Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Dalībvalstis saņems vairāk nekā 222 miljonu eiro lielus ieguldījumus vides, dabas un klimata pasākumiem

Briselē, 2017. gada 28. septembrī

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi ieguldījumu paketi 222 miljonu eiro apmērā no ES budžeta, lai saskaņā ar vides un klimata pasākumu programmu LIFE sekmētu pāreju uz ilgtspējīgāku un mazoglekļa nākotni Eiropā.

ES finansējums sekmēs papildu ieguldījumus, kā rezultātā 20 dalībvalstīs tiks ieguldīti pavisam 379 miljoni eiro 139 jaunos projektos.

ES vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella atzina: “LIFE programma pastāv jau 25 gadus, un tā turpina ieguldīt līdzekļus novatoriskos projektos ar augstu pievienoto vērtību iedzīvotājiem, uzņēmumiem un dabai. Man ir liels prieks, ka programma pārveido tirgum pietuvinātas tehnoloģijas jaunā, videi draudzīgā uzņēmējdarbībā.”

Klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete piebilda: “Vēsturiski nozīmīgais Parīzes klimata nolīgums ir vēl vairāk paātrinājis jau tā arvien raitākos klimata ziņā viedos ieguldījumus. Šajos projektos ierobežotais publiskais finansējums darbojas kā katalizators – vides aizsardzībā, cīņā pret klimata pārmaiņām un tīrākas enerģijas nodrošināšanā Eiropas iedzīvotājiem tiek ieguldīti privātie līdzekļi. Ja vēlamies no vārdiem pāriet pie darbiem, šāda veida ieguldījumiem ir izšķiroša nozīme.”

Mazoglekļa aprites ekonomikas nākotnes finansēšana

181,9 miljoni eiro tiks ieguldīti vides un resursu efektīvas izmantošanas, dabas un bioloģiskās daudzveidības un vides pārvaldības un informācijas projektos.

Atbilstīgi Eiropas Komisijas aprites ekonomikas tiesību aktu kopumam projekti palīdzēs dalībvalstīm pāriet uz pilnīgāku aprites ekonomiku. Daži projektu piemēri: testu veikšana Itālijas prototipam, ar kuru automašīnas, kas darbināmas ar degvielu, varētu rentabli pārveidot par hibrīdautomobiļiem, bioloģisku produktu iegūšana no notekūdeņu nogulsnēm Nīderlandē un jaunas bioloģiskās attīrīšanas veikšana Spānijas dienvidos, lai ūdeni attīrītu no pesticīdiem un nitrātiem. Citi projekti palīdzēs īstenot Rīcības plānu dabai un jo īpaši Natura 2000 teritoriju pārvaldību. Arī dzīvnieku sugu aizsardzība ir uzmanības centrā – piemēram, Slovēnijas pārrobežu projektā, kura mērķis ir palīdzēt izdzīvot ļoti apdraudētajai Alpu lūšu sugai.

Klimata pārmaiņu mazināšanā ES ieguldīs 40,2 miljonus eiro, lai atbalstītu pielāgošanās, pārmaiņu mazināšanas un klimata pārvaldības un informācijas projektus. Atlasītie projekti palīdz sasniegt ES mērķi līdz 2030. gadam par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada rādītājiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju. Programmas LIFE finansējums arī palīdzēs uzlabot izturētspēju Šeldas estuāram Beļģijā, kurš ir viens no Eiropas noslogotākajiem ūdensceļiem, izstrādāt instrumentus tuksnešu smilšu vētru prognozēšanai un novērst pilsētu siltuma salas efektu.

  • 59 LIFE vides un resursu lietderīgas izmantošanas projektos tiks ieguldīti 134,6 miljoni eiro, no kuriem 73 miljonus eiro nodrošinās ES. Šajos projektos paredzēta rīcība piecās tematiskās jomās: gaiss, vide un veselība, resursu efektīva izmantošana, atkritumi un ūdens. Veselus 37,9 miljonus eiro piešķirs 15 resursu lietderīgas izmantošanas projektiem, kas Eiropā sekmēs pāreju uz pilnīgāku aprites ekonomiku.
  • 39 LIFE dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti palīdz īstenot Rīcības plānu dabai, Putnu un Dzīvotņu direktīvas un ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju periodam līdz 2020. gadam. To kopējais budžets ir 135,5 miljoni eiro, no kuriem 90,9 miljonus eiro sniegs ES.
  • 14 LIFE vides pārvaldības un informācijas projekti uzlabos informētību par vides jautājumiem. To kopējais budžets ir 30,2 miljoni eiro, no kuriem 18 miljonus eiro sniegs ES.
  • 12 LIFE projektos, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, tiks ieguldīti 42,6 miljoni eiro, no kuriem 20,6 miljonus eiro sniegs ES. Šīs darbības dotācijas tiek piešķirtas projektiem sešās tematiskajās jomās: uz ekosistēmām balstīta pielāgošanās, veselība un labklājība, pielāgošanās kalnu / salu reģionos, pastiprināti pievēršoties lauksaimniecības nozarei, pilsētvides pielāgošana / plānošana, neaizsargātības novērtējums / pielāgošanās stratēģijas un ūdens (tostarp plūdu pārvaldība, piekrastes apgabali un pārtuksnešošanās).
  • 9 LIFE klimata pārmaiņu mazināšanas projektiem ir 25,7 miljonu eiro liels kopējais budžets, no kuriem 13,6 miljonus eiro sniegs ES. Šīs darbības dotācijas tiek piešķirtas paraugpraksei, pilotprojektiem un demonstrējuma projektiem trīs tematiskajās jomās: rūpniecība, siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaite / ziņošana un zemes izmantošana / mežsaimniecība / lauksaimniecība.
  • 6 LIFE klimata pārvaldības un informācijas projekti uzlabos pārvaldību un paaugstinās informētību par klimata pārmaiņām. To kopējais budžets ir 10,4 miljoni eiro, no kuriem 6 miljonus eiro sniegs ES.

Projektu aprakstus un detalizētu informāciju par tiem var atrast šī paziņojuma presei pielikumā.

Vispārīga informācija

Programma LIFE ir ES instruments vides aizsardzības un klimata aizsardzības pasākumu finansēšanai. Tā darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk nekā 4500 projektu visā ES un ārpussavienības valstīs, mobilizējot vairāk kā 9 miljardus eiro un ieguldot vairāk kā 4 miljardus eiro vides un klimata aizsardzībā. Vienlaicīgi tiek īstenoti aptuveni

1100 projekti. Programmas LIFE budžets 2014.–2020. gadam ir 3,4 miljardi eiro pašreizējās cenās, un tā ir iedalīta divās apakšprogrammās: viena apakšprogramma videi, bet otra – klimata aizsardzības pasākumiem.

Sīkāka informācija par LIFE

Pielikums

Programma LIFE

Kompetento valsts iestāžu kontaktinformācija atrodama šeit.

IP/17/3429

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar