Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Medlemsstaterna kan dra nytta av mer än 222 miljoner euro i investeringar för miljö-, natur- och klimatåtgärder

Bryssel den 28 september 2017

EU-kommissionen har godkänt ett investeringspaket på 222 miljoner euro från EU:s budget för att stödja Europas övergång till en mer hållbar och koldioxidsnål framtid. Detta ingår i Life-programmet för miljö och klimatpolitik.

EU-finansieringen kommer att stimulera ytterligare investeringar som innebär att totalt 379 miljoner euro investeras i 139 nya projekt i 20 medlemsstater.

– Life-programmet är inne på sitt 25:e år och fortsätter att investera i innovativa projekt med högt mervärde för människor, företag och natur. Jag kan med glädje konstatera att programmet bidrar till att omvandla marknadsnära tekniker till nya, gröna verksamheter, säger Karmenu Vella som är kommissionär med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske.

– Det historiska Parisavtalet om klimatförändringar har gett ännu mer vind i seglen för klimatsmarta investeringar. I dessa projekt använder vi begränsad offentlig finansiering som en katalysator: vi frigör privat finansiering för att skydda miljön, motverka klimatförändringar och ge människor tillgång till renare energi. Sådana investeringar är avgörande om vi ska kunna gå från ambition till handling, säger Miguel Arias Cañete, kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi.

Finansiering av en cirkulär och koldioxidsnål framtid

Av finansieringen kommer 181,9 miljoner euro att gå till projekt inom områdena miljö och resurseffektivitet, natur och biologisk mångfald samt miljöstyrning och miljöinformation.

I linje med EU-kommissionens paket för cirkulär ekonomi kommer sådana projekt att hjälpa medlemsstaterna i deras övergång till en mer cirkulär ekonomi. Exempel på projekt: provning av en italiensk prototyp för att på ett kostnadseffektivt sätt omvandla bensindrivna bilar till hybridfordon, framställning av biobaserade produkter från avloppsslam i Nederländerna samt användning av en ny biologisk behandling för att avlägsna bekämpningsmedel och nitrat från vatten i södra Spanien. Andra projekt kommer att stödja genomförandet av handlingsplanen för naturen, särskilt förvaltningen av Natura 2000-områden. Skydd av arter är en annan viktig fråga, exempelvis i ett slovenskt gränsöverskridande projekt för att hjälpa det starkt hotade lodjuret i Alperna att överleva.

I fråga om klimatåtgärder kommer EU att investera 40,2 miljoner euro för att stödja projekt för anpassning till och begränsning av klimatförändringarna samt för klimatstyrning och klimatinformation. Utvalda projekt stöder EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Life-finansiering kommer också att bidra till bättre anpassningsförmåga för en av Europas mest trafikerade vattenvägar, Scheldes flodmynning i Belgien. Andra projekt har som mål att utveckla verktyg för att förutsäga sandstormar i öknar och motverka den urbana värmeöeffekten.

  • 59 Life-projekt på området miljö och resurseffektivitet kommer att mobilisera 134,6 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla 73 miljoner euro. Dessa projekt omfattar åtgärder inom fem temaområden: luft, miljö och hälsa, resurseffektivitet, avfall och vatten. Enbart de 15 projekten för resurseffektivitet kommer att mobilisera 37,9 miljoner euro för att bidra till Europas övergång till en mer cirkulär ekonomi.
  • 39 Life-projekt på området natur och biologisk mångfald stöder genomförandet av handlingsplanen för naturen, fågel- och habitatdirektiven och EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020. De har en sammanlagd budget på 135,5 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 90,9 miljoner euro.
  • 14 Life-projekt på området miljöstyrning och miljöinformation kommer att öka medvetenheten om miljöfrågor. De har en sammanlagd budget på 30,2 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 18 miljoner euro.
  • 12 Life-projekt på området klimatanpassning kommer att mobilisera 42,6 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 20,6 miljoner euro. Dessa bidrag beviljas projekt inom sex temaområden: ekosystembaserad anpassning, hälsa och välbefinnande, anpassning i bergs- och öregioner med inriktning på jordbrukssektorn, anpassning och planering i städer, sårbarhetsanalyser/anpassningsstrategier samt vatten (inbegripet hantering av översvämningar, kustområden och ökenspridning).
  • 9 Life-projekt på området begränsning av klimatförändringar har en total budget på 25,7 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 13,6 miljoner euro. Dessa bidrag ges till projekt för bästa praxis samt pilot- och demonstrationsprojekt inom tre temaområden: industri, redovisning/rapportering av växthusgaser samt markanvändning/skogsbruk/jordbruk.
  • 6 Life-projekt på området miljöstyrning och miljöinformation kommer att förbättra styrningen och öka medvetenheten om klimatförändringar. De har en sammanlagd budget på 10,4 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 6 miljoner euro.

Projektbeskrivningar och mer information finns i bilagan till detta pressmeddelande.

Bakgrund

Life-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. Det har funnits sedan 1992 och har medfinansierat över 4 500 projekt i hela EU och i tredjeländer, mobiliserat mer än 9 miljarder euro och bidragit med över 4 miljarder euro till skyddet av miljön och klimatet. Det pågår hela tiden ungefär

1 100 projekt. Budgeten för Life-programmet för perioden 2014–2020 uppgår till 3,4 miljarder euro i löpande priser. Det finns ett delprogram för miljö och ett delprogram för klimatåtgärder.

Mer information om Life

Bilaga

Life-programmet

Information om hur du kan kontakta de berörda nationella myndigheterna finns här.

IP/17/3429

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar