Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen foreslår en vidtrækkende reform af EU's momssystem

Bruxelles, den 4. oktober 2017

Europa-Kommissionen foreslår en vidtrækkende reform af EU's momssystem

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort planer for den største reform af EU's momsregler i 25 år. De nye tiltag vil forbedre og modernisere systemet for både staten og virksomhederne. Samlet set går over 150 mia. EUR momsindtægter tabt hvert år, hvilket betyder, at medlemsstater går glip af indtægter, der kunne bruges til skoler, veje og sundhedsydelser. Af disse skønnes ca. 50 mia. EUR - eller 100 EUR om året pr. borger i EU - at skyldes momssvig på tværs af grænser. Det er penge, der kan bruges til at finansiere kriminelle organisationer, bl.a. terrorisme. Det anslås, at dette beløb kan reduceres med 80 % takket være reformen.

Den foreslåede momsreform ville også gøre systemet mere robust og enklere at anvende for virksomhederne. Kommissionen ønsker et momssystem, som bidrager til, at europæiske virksomheder kan høste alle fordelene ved det indre marked og konkurrere på verdensmarkedet. Virksomheder, som handler på tværs af grænser, har i dag omkostninger til efterlevelse af regler, der er 11 % højere end for virksomheder, der kun er aktive på hjemmemarkedet. En forenkling og modernisering af momssystemet forventes at mindske disse omkostninger med ca. 1 mia. EUR.

Europa-Kommissionen har i mange år ønsket et endeligt momssystem, der fremmer det indre marked. I handlingsplanen for moms fra 2016 redegøres der nærmere for, hvorfor det er så vigtigt at nå frem til et europæisk momsområde, der er enklere og bedragerisikret.

Valdis Dombrovskis, næstformand for Kommissionen med ansvar for euroen og den sociale dialog, udtaler: "Vi foreslår i dag at modernisere det aktuelle momssystem, som blev indført for over 25 år siden på et midlertidigt grundlag. Vi har brug for at endeligt system, som gør det muligt at bekæmpe grænseoverskridende momssvig mere effektivt. Momssvig medfører på EU-plan hvert år et tab på ca. 50 mia. EUR i manglende skatteindtægter.

Pierre Moscovici, EU-kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "25 år efter indførelsen af det indre marked udsættes virksomheder og forbrugere stadig for 28 forskellige momsordninger, når de driver virksomhed på tværs af grænserne. Kriminelle og formodentlig også terrorister har udnyttet disse smuthuller for længe og har begået svig for et beløb af 50 mia. EUR om året. Det er på tide at afskaffe et forældet system baseret på nationale grænser! Medlemsstaterne bør betragte grænseoverskridende momstransaktioner som nationale transaktioner i det indre marked i 2022 . Det forslag, der fremsættes i dag, forventes at mindske grænseoverskridende momssvig med ca. 80 %. Samtidig vil det gøre livet lettere for EU-virksomheder, der handler på tværs af grænser, i og med at det vil mindske bureaukratiet og forenkle momsprocedurerne. Kort sagt: Det er gode nyheder for erhvervslivet, forbrugerne og de statslige budgetter og dårlige nyheder for svindlerne."

Kommissionen foreslår med pakken i dag at ændre det eksisterende momssystem radikalt ved at beskatte salget af varer fra en EU-medlemsstat til en anden på samme måde som varer, der sælges i de enkelte medlemsstater. Det vil skabe et nyt og endeligt momssystem for EU.

Vi ønsker at opnå enighed om fire grundlæggende principper eller "hjørnestene" i et nyt endeligt fælles EU-momsområde:

  • Bekæmpelse af svig: Der vil nu blive opkrævet moms af handelen mellem virksomheder på tværs af grænserne. Denne form for handel er i dag fritaget for moms, hvilket giver skruppelløse virksomheder en let mulighed for at opkræve moms og dernæst forsvinde uden at sende pengene videre til staten.
  • One stop shop: Det bliver lettere for virksomheder, som sælger varer i andre medlemsstater, at indfri deres momsforpligtelser takket være en "one stop shop". De erhvervsdrivende vil kunne udfylde angivelser og foretage betalinger via én online-portal på deres eget sprog og efter de samme regler og administrative modeller, som gælder i deres hjemland. Medlemsstaterne vil dernæst betale momsen til hinanden direkte, sådan som det allerede er tilfældet for e-tjenesteydelser.
  • Større ensartethed: En omlægning til destinationsprincippet, hvilket betyder, at det endelige momsbeløb altid betales til den endelige forbrugers medlemsstat og til den sats, der gælder i den pågældende medlemsstat. Dette har længe været Kommissionens ønske og har medlemsstaternes opbakning. Princippet gælder allerede for salg af e-tjenesteydelser.
  • Mindre bureaukrati: Forenkling af faktureringsreglerne, således at sælger kan udfærdige fakturaer efter reglerne i sit eget land, selv når vedkommende handler med kunder i andre medlemsstater. Virksomhederne vil ikke længere skulle udarbejde en liste over grænseoverskridende transaktioner til deres skattemyndighed (den såkaldte "momsoversigt").

Forslaget indfører også begrebet "godkendt afgiftspligtig person" – som er en kategori af pålidelige virksomheder, der vil nyde godt af meget enklere og mindre tidskrævende regler. Der er også foreslået fire hurtige løsninger, som skal træde i kraft i 2019. Der er tale om kortsigtede foranstaltninger, som medlemsstaterne har bedt om for at forbedre den daglige brug af det aktuelle momssystem, indtil den endelige ordning er blevet helt fastlagt og gennemført.

De næste skridt

Lovgivningsforslaget vil blive sendt til medlemsstaterne i Rådet med henblik på godkendelse og til høring i Europa-Parlamentet. Kommissionen vil følge op på forslaget i 2018 med et detaljeret lovgivningsforslag for at ændre momsdirektivet på teknisk niveau, således at det endelige momssystem, som foreslås i dag, kan blive gennemført gnidningsløst.

Baggrund

Det fælles merværdiafgiftssystem (momssystem) spiller en vigtig rolle i EU's indre marked. Det første momsdirektiv stammer fra 1967. Det blev oprindeligt indført for at få bugt med omsætningsafgifter, som forvred konkurrencen og hindrede varernes frie bevægelighed, og for at afskaffe afgiftskontrol og formaliteter ved de indre grænser. Moms er en stor og stigende indtægtskilde i EU, som i 2015 beløb sig til over 1 bio. EUR svarende til 7 % af EU's BNP. En af EU's egne indtægter bygger også på moms. Momsen, som er en forbrugsafgift, er en af de afgiftsformer, der skader væksten mindst.

På trods af mange omlægninger har momssystemet dog ikke kunnet holde trit med udfordringerne i dagens globale, digitale og mobile økonomi. Det nuværende momssystem er fra 1993 og var tænkt som et overgangssystem. Det er opsplittet og alt for indviklet til det stigende antal virksomheder, der driver virksomhed på tværs af grænserne, og det giver mulighed for svig: nationale og grænseoverskridende transaktioner behandles forskelligt, og varer og tjenester kan købes momsfrit inden for det indre marked.

Kommissionen har konstant skubbet på for at få ændret momssystemet. For virksomheder, der er aktive flere steder i EU, er grænser stadig en del af hverdagen, når man taler moms. De gældende momsregler er et af de sidste områder, hvor EU-retten ikke er i overensstemmelse med principperne for det indre marked.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om momsreformen

Link til meddelelsen:

Handlingsplan for moms fra 2016

Undersøgelse fra 2017 om momsgabet

Kommissionens forslag om moms ved e-handel (december 2016)

Konsekvensanalyse

IP/17/3443

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Videos