Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия предлага широкомащабна реформа на системата на ДДС на ЕС

Брюксел, 4 октомври 2017 r.

Европейската комисия предлага широкомащабна реформа на системата на ДДС на ЕС

Днес Европейската комисия представи планове за най-голямата реформа на правилата за ДДС на ЕС от четвърт век насам. Преразглеждането на правилата ще подобри и модернизира системата в полза както на институциите, така и на бизнеса. Общо всяка година се губят над 150 милиарда евро приходи от ДДС, а това означава по-малко средства, които държавите членки да влагат в изграждане на училища, инфраструктура и здравеопазване. Изчислено е, че приблизително 50 милиарда евро от тази сума — или 100 EUR на гражданин от ЕС всяка година — се губят в резултат на презгранични измами с ДДС. Възможно е тези средства да се използват за финансиране на престъпни организации, включително тероризъм. Благодарение на предложената реформа се очаква тази сума да намалее с 80 %.

Наред с това предложената реформа на ДДС ще направи системата по-стабилна и по-проста за ползване от предприятията. Комисията се стреми към една система на ДДС, която да помага на предприятията да се възползват от всички предимства на единния пазар и да се конкурират на световните пазари. Понастоящем разходите за спазване на разпоредбите са с 11 % по-високи за предприятията, занимаващи се с презгранична търговия, отколкото за занимаващите се само с вътрешна търговия. Би трябвало опростяването и модернизирането на правилата за ДДС да намали тези разходи с приблизително 1 милиард евро.

Европейската комисия отдавна пое ангажимент да изгради окончателна система на ДДС, която да е в полза на единния пазар. В Плана за действие във връзка с ДДС от 2016 г. е обяснена подробно необходимостта от изграждане на единно европейско пространство по отношение на ДДС, което да е по-просто и по-малко изложено на риск от измами.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Днес ние предлагаме да обновим действащата система на ДДС, която бе създадена преди четвърт век като временно решение. Нуждаем се от окончателна система, с помощта на която да се борим по-ефикасно с презграничните измами с ДДС. На равнището на Европейския съюз тези измами водят до загуби на данъчни приходи от около 50 милиарда евро годишно.“

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Двадесет и пет години след създаването на единния пазар предприятията и потребителите продължават да се сблъскват с 28 различни режима на ДДС при презграничните си дейности. Престъпниците и дори терористите се възползват от пропуските в системата от много отдавна и извършват измами за 50 милиарда евро годишно. Време е да се сложи край на тази остаряла система, основана на националните граници! До 2022 г. държавите членки следва да разглеждат презграничните сделки по ДДС като вътрешни операции в рамките на нашия вътрешен пазар. Очаква се днешното предложение да намали презграничните измами с ДДС с около 80 %. Същевременно то ще улесни работата на дружествата от ЕС, които извършват презгранична търговия, като съкрати административната обработка и опрости процедурите във връзка с ДДС. Накратко, това са добри новини за бизнеса, потребителите и националните бюджети и лоши новини за измамниците.“

С днешния пакет Комисията предлага да промени из основи действащата система на ДДС, като започне да облага продажбите на стоки от една държава от ЕС в друга по същия начин, както продажбите на стоките в рамките на отделните държави членки. Така ще се поставят основите на една нова и окончателна система на ДДС за ЕС.

Ще работим за споразумение по четири основни принципа или „крайъгълни камъни“ на едно ново окончателно пространство на ЕС по отношение на ДДС:

  • Справяне с измамите: върху презграничната търговия между предприятията ще започне да се начислява ДДС. Към момента този вид търговия е освободен от ДДС и безскрупулните дружества успяват безпрепятствено да съберат ДДС и да изчезнат, без да върнат парите в държавния бюджет.
  • Обслужване на едно гише: благодарение на режима за „обслужване на едно гише“ за дружествата, които извършват презгранични продажби, ще бъде по-лесно да спазват задълженията си във връзка с ДДС. Търговците ще могат да изготвят декларации и да извършват плащания посредством един-единствен онлайн портал на собствения си език и по същите правила и административни шаблони, както в държавата им на произход. След това държавите членки ще изплащат ДДС директно помежду си, какъвто е вече случаят с всички продажби на електронни услуги.
  • По-добра съгласуваност: преминаване към принципа на „местоназначението“, съгласно който окончателният размер на ДДС винаги се плаща на държавата членка на крайния клиент и се начислява по ставката в тази държава членка. Европейската комисия отдавна е поела този ангажимент с подкрепата на държавите членки. Той вече се прилага за продажбите на електронни услуги.
  • По-малко бюрокрация: опростяване на правилата за фактуриране, възможност продавачите да подготвят фактурите си по правилата на своята собствена държава, дори когато търгуват през граница. Дружествата няма да трябва повече да изготвят списък с презграничните си сделки, предназначен за данъчните органи (т.нар. „обобщена декларация“).

С днешното предложение се въвежда и понятието „сертифицирано данъчно задължено лице“ — категория надеждни предприятия, които ще се ползват от много по-прости и пестящи време правила. Предлагат се и четири „временни решения“, които да влязат в сила до 2019 г. Тези краткосрочни мерки бяха изрично поискани от държавите членки с цел да се подобри текущото функциониране на системата на ДДС до постигане на пълно съгласие и въвеждане на окончателния режим.

Следващи стъпки

Това законодателно предложение ще бъде изпратено за одобрение до държавите членки в Съвета и до Европейския парламент за консултация. Комисията ще продължи работа по тази инициатива и през 2018 г. с подробно законодателно предложение за изменение на т. нар. „Директива за ДДС“ на техническо равнище, с което предложеният днес окончателен режим на ДДС да бъде въведен гладко.

Контекст

Общата система на ДДС играе важна роля на единния пазар в Европа. Първата Директива за ДДС датира от 1967 г. Първоначално тя бе въведена, за да се премахне данъкът върху оборота, който нарушаваше конкуренцията и възпрепятстваше свободното движение на стоки, и да се премахнат фискалните проверки и формалностите по вътрешните граници. ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което съответства на 7 % от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението той е една от формите на облагане, благоприятстващи в най-голяма степен растежа.

Въпреки множеството реформи системата на ДДС се оказа неспособна да отговори на предизвикателствата на днешната глобална, цифрова и мобилна икономика. Настоящата система на ДДС датира от 1993 г. и бе замислена като преходна система. Тя е фрагментирана и твърде сложна за все по-големия брой предприятия, осъществяващи презгранична дейност, и създава възможности за измами: националните и презграничните сделки се третират различно, а в рамките на единния пазар могат да се купуват стоки и услуги без ДДС.

Комисията отдавна настоява за реформа на системата на ДДС. За дружествата, развиващи презгранична търговия в ЕС, границите все още са факт от ежедневието, що се отнася до ДДС. Действащите правила за ДДС са една от последните области на правото на ЕС, която не е в съгласие с принципите в основата на единния пазар.

За повече информация

Въпроси и отговори по реформата на ДДС

Връзка към Съобщението

План за действие във връзка с ДДС от 2016 г.

Проучване от 2017 г. за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС

Предложения на Комисията относно ДДС за електронната търговия (декември 2016 г.)

Оценка на въздействието

IP/17/3443

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Videos