edelleen 28 erilaista alv-järjestelmää toimiessaan valtioiden rajojen yli. ”Rikolliset ja mahdollisesti terroristitkin ovat liian kauan voineet käyttää näitä porsaanreikiä hyväkseen tekemällä vuosittain 50 miljardin euron petokset. Tämä vanhentunut, valtioiden rajoihin perustuva järjestelmä täytyy lopettaa!”, Moscovici totesi ja jatkoi: ”Jäsenvaltioiden täytyisi pitää sisämarkkinoilla valtioiden rajat ylittävää arvonlisäverollista kaupankäyntiä kotimaisena kaupankäyntinä vuoteen 2022 mennessä. Tänään tehdyn ehdotuksen odotetaan vähentävän valtioiden rajat ylittäviä alv-petoksia noin 80 %. Samalla se helpottaa rajojen yli kauppaa käyvien EU:n yritysten elämää, vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa alv-menettelyjä. Tiivistettynä: yritysten, kuluttajien ja jäsenvaltioiden budjettien kannalta hyvä uutinen, petoksentekijöiden kannalta huono uutinen.”

Tämänpäiväisessä paketissa komissio ehdottaa nykyisen alv-järjestelmän perusteellista muuttamista niin, että tavaroiden myyntiä EU-maasta toiseen verotetaan samalla tavalla kuin tavaroiden myyntiä yksittäisen jäsenvaltion sisällä. Näin EU:hun luodaan uusi lopullinen alv-järjestelmä.

Komission tavoitteena on yhteisymmärrys neljästä perusperiaatteesta, jotka ovat uuden lopullisen EU:n yhtenäisen alv-alueen ”kulmakivet”:

  • Petosten torjunta: Arvonlisäveroa aletaan kantaa yritysten välisessä valtioiden rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Tällä hetkellä tällainen kaupankäynti on vapautettu alv:stä, mikä antaa häikäilemättömille yrityksille helpon porsaanreiän periä alv ja sen jälkeen kadota siirtämättä varoja valtiolle.
  • Keskitetty palvelupiste: Rajat ylittävää kaupankäyntiä harjoittavien yritysten on keskitetyn palvelupisteen ansiosta helpompi hoitaa alv-velvoitteensa. Elinkeinonharjoittajat voivat tehdä alv-ilmoitukset ja hoitaa alv-maksut yhden ja saman verkkoportaalin kautta omalla kielellään samoja sääntöjä noudattaen ja samoja hallinnollisia lomakkeita käyttäen kuin kotimaassaan. Jäsenvaltiot voivat tämän jälkeen maksaa alv:n toisilleen suoraan, kuten sähköisten palvelujen myynnissä jo tapahtuu.
  • Johdonmukaisuus lisääntyy: Siirtyminen ”määräpaikkaperiaatteeseen”, jonka mukaan lopullinen alv:n määrä maksetaan aina lopullisen kuluttajan jäsenvaltiolle kyseisen jäsenvaltion alv-kantaa noudattaen. Tämä on ollut Euroopan komission pitkäaikainen pyrkimys, jota jäsenvaltiot tukevat. Se on jo käytössä sähköisten palvelujen myynnin yhteydessä.
  • Byrokratia vähenee: Sääntöjä yksinkertaistetaan niin, että myyjät voivat laatia laskut oman maansa sääntöjen mukaisesti, vaikka ne kävisivät kauppaa maansa rajojen yli. Yritysten ei enää tarvitse laatia maansa veroviranomaiselle luetteloa valtioiden rajat ylittävistä liiketoimista (ns. yhteenvetoilmoitus).

Tämänpäiväisessä ehdotuksessa otetaan lisäksi käyttöön luotettavaksi tunnetun verovelvollisen käsite. Luotettavaksi tunnetuilla verovelvollisilla tarkoitetaan luotettavia yrityksiä, joihin sovelletaan paljon yksinkertaisempia ja vähemmän aikaa vieviä sääntöjä. Lisäksi ehdotetaan neljää ”pikakorjausta”, jotka tulisivat voimaan vuoteen 2019 mennessä. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet näitä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, joilla parannetaan nykyisen alv-järjestelmän päivittäistä toimintaa siihen asti, kunnes lopullisesta järjestelmästä on kokonaisuudessaan sovittu ja se on pantu täytäntöön.

Seuraavat vaiheet

Säädösehdotus toimitetaan neuvostossa kokoontuville jäsenvaltioille päätettäväksi ja Euroopan parlamentille kuulemista varten. Tämän aloitteen jatkotoimenpiteenä komissio tekee vuonna 2018 yksityiskohtaisen säädösehdotuksen ns. alv-direktiivin muuttamisesta teknisellä tasolla, jotta tänään ehdotettu lopullinen alv-järjestelmä voidaan panna sujuvasti täytäntöön.

Tausta

Yhteinen alv-järjestelmä on tärkeä osa Euroopan sisämarkkinoita. Ensimmäinen alv-direktiivi on vuodelta 1967. Sen alkuperäinen tarkoitus oli päästä eroon liikevaihtoveroista, jotka vääristivät kilpailua ja haittasivat tavaroiden vapaata liikkuvuutta, sekä poistaa verotarkastuksia ja muodollisuuksia sisärajoilla. Alv on tärkeä ja kasvava tulonlähde EU:ssa: vuonna 2015 se tuotti yli biljoona euroa, mikä on 7 prosenttia suhteessa EU:n BKT:hen. Alv on myös yksi EU:n omien varojen lähteistä. Kulutusverona arvonlisävero on yksi parhaiten kasvua edistävistä verotusmuodoista.

Monista uudistuksista huolimatta alv-järjestelmä ei ole kyennyt kehittymään nykyisen maailmanlaajuisen, digitaalisen ja liikkuvan talouden haasteiden mukana. Nykyinen alv-järjestelmä on vuodelta 1993, ja sen oli määrä olla siirtymävaiheen järjestelmä. Valtioiden rajat ylittävän kaupankäynnin kasvaessa se on hajanainen ja aivan liian monimutkainen ja antaa mahdollisuuden petoksiin: maan sisäisiin ja rajat ylittäviin toimiin sovelletaan erilaista kohtelua, ja tavaroita ja palveluja voi ostaa arvolisäverotta sisämarkkinoilla.

Komissio on johdonmukaisesti vaatinut alv-järjestelmän uudistamista. Alv:n suhteen rajat ovat edelleen arkea yrityksille, jotka käyvät EU:ssa kauppaa rajojen yli. Nykyiset alv-säännöt ovat yksi viimeisistä EU:n lainsäädännön osa-alueista, jotka eivät ole linjassa sisämarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa.

Lisätietoja

Alv-uudistusta koskevia kysymyksiä ja vastauksia

Linkki tiedonantoon

Alv-toimintasuunnitelma vuodelta 2016

Alv-vajetta koskeva selvitys

Verkkokaupan arvonlisäverotusta koskevat komission ehdotukset (joulukuu 2016)

Vaikutustenarviointi

IP/17/3443

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Videos