Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Države članice bodo imele koristi od naložb v višini več kot 222 milijonov evrov za okolje, naravo in podnebne ukrepe

Bruselj, 28. septembra 2017

Evropska komisija je odobrila sveženj naložbenih ukrepov v višini 222 milijonov evrov iz proračuna EU za podporo prehoda Evrope na bolj trajnostno in nizkoogljično prihodnost v okviru programa za okoljske in podnebne ukrepe, ki je del finančnega instrumenta za okolje LIFE.

Financiranje EU bo mobiliziralo dodatne naložbe, tako da bo v 139 novih projektov v 20 državah članicah skupaj vloženih 379 milijonov evrov.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je dejal: „Program LIFE v svojem 25. letu izvajanja še naprej vlaga v inovativne projekte z visoko dodano vrednostjo za ljudi, podjetja in naravo. Vesel sem, da program tehnologije, ki so tik pred uvedbo na trg, pretvarja v nova, ekološka podjetja.“

Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dodal: „Z zgodovinskim Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah so podnebno ozaveščene naložbe, ki so se že pospešeno izvajale, dobile nov zagon. S temi projekti omejena javna finančna sredstva uporabljamo kot katalizator: spodbujamo zasebno financiranje za varstvo okolja, boj proti podnebnim spremembam in zagotavljanje čistejše energije za naše državljane. Tovrstne naložbe so izjemno pomembne, če želimo udejanjiti naše ambicije.“

Financiranje krožne in nizkoogljične prihodnosti

Projektom na področju okolja in učinkovite rabe virov, narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in obveščanja bo namenjenih 181,9 milijona evrov.

V skladu s svežnjem o krožnem gospodarstvu Evropske komisije bodo projekti državam članicam pomagali pri prehodu na bolj krožno gospodarstvo. Primeri projektov vključujejo: testiranje italijanskega prototipa, s katerim bi bilo mogoče vozila, ki uporabljajo klasična goriva, na stroškovno učinkovit način pretvoriti v hibridna motorna vozila, proizvajanje proizvodov na biološki osnovi iz mulja v odpadnih vodah na Nizozemskem in uporabo novega biološkega čiščenja za odstranitev pesticidov in nitratov iz vode na jugu Španije. Drugi projekti bodo podpirali izvajanje akcijskega načrta za naravo, zlasti upravljanje območij Natura 2000. Še eno prednostno področje je zaščita vrst, kot na primer v slovenskem čezmejnem projektu, ki naj bi pripomogel k preživetju močno ogrožene vrste risa v Alpah.

Na področju podnebnih ukrepov bo EU naložbe v višini 40,2 milijona evrov namenila podpori projektov za prilagajanje podnebnim spremembam, blažitev podnebnih sprememb ter podnebno upravljanje in obveščanje. Izbrani projekti podpirajo cilj EU o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov vsaj za 40 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Financiranje iz programa LIFE bo poleg tega pomagalo izboljšati odpornost ene od najprometnejših evropskih vodnih poti, tj. ustja reke Šelde v Belgiji, razviti orodja za napovedovanje peščenih neviht in blažiti učinek toplotnega otoka v mestih.

  • 59 projektov LIFE na področju okolja in učinkovite rabe virov bo mobiliziralo naložbe v višini 134,6 milijona evrov, od česar bo EU prispevala 73 milijonov. Ti projekti vključujejo ukrepe s petih tematskih področij: zrak, okolje in zdravje, učinkovita raba virov, odpadki in voda. 15 projektov s področja učinkovite rabe virov bo samo po sebi mobiliziralo 37,9 milijona evrov, kar bo pripomoglo k prehodu Evrope na bolj krožno gospodarstvo.
  • 39 projektov LIFE na področju narave in biotske raznovrstnosti podpira izvajanje akcijskega načrta za naravo, direktiv o pticah in habitatih ter strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Njihov skupni proračun znaša 135,5 milijona evrov, od česar bo EU prispevala 90,9 milijona.
  • Cilj 14 projektov LIFE na področju okoljskega upravljanja in obveščanja je ozaveščanje o okoljskih vprašanjih. Njihov skupni proračun znaša 30,2 milijona evrov, od česar bo EU prispevala 18 milijonov.
  • 12 projektov LIFE na področju prilagajanja podnebnim spremembam bo mobiliziralo 42,6 milijona evrov, od česar bo EU prispevala 20,6 milijona. Ta nepovratna sredstva za ukrepe so dodeljena projektom s šestih tematskih področij: ekosistemski pristop k prilagajanju, zdravje in dobrobit, prilagajanje na gorskih/otoških območjih s poudarkom na kmetijskem sektorju, mestno prilagajanje/načrtovanje, ocenjevanje ranljivosti/prilagoditvene strategije in voda (vključno z obvladovanjem poplav, obalnimi območji in dezertifikacijo).
  • 9 projektov LIFE na področju blažitve podnebnih sprememb bo mobiliziralo 25,7 milijona evrov, od česar bo EU prispevala 13,6 milijona. Ta nepovratna sredstva za ukrepe so dodeljena projektom najboljših praks ter pilotnim in predstavitvenim projektom s treh tematskih področij: industrija, obračunavanje toplogrednih plinov/poročanje o toplogrednih plinih in raba zemljišč/gozdarstvo/kmetijstvo.
  • 6 projektov LIFE na področju okoljskega upravljanja in obveščanja bo izboljšalo upravljanje in ozaveščalo o podnebnih spremembah. Njihov skupni proračun znaša 10,4 milijona evrov, od česar bo EU prispevala 6 milijonov.

Opisi projektov in podrobnejše informacije so zbrani v prilogi k temu sporočilu za javnost.

Ozadje

Program LIFE je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Izvaja se že od leta 1992, v njegovem okviru pa je bilo sofinanciranih več kot 4 500 projektov po vsej EU in v tretjih državah. Z njegovo pomočjo je bilo mobiliziranih 9 milijard evrov, od tega 4 milijarde evrov za varstvo okolja in zaščito podnebja. Vedno se izvaja okoli

1 100 projektov hkrati. Proračun programa LIFE za obdobje 2014–2020 je 3,4 milijarde evrov v tekočih cenah. V okviru programa se med drugim izvajata podprograma za okolje in podnebne ukrepe.

Več informacij o programu LIFE

Priloga

Program LIFE

Podatke za stik z ustreznimi nacionalnimi organi najdete tukaj.

IP/17/3429

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar