Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σχέδια για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσιπενταετίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Η ριζική αυτή μεταρρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις διοικήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, πάνω από 150 δισ. ευρώ ΦΠΑ χάνονται κάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν απώλεια εσόδων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για σχολεία, δρόμους και υγειονομική περίθαλψη. Από το ποσό αυτό, η απώλεια των 50 δισ. ευρώ – ή 100 ευρώ ανά πολίτη της ΕΕ ετησίως – εκτιμάται ότι οφείλεται στη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Τα χρήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Εκτιμάται ότι, χάρη στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση, το εν λόγω ποσό θα μειωθεί κατά 80%.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ αναμένεται να καταστήσει το σύστημα ισχυρότερο και απλούστερο για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα ΦΠΑ που θα βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκομίζουν όλα τα οφέλη της ενιαίας αγοράς και να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές επιβαρύνονται, επί του παρόντος, με 11% υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης σε σύγκριση με όσες δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ υπολογίζεται να μειώσει το κόστος κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Η θέσπιση οριστικού συστήματος ΦΠΑ κατάλληλα προσαρμοσμένου στην ενιαία αγορά αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Σχέδιο Δράσης 2016 για τον ΦΠΑ εξηγεί λεπτομερώς την ανάγκη θέσπισης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ΦΠΑ απλούστερου και θωρακισμένου έναντι της απάτης.

Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα προτείνουμε την ανανέωση του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ, το οποίο δημιουργήθηκε για προσωρινή χρήση ένα τέταρτο του αιώνα πριν. Χρειαζόμαστε ένα οριστικό σύστημα που να μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απάτη αυτή συνεπάγεται ετήσια απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους περίπου 50 δισ. ευρώ.»

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Εικοσιπέντε χρόνια μετά τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές εξακολουθούν να υπόκεινται σε 28 διαφορετικά καθεστώτα ΦΠΑ όταν ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες. Οι εγκληματίες και πιθανώς οι τρομοκράτες εκμεταλλεύονται αυτά τα κενά εδώ και πολλά χρόνια, οργανώνοντας απάτες ύψους 50 δισ. ευρώ τον χρόνο. Πρέπει να μπει τέλος σε αυτό το αναχρονιστικό σύστημα που στηρίζεται στα εθνικά σύνορα! Έως το 2022, τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να θεωρούν τις διασυνοριακές συναλλαγές που υπόκεινται στον ΦΠΑ ως εγχώριες δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Η σημερινή πρόταση αναμένεται να μειώσει τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ κατά περίπου 80%. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά θα διευκολυνθούν, καθώς θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα απλουστευθούν οι διαδικασίες σχετικά με τον ΦΠΑ. Με λίγα λόγια: καλά νέα για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους εθνικούς προϋπολογισμούς, κακά νέα για τους απατεώνες.»

Με τη σημερινή δέσμη μέτρων, η Επιτροπή προτείνει να αλλάξει ριζικά το σημερινό σύστημα ΦΠΑ, και να φορολογούνται οι πωλήσεις αγαθών από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, όπως ακριβώς οι πωλήσεις αγαθών στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών μελών. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα νέο και οριστικό σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ.

Θα επιδιώξουμε συμφωνία επί τεσσάρων θεμελιωδών αρχών, ή «ακρογωνιαίων λίθων» ενός νέου οριστικού ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ:

  • Καταπολέμηση της απάτης: ο ΦΠΑ θα επιβάλλεται πλέον στο διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων. Σήμερα, αυτού του είδους το εμπόριο απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ με αποτέλεσμα να παρέχεται στους ασυνείδητους επιχειρηματίες ένας εύκολος τρόπος να εισπράττουν τον ΦΠΑ και μετά να εξαφανίζονται χωρίς να αποδίδουν τα χρήματα στο κράτος.
  • Υπηρεσία μίας στάσης: οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις θα ανταποκρίνονται ευκολότερα στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ, χάρη σε μια «υπηρεσία μίας στάσης». Οι έμποροι θα μπορούν να κάνουν δηλώσεις και πληρωμές μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης στη γλώσσα τους και σύμφωνα με τους κανόνες και τα διοικητικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα τους. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα καταβάλλουν τον ΦΠΑ απευθείας μεταξύ τους, όπως γίνεται ήδη για όλες τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Μεγαλύτερη συνοχή: μια μετατόπιση προς την αρχή του «προορισμού», βάσει της οποίας το τελικό ποσό του ΦΠΑ, καταβάλλεται πάντοτε στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή και υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόζει το εν λόγω κράτος μέλος. Η υιοθέτηση αυτής της αρχής αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία υποστηρίζουν και τα κράτη μέλη. Εφαρμόζεται ήδη στις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Λιγότερη γραφειοκρατία: απλούστευση των κανόνων τιμολόγησης, ώστε οι πωλητές να μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια σύμφωνα με τους κανόνες της δικής τους χώρας, ακόμη και για διασυνοριακές συναλλαγές. Οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να καταρτίζουν κατάλογο των διασυνοριακών συναλλαγών για τη φορολογική τους αρχή (τον λεγόμενο «ανακεφαλαιωτικό πίνακα»).

Η σημερινή πρόταση εισάγει επίσης την έννοια των «πιστοποιημένων υποκείμενων στον φόρο» - μιας κατηγορίας έμπιστων επιχειρήσεων, για τις οποίες θα ισχύουν πολύ απλούστεροι κανόνες που θα επιτρέπουν την εξοικονόμηση χρόνου. Προτάθηκαν επίσης τέσσερις «γρήγορες λύσεις» που θα τεθούν σε ισχύ μέχρι το 2019. Αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα είχαν ζητηθεί ρητά από τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν την καθημερινή λειτουργία του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ μέχρις ότου συμφωνηθεί πλήρως και εφαρμοστεί το οριστικό καθεστώς.

Επόμενα βήματα

Η παρούσα νομοθετική πρόταση θα αποσταλεί στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου για έγκριση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία το 2018, με την υποβολή λεπτομερούς νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση της λεγόμενης «οδηγίας ΦΠΑ», σε τεχνικό επίπεδο, ούτως ώστε το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ που προτείνεται σήμερα να μπορεί να τεθεί ομαλά σε εφαρμογή.

Ιστορικό

Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) παίζει σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Η πρώτη οδηγία ΦΠΑ χρονολογείται από το 1967. Αρχικά τέθηκε σε εφαρμογή για να αντικαταστήσει τους φόρους κύκλου εργασιών οι οποίοι νόθευαν τον ανταγωνισμό και παρεμπόδιζαν την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και για να εξαλείψει τους φορολογικούς ελέγχους και τις διατυπώσεις στα εσωτερικά σύνορα. Ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην ΕΕ, με ύψος που έφτασε σχεδόν το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ το 2015, το οποίο αντιστοιχεί στο 7 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Ένας από τους ιδίους πόρους της ΕΕ βασίζεται επίσης στον ΦΠΑ. Ως φόρος κατανάλωσης, είναι μία από τις περισσότερο φιλοαναπτυξιακές μορφές φορολόγησης.

Ωστόσο, παρά τις πολλές μεταρρυθμίσεις του, το σύστημα ΦΠΑ δεν έχει κατορθώσει να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της σημερινής παγκοσμιοποιημένης, ψηφιακής και «κινητής» οικονομίας. Το ισχύον σύστημα ΦΠΑ χρονολογείται από το 1993 και θεσπίστηκε ως μεταβατικό σύστημα. Είναι κατακερματισμένο και υπερβολικά πολύπλοκο για τον ολοένα μεγαλύτερο αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και αφήνει περιθώρια για απάτη: οι εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές αντιμετωπίζονται διαφορετικά, ενώ προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν χωρίς ΦΠΑ εντός της ενιαίας αγοράς.

Η Επιτροπή πιέζει συστηματικά για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ. Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, τα σύνορα εξακολουθούν να είναι μέρος της καθημερινότητας όσον αφορά τον ΦΠΑ. Οι ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ είναι ένας από τους τελευταίους τομείς του δικαίου της ΕΕ, που δεν συνάδουν με τις αρχές που διέπουν την ενιαία αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ

Σύνδεσμος προς την ανακοίνωση

Σχέδιο δράσης 2016 για τον ΦΠΑ

Μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ 2017

Προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Δεκέμβριος 2016)

Εκτίμηση επιπτώσεων

IP/17/3443

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar

Videos