Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Valstybėms narėms – daugiau kaip 222 milijonai eurų investicijų į aplinkos, gamtos ir klimato srities projektus

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 28 d.

Europos Komisija patvirtino pagal aplinkos ir klimato politikos programą LIFE iš ES biudžeto skiriamą 222 mln. eurų vertės investicijų paketą Europos perėjimui prie tvaresnės ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos paremti.

ES finansavimas pritrauks papildomų investicijų, tad į 20 valstybių narių įgyvendinamus 139 naujus projektus iš viso bus investuota 379 mln. eurų.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Pagal jau 25 metus gyvuojančią programą LIFE toliau investuojama į inovacinius projektus, teikiančius didelės papildomos naudos piliečiams, įmonėms ir gamtai. Džiaugiuosi, kad ši programa padeda prie rinkos etapo priartėjusioms technologijoms virsti naujomis žaliosiomis įmonėmis.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete pridūrė: „Istorinis Paryžiaus susitarimas dėl klimato dar labiau suaktyvino jau ir taip sparčiai augančias investicijas į klimato kaitos atžvilgiu pažangias technologijas. Investuojamos į tokius projektus viešosios lėšos tampa katalizatoriumi – į aplinkos apsaugos, kovos su klimato kaita ir švaresnės energijos tiekimo piliečiams projektus jos pritraukia ir privačiųjų lėšų. Jei norime, kad mūsų siekiai virstų konkrečiais darbais, tokios investicijos yra itin svarbios.“

Investicijos į ateitį: žiedinę ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką

181,9 mln. eurų bus skirta aplinkos ir efektyvaus išteklių naudojimo, gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos valdymo ir informavimo projektams.

Kaip numatyta Europos Komisijos žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinyje, projektai padės valstybėms narėms pereiti prie žiediškesnės ekonomikos. Pavyzdžiui, Italijoje numatoma išbandyti prototipą, kuriuo benzininius automobilius būtų galima nedidelėmis sąnaudomis perdaryti į hibridinius; Nyderlanduose bus vykdomas biologinių produktų gamybos iš nuotekų dumblo projektas, o pietų Ispanijoje – pesticidų ir nitratų šalinimo iš vandens projektas. Kitais projektais bus prisidedama prie Veiksmų plano gamtai įgyvendinimo, visų pirma prie „Natura 2000“ teritorijų valdymo. Kita projektų veiklos kryptis – rūšių apsauga. Toks, pavyzdžiui, yra slovėnų tarpvalstybinis projektas, kuriuo siekiama apsaugoti sparčiai nykstančias lūšių rūšis Alpių regione.

Į klimato srities projektus, skirtus padėti prisitaikyti prie klimato kaitos ir jai švelninti, taip pat į valdymo bei informavimo projektus, ES investuos 40,2 mln. eurų. Atrinkti projektai padės siekti ES tikslo iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m. Programos LIFE lėšos taip pat bus naudojamos tam, kad būtų padidintas vieno labiausiai apkrautų Europos vandens kelių – Šeldės žiočių Belgijoje – atsparumas, kuriamos dulkių audrų dykumose prognozavimo priemonės ir mažinamas karščio salos efektas miestuose.

  • 59 LIFE aplinkos ir efektyvaus išteklių naudojimo projektams bus sutelkta 134,6 mln. eurų, iš jų ES dalis sudarys 73 mln. eurų. Pagal šiuos projektus bus vykdoma penkių teminių sričių veikla: oro, aplinkos ir sveikatos, efektyvaus išteklių naudojimo, atliekų ir vandens. Vien 15-ai efektyvaus išteklių naudojimo projektų, padėsiančių Europai kurti žiedinę ekonomiką, bus sutelkta 37,9 mln. eurų.
  • 39 LIFE gamtos ir biologinės įvairovės projektais bus prisidedama prie Veiksmų plano gamtai, Paukščių ir Buveinių direktyvų ir ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo. Šiems projektams skirtas bendras biudžetas – 135,5 mln. eurų, iš jų ES dalis sudarys 90,9 mln. eurų.
  • Įgyvendinant 14 LIFE aplinkos valdymo ir informavimo projektų bus siekiama gerinti informuotumą apie aplinką. Šių projektų bendras biudžetas – 30,2 mln. eurų, iš jų ES dalis sudarys 18 mln. eurų.
  • 12-ai LIFE prisitaikymo prie klimato kaitos projektų bus sutelkta 42,6 mln. eurų, iš jų ES dalis sudarys 20,6 mln. eurų. Šios veiksmų dotacijos skirtos šešių teminių sričių projektams: ekosisteminio prisitaikymo prie klimato kaitos; sveikatos ir gerovės; prisitaikymo prie klimato kaitos kalnų ir (arba) salų vietovėse daugiausia dėmesio skiriant žemės ūkio sektoriui; miestų pritaikymo ir (arba) planavimo atsižvelgiant į klimato kaitą; pažeidžiamumo vertinimo ir (arba) prisitaikymo strategijų ir vandens (įskaitant potvynių valdymą, pakrančių zonas ir dykumėjimą).
  • 9 LIFE prisitaikymo prie klimato kaitos projektų bendras biudžetas – 25,7 mln. eurų, iš jų ES dalis sudarys 13,6 mln. eurų. Šios veiksmų dotacijos skirtos trijų teminių sričių – pramonės, šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir (arba) ataskaitų dėl jų teikimo ir žemės naudojimo, miškininkystės bei žemės ūkio – geriausios praktikos, bandomiesiems ir parodomiesiems projektams.
  • Įgyvendinant 6 LIFE aplinkos valdymo ir informavimo projektus bus gerinamas valdymas ir informuotumas apie aplinką. Šių projektų bendras biudžetas – 10,4 mln. eurų, iš jų ES dalis sudarys 6 mln. eurų.

Projektų aprašai pateikti šio pranešimo spaudai priede.

Pagrindiniai faktai

Programa LIFE yra ES aplinkos ir klimato sričių veiksmų finansavimo priemonė. Ji vykdoma nuo 1992 m. ir pagal ją bendrai finansuota jau daugiau kaip 4 500 projektų visoje ES ir trečiosiose šalyse – aplinkos ir klimato apsaugai iš viso jau sutelkta per 9 mlrd. eurų, o pati ES yra skyrusi per 4 mlrd. eurų. Nuolat vykdoma apie

1100 projektų. Nustatytas LIFE programos 2014–2020 m. biudžetas yra 3,4 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis; į LIFE programą įtrauktos atskiros aplinkos srities veiksmų ir kovos su klimato kaita paprogramės.

Informacija apie LIFE

Priedas

Programa LIFE

Susijusių nacionalinių valdžios institucijų kontaktiniai duomenys pateikti čia.

IP/17/3429

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar