Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU-maille yli 222 miljoonaa euroa investointien tekemiseksi ympäristöön, luontoon ja ilmastotoimiin

Bryssel 28. syyskuuta 2017

Euroopan komissio on hyväksynyt EU-talousarviosta 222 miljoonan euron investointipaketin. Tavoitteena on ympäristö- ja ilmastotoimien alan LIFE-ohjelman yhteydessä tukea siirtymistä kestävään vähähiiliseen tulevaisuuteen Euroopassa.

EU-rahoitus antaa sysäyksen lisäinvestoinneille, minkä tuloksena 139 uutta hanketta 20 EU-maassa saa rahoitusta yhteensä 379 miljoonaa euroa.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi seuraavaa: ”LIFE-ohjelmasta on jo 25 vuoden ajan investoitu innovatiivisiin hankkeisiin, jotka tuottavat runsaasti lisäarvoa kuluttajille, yrityksille ja luonnolle. On hienoa, että LIFE-ohjelman avulla voidaan muuntaa lähes markkinavalmista teknologiaa uudeksi ympäristöä säästäväksi liiketoiminnaksi.”

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete puolestaan totesi seuraavaa: ”Historiallinen Pariisin ilmastosopimus on entisestään vauhdittanut ilmaston kannalta älykkäitä investointeja. Näissä hankkeissa käytetään niukkoja julkisia varoja katalysaattorin tavoin: tarkoituksena on hankkia yksityistä rahoitusta ympäristön suojelemiseksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja puhtaamman energian tarjoamiseksi kuluttajille. Tällaiset investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan siirtyä sanoista tekoihin”.

Investoinnit vähähiiliseen kiertotalouteen perustuvaan tulevaisuuteen

Rahoituksesta 181,9 miljoonaa euroa suunnataan ympäristön ja resurssitehokkuuden, luonnon ja sen monimuotoisuuden sekä ympäristöhallinnon ja -tiedon alojen hankkeisiin.

Euroopan komission kiertotalouspaketin mukaisesti hankkeilla autetaan EU-maita siirtymään kiertotalouteen. Hanke-esimerkkejä: prototyypin testaus bensiiniautojen muuntamiseksi hybridiautoiksi kustannustehokkaasti (Italia), biotuotteiden valmistaminen jäteliejusta (Alankomaat) ja torjunta-aineiden ja nitraattien poistaminen vedestä uudenlaisella biologisella käsittelyllä (Etelä-Espanja). Muilla hankkeilla tuetaan luontoa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa, erityisesti Natura 2000 -alueiden hoitoa. Lajien suojelu on yksi painopistealoista. Esimerkiksi Sloveniassa on kehitetty rajatylittävä hanke, jolla suojellaan erittäin uhanalaista alppivyöhykkeen ilveslajia.

Ilmastotoimien alalla EU investoi 40,2 miljoonaa euroa hankkeisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä ilmastohallintoon ja -tietoon. Valituilla hankkeilla tuetaan EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoden 1990 tasoihin). Lisäksi LIFE-rahoituksen avulla parannetaan häiriönsietokykyä yhdessä Euroopan vilkkaimmin liikennöidyistä vesistöistä (Schelden estuaari, Belgia), kehitetään välineitä aavikoiden hiekkamyrskyjen ennustamiseksi ja torjutaan kaupunkien lämpösaarekevaikutusta.

  • Ympäristön ja resurssitehokkuuden alan LIFE-hankkeita on 59. Niiden budjetti on yhteensä 134,6 miljoonaa euroa, josta EU-osuus on 73,0 miljoonaa euroa. Näihin hankkeisiin sisältyy toimia viidellä eri aihealueella: ilma, ympäristö ja terveys, resurssitehokkuus, jätteet ja vesi. Pelkästään resurssitehokkuushankkeilla, joita on 15, edistetään Euroopan siirtymistä kiertotalouteen 37,9 miljoonalla eurolla.
  • Luonnon ja monimuotoisuuden alan LIFE-hankkeita on 39. Niillä tuetaan luontoa koskevan toimintasuunnitelman, lintu- ja luontotyyppidirektiivien sekä luonnon monimuotoisuutta koskevan vuoteen 2020 ulottuvan EU:n strategian täytäntöönpanoa. Hankkeiden kokonaisbudjetti on 135,5 miljoonaa euroa, josta EU-osuus on 90,9 miljoonaa euroa.
  • Ympäristöhallinnon ja -tiedon alan Life-hankkeita on 14. Niillä pyritään lisäämään tietoisuutta ympäristökysymyksistä. Hankkeiden kokonaisbudjetti on 30,2 miljoonaa euroa, josta EU-osuus on 18 miljoonaa euroa.
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen alan LIFE-hankkeita on 12. Niiden budjetti on yhteensä 42,6 miljoonaa euroa, josta EU-osuus on 20,6 miljoonaa euroa. Toiminta-avustuksia myönnetään hankkeisiin seuraavilla kuudella aihealueella: ekosysteemipohjainen sopeutuminen, terveys ja hyvinvointi, sopeutuminen vuoristo-/saaristoalueilla painopisteen ollessa maatalousala, sopeutuminen/suunnittelu kaupunkialueilla, haavoittuvuusarvioinnit/sopeutumisstrategiat sekä vesi (muun muassa tulvien hallinta, rannikkoalueet ja aavikoituminen).
  • Ilmastonmuutoksen hillitsemisen alan LIFE-hankkeita on 9. Niiden budjetti on yhteensä 25,7 miljoonaa euroa, josta EU-osuus on 13,6 miljoonaa euroa. Toiminta-avustuksia myönnetään parhaille käytännöille sekä kokeilu- ja esittelyhankkeille seuraavilla aihealoilla: teollisuus, kasvihuonekaasujen laskenta/raportointi sekä maatalous/metsätalous/maankäyttö.
  • Ympäristöhallinnon ja -tiedon alan LIFE-hankkeita on 6. Niillä parannetaan ympäristöhallintoa ja lisätään tietoisuutta ilmastonmuutoksesta. Hankkeiden kokonaisbudjetti on 10,4 miljoonaa euroa, josta EU-osuus on 6 miljoonaa euroa.

Kuvaukset ja lisätietoja hankkeista esitetään tämän lehdistötiedotteen liitteessä.

Taustaa

LIFE-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Ohjelma on ollut toiminnassa vuodesta 1992, ja siitä on yhteisrahoitettu yli 4 500 hanketta eri puolilla EU:ta ja myös sen ulkopuolella. Sen avulla on saatu käyttöön yli 9 miljardia euroa, ja siitä on tuettu yli 4 miljardilla eurolla ympäristön ja ilmaston suojelua. Käynnissä on jatkuvasti

noin 1100 hanketta. LIFE-ohjelman kokonaistalousarvio vuosina 2014–2020 on 3,4 miljardia euroa käypinä hintoina. LIFE-ohjelmassa on erilliset alaohjelmat ympäristötoimille ja ilmastotoimille.

Lisätietoa LIFE-ohjelmasta

Liite

LIFE-ohjelma

Kansallisten viranomaisten yhteystiedot – katso täältä.

IP/17/3429

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar