Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise navrhla zásadní reformu systému DPH v EU.

Brusel 4. října 2017

Evropská komise navrhla zásadní reformu systému DPH v EU.

Evropská komise dnes představila plán na největší reformu pravidel DPH v EU za poslední čtvrt století. Restart a modernizace systému budou výhodné jak pro orgány členských států, tak pro podnikatele. Na DPH členské státy ročně přicházejí o více než 150 miliard eur. Ty by se tak mohly použít na výstavbu nových škol, silnic nebo na zdravotní péči. Z toho přibližně o 50 miliard eur – tj. 100 eur na každého občana – přichází EU každý rok v důsledku přeshraničních podvodů. Některé z těchto prostředků jsou místo toho použity k financování činnosti zločineckých organizací včetně terorismu. Odhaduje se, že díky navrhované reformě se tyto ztráty sníží o 80 %.

Přijetím navrhované reformy bude daňový systém robustnější a zjednoduší se povinnosti podnikatelů. Cílem Komise je takový systém DPH, který evropským podnikům pomůže maximálně těžit ze všech výhod jednotného trhu a konkurovat na světových trzích. Podniky účastnící se přeshraničního obchodování jsou v současné době zatíženy o 11 % vyššími náklady spojenými s dodržováním předpisů ve srovnání s těmi, které obchodují pouze na domácím trhu. Zjednodušení a modernizace DPH by měly tyto náklady snížit přibližně o 1 miliardu eur.

Závazek k vytvoření uceleného systému DPH přínosného pro jednotný trh měla Komise v programu již nějaký čas. Podrobně nutnost dokončení jednotného evropského prostoru pro DPH popisuje akční plán Komise z roku 2016, a to včetně důvodů jeho zjednoduší a posílení odolnosti vůči podvodům.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis odpovědný za euro a sociální dialog prohlásil: „Navrhujeme dnes aktualizaci stávajícího systému DPH, který byl dočasně zřízen již před čtvrt stoletím. Potřebujeme takový systém, který nám v oblasti DPH umožní účinněji řešit přeshraniční podvody. Na úrovni Evropské unie mají tyto podvody každoročně na svědomí ztráty ve výši přibližně 50 miliard eur.“

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, doplnil: „Dvacet let po vytvoření jednotného trhu se podniky a spotřebitelé při přeshraničních aktivitách stále potýkají s 28 různými systémy DPH. Zločinci a teroristé již dále nesmí tyto mezery zneužívat. Kvůli organizovaným podvodům každý rok přicházíme o 50 miliard eur. Tento zastaralý systém založený na vnitrostátních hranicích je třeba nahradit! Do roku 2022 budou moci členské státy začít přeshraniční převody DPH v rámci vnitřního trhu vést jako domácí operace. Dnešní návrh by měl také snížit přeshraniční podvody v oblasti DPH, a to přibližně o 80 %. Tato nová opatření zároveň usnadní život evropským firmám, které obchodují přes hranice, jelikož se jim sníží byrokratické náklady a zjednoduší postupy s DPH spojené. Stručně řečeno: Máme dobrou zprávu pro podniky, spotřebitele a vnitrostátní rozpočty, špatnou pro podvodníky.“

V dnešním balíčku Komise navrhuje podstatně změnit stávající systém DPH v tom smyslu, aby bylo zboží při prodeji z jedné země EU do druhé daněno stejně, jako když je prodáváno vnitrostátně. Tím se systém DPH pro jednotný trh EU v určitém smyslu dokončí.

Při jednáních o dokončení jednotného prostoru DPH v EU budeme usilovat o dosažení dohody ohledně čtyř základních zásad:

  • Boj proti podvodům: DPH nyní bude účtováno při přeshraničním obchodování mezi podniky. V současné době je tento druh obchodování od DPH osvobozen, což podvodníkům umožňuje DPH vybrat a poté zmizet, aniž by peníze odevzdali státu.
  • Jednotné kontaktní místo: Společnostem, které prodávají do zahraničí, usnadní vyřizování administrativy spojené s DPH jednotná kontaktní místa. Obchodníci budou moci předkládat daňová prohlášení a provádět platby prostřednictvím centralizovaného internetového portálu, ve svém jazyce a podle jednotných pravidel a administrativních šablon jako ve své domovské zemi. Členské státy pak si budou DPH odvádět navzájem přímo, jako je tomu již u prodeje elektronických služeb.
  • Větší soudržnost: Přechod na zásadu „země určení“, podle které se konečné DPH bude vždy platit členskému státu konečného spotřebitele a také podle sazby tohoto členského státu. Jedná se o dlouhodobý závazek Evropské komise, který má podporu členských států. Pro účely prodeje elektronických služeb je již zaveden.
  • Méně byrokracie: Zjednodušení pravidel fakturace umožní prodávajícím vystavovat faktury podle předpisů jejich země i při přeshraničním obchodování. Podniky již dále nebudou muset sestavovat seznam přeshraničních transakcí pro jejich daňový úřad (tzv. „souhrnné hlášení“).

Dnešní návrh rovněž zavádí pojem certifikované osoby povinné k dani – kategorii pro věrohodné subjekty, které budou moci využít zjednodušených a časově méně náročnějších pravidel. Čtyři řešení nejpalčivějších bodů by podle návrhu měla vstoupit v platnost již do roku 2019. O tato krátkodobá opatření výslovně požádaly členské státy, aby zkvalitnily každodenní fungování stávajícího systému DPH až do zavedení konečného režimu.

Další kroky

Legislativní návrh bude zaslán k odsouhlasení členskými státy v Radě a Evropskému parlamentu ke konzultaci. V roce 2018 Komise předloží podrobný právní návrh na změnu směrnice o DPH, který bude obsahovat technické podrobnosti, aby by mohl být konečný režim DPH navržený dnes bez problémů implementován.

Souvislosti

Společný systém DPH hraje na evropském jednotném trhu důležitou roli. První související směrnice pochází již z roku 1967. Původně byl zaveden proto, aby se odstranila daně z obratu, která deformovala hospodářskou soutěž a bránila volnému pohybu zboží. Odstranit měl dále daňové kontroly a formality na vnitřních hranicích. Systém DPH je v EU významným zdrojem rostoucích příjmů. Jeho prostřednictvím se v roce 2015 vybral téměř 1 bilion eur, tedy 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů samotné EU. Jakožto daň ze spotřeby patří mezi formy zdanění, které nejvíce prospívají ekonomickému růstu.

Navzdory veškerým minulým reformám není však současný systém DPH s to udržet krok s výzvami dnešní globalizované, digitální a mobilní ekonomiky. Stávající systém DPH pochází z roku 1993 a byl koncipován jako přechodný. Není jednotný a pro rostoucí počet podniků zapojených do přeshraniční činnosti je příliš složitý. Kromě toho otevírá prostor podvodům. Domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH.

Komise se vždy důsledně zasazovala o jeho reformu. Podniky, které obchodují v rámci celé EU, musí kvůli zastaralému systému DPH dodnes brát v úvahu vnitrostátní hranice. Pravidla pro DPH jsou jednou z posledních oblastí práva EU, která není v souladu s principy jednotného trhu.

Další informace

Reformy DPH – časté otázky

Odkaz na sdělení

Akční plán pro oblast DPH (2016)

Studie o výpadcích příjmů z DPH (2017)

Návrhy Komise týkající se DPH v elektronickém obchodu (prosinec 2016)

Posouzení dopadů

IP/17/3443

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Videos